WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3] 

Ga naar: "Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok was:"

Rightnow: Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok was: (do dec 24, 2015 6:44 pm)

Aangaande politiek en maatschappij worden veel beweringen gelogenstraft, of ze zijn gemakkelijk te ontzenuwen zoals iedere slager weet: http://www.vleesmagazine.nl/nieuws/nieuws/2015/11/nvv-komt-met-pinokkio-2015-als-tegenhanger-van-liegebeest-2015-10139631

Vlees is goed voor u is trouwens ook onzin maar al lang terug ontzenuwd. Heeft u nieuwe voorbeelden die buiten het bereik van Vleesmagazine liggen?

Joyce: Re: Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok wa (vr dec 25, 2015 12:27 pm)

Politici zijn de grootste leugenaars, ze houden hun achterban voor de gek.

Het grootste voorbeeld van leugenaars is de EU, daarom willen veel politici
daar zo graag "werken".

Enzo501: Re: Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok wa (vr dec 25, 2015 12:45 pm)

Ja, de hoge Haagse heren van de polletiek natuurlijk.

Biertje: Re: Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok wa (vr dec 25, 2015 1:40 pm)


Aangaande politiek en maatschappij worden veel beweringen gelogenstraft, of ze zijn gemakkelijk te ontzenuwen zoals iedere slager weet: http://www.vleesmagazine.nl/nieuws/nieuws/2015/11/nvv-komt-met-pinokkio-2015-als-tegenhanger-van-liegebeest-2015-10139631

Vlees is goed voor u is trouwens ook onzin maar al lang terug ontzenuwd. Heeft u nieuwe voorbeelden die buiten het bereik van Vleesmagazine liggen?
NVV heeft blijkbaar moeite om te vertellen wat eraan de verhalen van de aangeklaagde partijen niet klopt. Wat NVV doet kan zelfs jouw krent, Rightnow.

Marcel: Re: Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok wa (wo dec 30, 2015 4:33 pm)


Aangaande politiek en maatschappij worden veel beweringen gelogenstraft, of ze zijn gemakkelijk te ontzenuwen zoals iedere slager weet: http://www.vleesmagazine.nl/nieuws/nieuws/2015/11/nvv-komt-met-pinokkio-2015-als-tegenhanger-van-liegebeest-2015-10139631

Vlees is goed voor u is trouwens ook onzin maar al lang terug ontzenuwd. Heeft u nieuwe voorbeelden die buiten het bereik van Vleesmagazine liggen?


De grootste jokkebrok blijven de geperioxideerde Leider en zijn discipelen:

1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.

2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.

3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenorm in de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.

4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.

5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.

6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.

7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70.

Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.

8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ZIEKENFONDS!), tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.

9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.

10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer. Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politieagent te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.

11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.

12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.

13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partij stemde in met betaalde elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.

14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weerbestendig te worden gemaakt en de prijs voor een trein- of buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.

15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.

16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail, tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer. De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet te worden verbeterd.

17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand. De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.

18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems, tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV-verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.

20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw.

21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.

22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.

23. De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de partij stemde tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.

24. Een paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische aandoening en ouderen…

De PVV claimt er voor de gewone man te zijn, maar stemde toch voor verdere liberalisering van de sociale huursector, voor TTIP en tegen de miljonairsbelasting waarmee het gat tussen arm en rijk kleiner zou moeten worden.

http://time2wakeup.me/nederland-wordt-door-wilders-misleid/

Rightnow: Re: Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok wa (wo dec 30, 2015 4:50 pm)

Nou, Marcel, dat is een lange lijst. Laten we met de gelijke rechten op WW door een flexwerker beginnen. Zo lang er arbeidsrecht bestaat (er is nogal weinig van overgebleven op dit moment) zal een werker nooit zo maar moeten instemmen met een overgang naar de status van flexwerker tenzij.... hij of zij kiest voor een aanzienlijk risico. Van mij mogen flexwerkers echt overal recht op hebben maar niet op WW, want daarom zijn ze flexwerker geworden: het probleem zit hem in de vrijwillige of opgedrongen situatie waar het arbeidsrecht tegen beschermt.

Als de PVV ooit een voor flexwerkers algemeen verbindende WW verzekering wilde zou ik bij het lezen van hun programma nog meer mijn wenkbrauwen fronsen dan ik al heb gedaan.

Rightnow: Re: Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok wa (wo dec 30, 2015 4:57 pm)


[NVV heeft blijkbaar moeite om te vertellen wat eraan de verhalen van de aangeklaagde partijen niet klopt. Wat NVV doet kan zelfs jouw krent, Rightnow.

Ik ben ook al gemakzuchtig en heb ook niet uitgezocht of de aanklachten kloppen. Wat de Reclame Code Commissie over WD heeft gezegd, weet ik niet en dus kan ik de claim dat WD jokt niet verder onderschrijven; een afkeuring door de Reclame Code Commissie is een controleerbare aantijging waardoor WD best een kandidaat kan zijn maar Marcel heeft zoveel punten van de PVV opgevoerd dat hier wellicht nog een paar extreme leugens gaan worden onthuld; ik meen dat de wedloop nog niet gelopen is: wie is de grootste jokkebrok van 2015?

Biertje: Re: Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok wa (wo dec 30, 2015 6:57 pm)[NVV heeft blijkbaar moeite om te vertellen wat eraan de verhalen van de aangeklaagde partijen niet klopt. Wat NVV doet kan zelfs jouw krent, Rightnow.

Ik ben ook al gemakzuchtig en heb ook niet uitgezocht of de aanklachten kloppen. Wat de Reclame Code Commissie over WD heeft gezegd, weet ik niet en dus kan ik de claim dat WD jokt niet verder onderschrijven; een afkeuring door de Reclame Code Commissie is een controleerbare aantijging waardoor WD best een kandidaat kan zijn maar Marcel heeft zoveel punten van de PVV opgevoerd dat hier wellicht nog een paar extreme leugens gaan worden onthuld; ik meen dat de wedloop nog niet gelopen is: wie is de grootste jokkebrok van 2015? NVV is een lobbyist en schreeuwt maar wat en uitgerekend jij die daarin trapt.

Pizzaman: Re: Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok wa (do dec 31, 2015 2:06 am)


Nou, Marcel, dat is een lange lijst. Laten we met de gelijke rechten op WW door een flexwerker beginnen. Zo lang er arbeidsrecht bestaat (er is nogal weinig van overgebleven op dit moment) zal een werker nooit zo maar moeten instemmen met een overgang naar de status van flexwerker tenzij.... hij of zij kiest voor een aanzienlijk risico. Van mij mogen flexwerkers echt overal recht op hebben maar niet op WW, want daarom zijn ze flexwerker geworden: het probleem zit hem in de vrijwillige of opgedrongen situatie waar het arbeidsrecht tegen beschermt.

Als de PVV ooit een voor flexwerkers algemeen verbindende WW verzekering wilde zou ik bij het lezen van hun programma nog meer mijn wenkbrauwen fronsen dan ik al heb gedaan.


Lees goed en de meeste argumenten van Marcel wijzen zichzelf...

"12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte."
De PVV gelooft niet in reclassering en re-integratie, en gaat daar dan ook niet meer geld aan willen uitgeven.
Langer en sneller straffen, dat wel. Maar niet nog meer pampermaatregelen . UITERAARD.

Zo staan er wel meer van die leuterargumenten in, maar ik kan de tijd wel beter gebruiken.
Wie het goed leest snapt al minstens van de helft dat het gezwam is.

Marcel: Re: Er moet gekozen worden wie in 2015 grootste jokkebrok wa (do dec 31, 2015 11:12 am)Nou, Marcel, dat is een lange lijst. Laten we met de gelijke rechten op WW door een flexwerker beginnen. Zo lang er arbeidsrecht bestaat (er is nogal weinig van overgebleven op dit moment) zal een werker nooit zo maar moeten instemmen met een overgang naar de status van flexwerker tenzij.... hij of zij kiest voor een aanzienlijk risico. Van mij mogen flexwerkers echt overal recht op hebben maar niet op WW, want daarom zijn ze flexwerker geworden: het probleem zit hem in de vrijwillige of opgedrongen situatie waar het arbeidsrecht tegen beschermt.

Als de PVV ooit een voor flexwerkers algemeen verbindende WW verzekering wilde zou ik bij het lezen van hun programma nog meer mijn wenkbrauwen fronsen dan ik al heb gedaan.


Lees goed en de meeste argumenten van Marcel wijzen zichzelf...

"12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte."
De PVV gelooft niet in reclassering en re-integratie, en gaat daar dan ook niet meer geld aan willen uitgeven.
Langer en sneller straffen, dat wel. Maar niet nog meer pampermaatregelen . UITERAARD.

Zo staan er wel meer van die leuterargumenten in, maar ik kan de tijd wel beter gebruiken.
Wie het goed leest snapt al minstens van de helft dat het gezwam is.

Nou nou, wat een sterke argumentatie.
Blijkbaar hebben de aanhangers van de geperioxideerde Leider geen boodschap aan de feiten en kan men zijn tijd beter gebruiken dan de feiten onder ogen te zien. Waarschijnlijk zijn de feiten te pijnlijk en kijkt men liever weg.
Ik ben trouwens benieuwd hoe de PVV recidive wil terugdringen wanneer men bezuinigingen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden steunt.


 [1]   [2]   [3]