WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17] 

Ga naar: "Een referendum is niet meer van deze tijd"

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za apr 23, 2016 11:30 pm)


Het afwijzen van supranationale bevoegdheden is onverenigbaar met het wensen van een gemeenschappelijke markt. Het laatste vereist namelijk een economische integratie, waarbij wet- en regelgeving worden geharmoniseerd en bepaalde beleidsvraagstukken louter een aangelegenheid is van supranationale instanties. Een gemeenschappelijke markt in Nederland zou immers ook niet kunnen bestaan wanneer elke provincie een eigen beleid voert met betrekking tot fiscaliteit, sociale zaken, consumentenbescherming en productievoorschriften.

Volgens de wiki is een gemeenschappelijke markt een gebied zonder binnengrenzen en met een gemeenschappelijke buitengrens waarbij productiefactoren zich vrijelijk kunnen bewegen. Dat is iets anders dan de integratie ten alle kosten die de EU adepten er van willen maken.


Vaststaat dat de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving vereist de instemming van de Raad van de Europese Unie, waarin alle achtentwintig (28) lidstaten der Unie zijn vertegenwoordigd. Dit brengt mee dat het zwaartepunt van de Europese besluitvorming nog altijd ligt bij de lidstaten zélf. Daarbij heeft de overlegstructuur nog altijd een duidelijk intergouvernementele contouren: richtlijnen en verordeningen zijn het resultaat van onderhandelingen tussen lidstaten, welke onderhandelingen op typisch intergouvernementele wijze achter gesloten deuren plaatsvinden. Op deze geslotenheid kan terechte kritiek worden geuit, maar transparantie is een stap richting de omvorming van de Raad van de Europese Unie naar een Europese equivalent van de Duitse Bondsraad.

Dit heb ik al uitgelegd in #83. De EU, ook de Raad vd EU, is in grote mate supranationaal : De lidstaten moeten de macht delen met EU instanties, en beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. En is er dan een keer iets dat intergouvernementeel (dat wil zeggen bij unanimiteit) besloten moet worden, zoals het associatieverdrag met de Oekraïne, dan wordt de wet overtreden om een veto te smoren. Deze EU is een poppenkast.


Klaarblijkelijk zijn mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking 'gelukszoekers'. Deze onfatsoenlijkheid laat ik graag voor jouw rekening. Opgemerkt zij overigens dat de grensbewaking nog altijd primair een aangelegenheid is van de lidstaten zélf.

Waar ze vluchten naar Turkije kun je dat in een aantal gevallen beweren. Waar mensen vijf grenzen verder trekken om naar Duitsland te gaan zijn het gewoon gelukszoekers. We hebben niks aan een EU die onder het mom van vrij verkeer van personen massa-immigratie faciliteert.

Biertje: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (zo apr 24, 2016 1:45 am)

Maar ja..... Hij is er hè... en zie er maar eens af te komen. Precies, gaat je een hoop geld kosten want je bij uitstap moet alsnog een forse donatie geven en dat is dus niet vrijwillig. De EU-schoorsteen moet natuurlijk wel blijven trekken, ondanks dat een paar rijke landen eruit stappen. Want anders vallen een groot aantal Zuid-Europese banken alsnog om.
Uhm.... Als nou eerst iedereen zich eens aan de afspraken zou houden is er al een hoop gewonnen. Wij weten dat Griekenland zich niet aan de afspraken kan houden vanwege het feit dat er een communist aan het roer staat en de vermogende Grieken hun geld uit het land hebben gehaalde niet vervolgd gaat worden vanwege wetgeving en een corrupte justitie. Daarnaast houden zich steeds meer landen niet aan de afspraken. We kunnen dus beter met het experiment stoppen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

portman: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (zo apr 24, 2016 2:24 am)
Precies, gaat je een hoop geld kosten want je bij uitstap moet alsnog een forse donatie geven en dat is dus niet vrijwillig. De EU-schoorsteen moet natuurlijk wel blijven trekken, ondanks dat een paar rijke landen eruit stappen. Want anders vallen een groot aantal Zuid-Europese banken alsnog om.
Uhm.... Als nou eerst iedereen zich eens aan de afspraken zou houden is er al een hoop gewonnen. Wij weten dat Griekenland zich niet aan de afspraken kan houden vanwege het feit dat er een communist aan het roer staat en de vermogende Grieken hun geld uit het land hebben gehaalde niet vervolgd gaat worden vanwege wetgeving en een corrupte justitie. Daarnaast houden zich steeds meer landen niet aan de afspraken. We kunnen dus beter met het experiment stoppen om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Dus Griekenland kan de klere krijgen. Zoiets? Ik bedoelde nou net niet Griekenland maar landen als Frankrijk die het ook niet zo nauw namen en nemen met hun begroting.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (zo apr 24, 2016 7:18 am)
Precies, gaat je een hoop geld kosten want je bij uitstap moet alsnog een forse donatie geven en dat is dus niet vrijwillig. De EU-schoorsteen moet natuurlijk wel blijven trekken, ondanks dat een paar rijke landen eruit stappen. Want anders vallen een groot aantal Zuid-Europese banken alsnog om.
Uhm.... Als nou eerst iedereen zich eens aan de afspraken zou houden is er al een hoop gewonnen. Wij weten dat Griekenland zich niet aan de afspraken kan houden vanwege het feit dat er een communist aan het roer staat en de vermogende Grieken hun geld uit het land hebben gehaalde niet vervolgd gaat worden vanwege wetgeving en een corrupte justitie. Daarnaast houden zich steeds meer landen niet aan de afspraken. We kunnen dus beter met het experiment stoppen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

We weten ook dat andere EU-landen, zoals Nederland, die kapitaalvluchtelingen het hand boven het hoofd houden en onderdak bieden.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di apr 26, 2016 1:35 am)


Volgens de wiki is een gemeenschappelijke markt een gebied zonder binnengrenzen en met een gemeenschappelijke buitengrens waarbij productiefactoren zich vrijelijk kunnen bewegen. Dat is iets anders dan de integratie ten alle kosten die de EU adepten er van willen maken.


De totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt impliceert het beperken van soevereiniteit van de betrokken lidstaten. Zij impliceert het scheppen van een rechtsorde die supranationaal gaat, aldus de lidstaten te boven gaat. Het één en ander werd ook bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn befaamd arrest HvJ EG 5 februari 1963, ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend en Loos/Nederlandse administratie der belastingen). Daarin overwoog het Hof als volgt.


(...) dat het oogmerk van het E.E.G.-Verdrag, namelijk de instelling van een gemeenschappelijke markt wier werkzaamheid de ingezetenen der Gemeenschap rechtstreeks betreft, meebrengt dat dit Verdrag meer is dan een overeenkomst welke slechts wederzijdse verplichtingen tussen de verdragsluitende mogendheden schept;
(...) dat uit deze omstandigheden moet worden afgeleid, dat de Gemeenschap in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de Staten [...] hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze Lid-Staten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn;


Een gemeenschappelijke markt betekent echter niet louter het wegnemen van tarifaire beperkingen maar ook van kwalitatieve beperken en soortgelijke belemmeringen, opdat de binnengrenzen daadwerkelijk worden afgebroken. Het één en ander werd nog eens verhelderd middels een ander befaamd arrest van opnieuw het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, te weten: HvJ EG 20 februari 1979, 120/78. Dit arrest werd gewezen nadat de coöperatieve vereniging Rewe-Zentral in 1976 sterkedrank vanuit Frankrijk naar West-Duitsland wenste te importeren, waaronder een lading Cassis de Dijon. Als antwoord op haar verzoek om een importvergunning kreeg voornoemde vereniging bericht inhoudende dat deze drank niet in West-Duitsland mocht worden verhandeld en voorts dat de Bundesmonopolverwaltung für Branntwein niet bevoegd was om ontheffing te verlenen. Vorenbedoelde likeur bevat namelijk een alcoholpercentage van vijftien tot twintig procent, terwijl destijds in de Bondsrepubliek Duitsland slechts vruchtenlikeur met een alcoholpercentage van ten minste tweeëndertig procent mocht worden verhandeld.
Rewe-Zentral trad hiertegen in rechte op en stelde dat het importverbod in strijd met het EEG-verdrag was, omdat op grond van de verdragsbepalingen kwantitatieve beperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden waren. In zijn arrest HvJ EG 20 februari 1979, 120/78 overwoog het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen als volgt.


8. BIJ GEBREKE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING[/b] VOOR DE PRODUKTIE EN DE VERHANDELING VAN ALCOHOL - AAN EEN OP 7 DECEMBER 1976 DOOR DE COMMISSIE BIJ DE RAAD INGEDIENDE ONTWERP-VERORDENING ( PB C 309 , BLZ . 2 ) HEEFT DE RAAD NOG GEEN VERDER GEVOLG GEGEVEN - STAAT HET AAN DE LID-STATEN OM , IEDER OP ZIJN EIGEN GRONDGEBIED , VOOR AL HETGEEN DE PRODUKTIE EN VERHANDELING VAN ALCOHOL EN GEDISTILLEERD RAAKT , REGELINGEN TE TREFFEN .

BELEMMERINGEN VAN HET INTRACOMMUNAUTAIRE VERKEER ALS GEVOLG VAN DISPARITEITEN VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN OP DE VERHANDELING DER BETROKKEN PRODUKTEN , MOETEN WORDEN AANVAARD VOOR ZOVER DRINGENDE BEHOEFTEN , ONDER MEER VERBAND HOUDEND MET DE DOELTREFFENDHEID DER FISCALE CONTROLES , DE BESCHERMING VAN DE VOLKSGEZONDHEID , DE EERLIJKHEID DER HANDELSTRANSACTIES EN DE BESCHERMING VAN CONSUMENTEN , ZE NOODZAKELIJK MAKEN .

9. DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , INTERVENIENTE , HEEFT EEN AANTAL ARGUMENTEN VOORGEDRAGEN WELKE VOOR GEDISTILLEERD EEN MINIMUM ALCOHOLGEHALTE RECHTVAARDIGEN , EN ZICH TE DIEN AANZIEN BEROEPEN OP OVERWEGINGEN DIE ENERZIJDS AAN DE BESCHERMING DER VOLKSGEZONDHEID , ANDERZIJDS AAN DE BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN TEGEN ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN ZIJN ONTLEEND .

10. MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DE VOLKSGEZONDHEID BETOOGT DE DUITSE REGERING DAT MEN , DOOR IN DE NATIONALE WET MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGES VOOR TE SCHRIJVEN , DE VERKOOP VAN GEDISTILLEERD OP DE NATIONALE MARKT , VOORAL VAN GEDISTILLEERD MET EEN NIET ZEER HOOG ALCOHOLPERCENTAGE , AAN BANDEN LEGT , WAARBIJ ZIJ ALS HAAR OPVATTING TE KENNEN GEEFT DAT ZULKE PRODUKTEN DE GEWENNING MEER IN DE HAND WERKEN DAN DRANKEN MET EEN HOGER ALCOHOLPERCENTAGE .

11. ZULKE OVERWEGINGEN ZEGGEN EVENWEL WEINIG , WANNEER DE CONSUMENT ZICH OP DE MARKT EEN ZEER GEVARIEERD ASSORTIMENT ZWAK OF MATIG ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN KAN VERSCHAFFEN , TERWIJL STERK ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN , DIE OP DE DUITSE MARKT VRIJ WORDEN VERHANDELD , OOK VEELVULDIG IN VERDUNDE VORM WORDEN GECONSUMEERD .

12. VOORTS BETOOGT DE DUITSE REGERING , DAT HET VASTSTELLEN VAN EEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE VOOR BEPAALDE LIKEUREN ZOU ZIJN BEDOELD OM DE CONSUMENT TEGEN ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN VAN PRODUCENTEN OF WEDERVERKOPERS VAN GEDISTILLEERD IN BESCHERMING TE NEMEN .

DIT BETOOG BERUST OP DE OVERWEGING DAT MEN , DOOR HET ALCOHOLPERCENTAGE TE VERLAGEN , DE BETROKKEN DRANKEN TEN OPZICHTE VAN DRANKEN MET EEN HOGER ALCOHOLPERCENTAGE EEN CONCURRENTIEVOORDEEL ZOU BEZORGEN , IMMERS DE AANZIENLIJKE FISCALE LAST MAAKT ALCOHOL TOT VERREWEG HET DUURSTE DRANKBESTANDDEEL .

BOVENDIEN ZOU MEN VOLGENS DE DUITSE REGERING , DOOR ALCOHOLHOUDENDE PRODUKTEN TOT HET VRIJE VERKEER TOE TE LATEN ALS ZE , WAT HET ALCOHOLPERCENTAGE BETREFT , MAAR AAN DE NORMEN VAN HET LAND VAN PRODUKTIE VOLDOEN , DE GEMEENSCHAP ALS GEMEENSCHAPPELIJKE STANDAARDNORM HET LAAGSTE ALCOHOLPERCENTAGE DAT IN EEN DER LID-STATEN WORDT AANVAARD , OPDRINGEN EN ZELFS ALLE TEN DEZE GEGEVEN VOORSCHRIFTEN TOT EEN DODE LETTER MAKEN , IMMERS IN DE REGELINGEN VAN MEER DAN EEN LID-STAAT WORDT TEN DEZE IN HET GEHEEL GEEN BENEDENGRENS AANGEHOUDEN .

13. DE COMMISSIE HEEFT ER TERECHT OP GEWEZEN DAT MEN DOOR VOOR HET ALCOHOLPERCENTAGE VAN GEDISTILLEERD GRENSWAARDEN VAST TE STELLEN , KAN BIJDRAGEN TOT STANDAARDISATIE VAN DE VERHANDELDE PRODUKTEN EN HUN HERKOMSTAANDUIDINGEN , WELKE STANDAARDISATIE AAN DE TRANSPARENTIE DER HANDELSTRANSACTIES EN DER AAN HET PUBLIEK GEDANE AANBIEDINGEN TEN GOEDE KAN KOMEN .

HET GAAT ECHTER TE VER TE MENEN DAT HET VOORSCHRIJVEN VAN EEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE ALS EEN WEZENLIJKE GARANTIE VOOR EEN EERLIJK HANDELSVERKEER IS TE BESCHOUWEN : OOK DOOR VERMELDING VAN HERKOMST EN ALCOHOLPERCENTAGE OP DE VERPAKKING TE VERLANGEN , KAN MEN DE KOPER ZEER WEL VAN DE NODIGE INFORMATIE VERZEKEREN .

14. BLIJKENS HET VORENSTAANDE ZIJN DE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE EEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE DAT IN GEDISTILLEERD ZOU MOETEN VOORKOMEN , NIET GERICHT OP DE VERWEZENLIJKING VAN EEN DOEL VAN ALGEMEEN BELANG , DAT ZOU MOETEN VOORGAAN BIJ DE EISEN VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN DAT ALS EEN VAN DE FUNDAMENTELE REGELS DER GEMEENSCHAP IS TE BESCHOUWEN .

IN DE PRAKTIJK WORDT DOOR ZULKE VOORSCHRIFTEN VOORNAMELIJK AAN GEDISTILLEERD MET EEN HOOG ALCOHOLPERCENTAGE EEN VOORDEEL VERZEKERD : PRODUKTEN UIT ANDERE LID-STATEN DIE NIET AAN DE GESTELDE EISEN VOLDOEN , WORDEN VAN DE NATIONALE MARKT VERRE GEHOUDEN , HETGEEN WIL ZEGGEN DAT HET IN DE REGELING VAN EEN LID-STAAT EENZIJDIG VOORGESCHREVEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE , WAARAAN BIJ DE VERHANDELING VAN GEDISTILLEERD MOET ZIJN VOLDAAN , ALS EEN MET ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG ONVERENIGBARE BELEMMERING VAN HET HANDELSVERKEER IS TE BESCHOUWEN .

ER IS DUS GEEN GELDIGE REDEN OM TE BELETTEN DAT - IN EEN DER LID-STATEN REGULIER GEPRODUCEERDE EN VERHANDELDE - ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN EEN ANDERE LID-STAAT BINNENKOMEN , ZODAT HUN VERKOOP NIET KAN AFSTUITEN OP EEN WETTELIJK VERBOD OP DE VERHANDELING VAN GEDISTILLEERD MET EEN LAGER ALCOHOLPERCENTAGE DAN IN DE NATIONALE REGELING WORDT AANGEHOUDEN .

15. DE TERM ' ' MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN ' ' , ZOALS IN ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG GEBEZIGD , ZAL DERHALVE , IN ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG , IN DIE ZIN MOETEN WORDEN OMSCHREVEN DAT BEDOELDE VERBODSBEPALING OOK BETREKKING HEEFT OP DE VASTSTELLING - IN DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT - VAN EEN ALCOHOLPERCENTAGE , DAT IN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD GEDISTILLEERD TEN MINSTE MOET VOORKOMEN , ZOLANG ER SPRAKE IS VAN DE INVOER VAN GEDISTILLEERD DAT IN EEN ANDERE LID-STAAT RECHTMATIG GEPRODUCEERD EN IN DE HANDEL GEBRACHT IS .


Het beperken van de intracommunautaire verkeer is toegestaan middels het nemen van maatregelen die niet discriminatoir zijn - en aldus ook moeten gelden voor producten uit het eigen land -, hetzij dienen ter bescherming van in de verdragsartikelen opgesomde belangen of dringend noodzakelijk zijn omwille van een ander belang. Tevens moeten de maatregelen proportioneel zijn, aldus geschikt om het doel te realiseren en in een redelijke verhouding tot het doel staan. Het voorgaande impliceert evenwel een aanzienlijke beperking van de beleidsvrijheid van lidstaten en daarmee een verlies aan soevereiniteit.

Waar de lidstaten hun soevereiniteit hebben beperkt doordat zij elkaars producten niet meer mogen tegenhouden, dreigt een beleidsmatige wedloop, welke wedloop resulteert in een race to the bottom . Lidstaten met de gunstigste wet- en regelgeving voorzien hun bedrijven immers van een concurrentievoordeel en kunnen hiermee ook buitenlandse investeerders weten te lokken. Een voorstander van een ongebreidelde vrije markt zal het ongetwijfeld niet problematisch vinden wanneer wet- en regelgeving ter bescherming van onder meer consumenten en het milieu geleidelijk aan worden afgeschaft, maar naar Europese tradities is zulks onaanvaardbaar. Om deze race to the bottom te voorkomen, is communautaire wet- en regelgeving noodzakelijk.
Waar lidstaten nog wel de mogelijkheid hebben om de in-, door- en uitvoer te beperken, dreigt het gevaar van zogenoemde dispariteiten: wet- en regelgeving verschillen zodanig van elkaar, dat de markt geografisch wordt opgedeeld. Maar het is juist de bedoeling met een gemeenschappelijke markt, dat hiervan juist géén sprake is. Om deze 'positieve handelsbelemmeringen' weg te nemen, is communautaire wet- en regelgeving eveneens noodzakelijk.


Dit heb ik al uitgelegd in #83. De EU, ook de Raad vd EU, is in grote mate supranationaal: De lidstaten moeten de macht delen met EU instanties, en beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. En is er dan een keer iets dat intergouvernementeel (dat wil zeggen bij unanimiteit) besloten moet worden, zoals het associatieverdrag met de Oekraïne, dan wordt de wet overtreden om een veto te smoren. Deze EU is een poppenkast.


Terzake het associatieverdrag sla je de plank mis.


Waar ze vluchten naar Turkije kun je dat in een aantal gevallen beweren. Waar mensen vijf grenzen verder trekken om naar Duitsland te gaan zijn het gewoon gelukszoekers. We hebben niks aan een EU die onder het mom van vrij verkeer van personen massa-immigratie faciliteert.


Opnieuw sla je de plank volledig mis. Het vrije verkeer van personen heeft louter betrekking op ingezetenen der lidstaten en maakt onderdeel uit van de door jou bepleite gemeenschappelijke markt.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di apr 26, 2016 8:19 am)Volgens de wiki is een gemeenschappelijke markt een gebied zonder binnengrenzen en met een gemeenschappelijke buitengrens waarbij productiefactoren zich vrijelijk kunnen bewegen. Dat is iets anders dan de integratie ten alle kosten die de EU adepten er van willen maken.


De totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt impliceert het beperken van soevereiniteit van de betrokken lidstaten. Zij impliceert het scheppen van een rechtsorde die supranationaal gaat, aldus de lidstaten te boven gaat. Het één en ander werd ook bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn befaamd arrest HvJ EG 5 februari 1963, ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend en Loos/Nederlandse administratie der belastingen). Daarin overwoog het Hof als volgt.


(...) dat het oogmerk van het E.E.G.-Verdrag, namelijk de instelling van een gemeenschappelijke markt wier werkzaamheid de ingezetenen der Gemeenschap rechtstreeks betreft, meebrengt dat dit Verdrag meer is dan een overeenkomst welke slechts wederzijdse verplichtingen tussen de verdragsluitende mogendheden schept;
(...) dat uit deze omstandigheden moet worden afgeleid, dat de Gemeenschap in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de Staten [...] hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze Lid-Staten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn;


Een gemeenschappelijke markt betekent echter niet louter het wegnemen van tarifaire beperkingen maar ook van kwalitatieve beperken en soortgelijke belemmeringen, opdat de binnengrenzen daadwerkelijk worden afgebroken. Het één en ander werd nog eens verhelderd middels een ander befaamd arrest van opnieuw het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, te weten: HvJ EG 20 februari 1979, 120/78. Dit arrest werd gewezen nadat de coöperatieve vereniging Rewe-Zentral in 1976 sterkedrank vanuit Frankrijk naar West-Duitsland wenste te importeren, waaronder een lading Cassis de Dijon. Als antwoord op haar verzoek om een importvergunning kreeg voornoemde vereniging bericht inhoudende dat deze drank niet in West-Duitsland mocht worden verhandeld en voorts dat de Bundesmonopolverwaltung für Branntwein niet bevoegd was om ontheffing te verlenen. Vorenbedoelde likeur bevat namelijk een alcoholpercentage van vijftien tot twintig procent, terwijl destijds in de Bondsrepubliek Duitsland slechts vruchtenlikeur met een alcoholpercentage van ten minste tweeëndertig procent mocht worden verhandeld.
Rewe-Zentral trad hiertegen in rechte op en stelde dat het importverbod in strijd met het EEG-verdrag was, omdat op grond van de verdragsbepalingen kwantitatieve beperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden waren. In zijn arrest HvJ EG 20 februari 1979, 120/78 overwoog het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen als volgt.


8. BIJ GEBREKE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING[/b] VOOR DE PRODUKTIE EN DE VERHANDELING VAN ALCOHOL - AAN EEN OP 7 DECEMBER 1976 DOOR DE COMMISSIE BIJ DE RAAD INGEDIENDE ONTWERP-VERORDENING ( PB C 309 , BLZ . 2 ) HEEFT DE RAAD NOG GEEN VERDER GEVOLG GEGEVEN - STAAT HET AAN DE LID-STATEN OM , IEDER OP ZIJN EIGEN GRONDGEBIED , VOOR AL HETGEEN DE PRODUKTIE EN VERHANDELING VAN ALCOHOL EN GEDISTILLEERD RAAKT , REGELINGEN TE TREFFEN .

BELEMMERINGEN VAN HET INTRACOMMUNAUTAIRE VERKEER ALS GEVOLG VAN DISPARITEITEN VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN OP DE VERHANDELING DER BETROKKEN PRODUKTEN , MOETEN WORDEN AANVAARD VOOR ZOVER DRINGENDE BEHOEFTEN , ONDER MEER VERBAND HOUDEND MET DE DOELTREFFENDHEID DER FISCALE CONTROLES , DE BESCHERMING VAN DE VOLKSGEZONDHEID , DE EERLIJKHEID DER HANDELSTRANSACTIES EN DE BESCHERMING VAN CONSUMENTEN , ZE NOODZAKELIJK MAKEN .

9. DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , INTERVENIENTE , HEEFT EEN AANTAL ARGUMENTEN VOORGEDRAGEN WELKE VOOR GEDISTILLEERD EEN MINIMUM ALCOHOLGEHALTE RECHTVAARDIGEN , EN ZICH TE DIEN AANZIEN BEROEPEN OP OVERWEGINGEN DIE ENERZIJDS AAN DE BESCHERMING DER VOLKSGEZONDHEID , ANDERZIJDS AAN DE BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN TEGEN ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN ZIJN ONTLEEND .

10. MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DE VOLKSGEZONDHEID BETOOGT DE DUITSE REGERING DAT MEN , DOOR IN DE NATIONALE WET MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGES VOOR TE SCHRIJVEN , DE VERKOOP VAN GEDISTILLEERD OP DE NATIONALE MARKT , VOORAL VAN GEDISTILLEERD MET EEN NIET ZEER HOOG ALCOHOLPERCENTAGE , AAN BANDEN LEGT , WAARBIJ ZIJ ALS HAAR OPVATTING TE KENNEN GEEFT DAT ZULKE PRODUKTEN DE GEWENNING MEER IN DE HAND WERKEN DAN DRANKEN MET EEN HOGER ALCOHOLPERCENTAGE .

11. ZULKE OVERWEGINGEN ZEGGEN EVENWEL WEINIG , WANNEER DE CONSUMENT ZICH OP DE MARKT EEN ZEER GEVARIEERD ASSORTIMENT ZWAK OF MATIG ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN KAN VERSCHAFFEN , TERWIJL STERK ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN , DIE OP DE DUITSE MARKT VRIJ WORDEN VERHANDELD , OOK VEELVULDIG IN VERDUNDE VORM WORDEN GECONSUMEERD .

12. VOORTS BETOOGT DE DUITSE REGERING , DAT HET VASTSTELLEN VAN EEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE VOOR BEPAALDE LIKEUREN ZOU ZIJN BEDOELD OM DE CONSUMENT TEGEN ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN VAN PRODUCENTEN OF WEDERVERKOPERS VAN GEDISTILLEERD IN BESCHERMING TE NEMEN .

DIT BETOOG BERUST OP DE OVERWEGING DAT MEN , DOOR HET ALCOHOLPERCENTAGE TE VERLAGEN , DE BETROKKEN DRANKEN TEN OPZICHTE VAN DRANKEN MET EEN HOGER ALCOHOLPERCENTAGE EEN CONCURRENTIEVOORDEEL ZOU BEZORGEN , IMMERS DE AANZIENLIJKE FISCALE LAST MAAKT ALCOHOL TOT VERREWEG HET DUURSTE DRANKBESTANDDEEL .

BOVENDIEN ZOU MEN VOLGENS DE DUITSE REGERING , DOOR ALCOHOLHOUDENDE PRODUKTEN TOT HET VRIJE VERKEER TOE TE LATEN ALS ZE , WAT HET ALCOHOLPERCENTAGE BETREFT , MAAR AAN DE NORMEN VAN HET LAND VAN PRODUKTIE VOLDOEN , DE GEMEENSCHAP ALS GEMEENSCHAPPELIJKE STANDAARDNORM HET LAAGSTE ALCOHOLPERCENTAGE DAT IN EEN DER LID-STATEN WORDT AANVAARD , OPDRINGEN EN ZELFS ALLE TEN DEZE GEGEVEN VOORSCHRIFTEN TOT EEN DODE LETTER MAKEN , IMMERS IN DE REGELINGEN VAN MEER DAN EEN LID-STAAT WORDT TEN DEZE IN HET GEHEEL GEEN BENEDENGRENS AANGEHOUDEN .

13. DE COMMISSIE HEEFT ER TERECHT OP GEWEZEN DAT MEN DOOR VOOR HET ALCOHOLPERCENTAGE VAN GEDISTILLEERD GRENSWAARDEN VAST TE STELLEN , KAN BIJDRAGEN TOT STANDAARDISATIE VAN DE VERHANDELDE PRODUKTEN EN HUN HERKOMSTAANDUIDINGEN , WELKE STANDAARDISATIE AAN DE TRANSPARENTIE DER HANDELSTRANSACTIES EN DER AAN HET PUBLIEK GEDANE AANBIEDINGEN TEN GOEDE KAN KOMEN .

HET GAAT ECHTER TE VER TE MENEN DAT HET VOORSCHRIJVEN VAN EEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE ALS EEN WEZENLIJKE GARANTIE VOOR EEN EERLIJK HANDELSVERKEER IS TE BESCHOUWEN : OOK DOOR VERMELDING VAN HERKOMST EN ALCOHOLPERCENTAGE OP DE VERPAKKING TE VERLANGEN , KAN MEN DE KOPER ZEER WEL VAN DE NODIGE INFORMATIE VERZEKEREN .

14. BLIJKENS HET VORENSTAANDE ZIJN DE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE EEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE DAT IN GEDISTILLEERD ZOU MOETEN VOORKOMEN , NIET GERICHT OP DE VERWEZENLIJKING VAN EEN DOEL VAN ALGEMEEN BELANG , DAT ZOU MOETEN VOORGAAN BIJ DE EISEN VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN DAT ALS EEN VAN DE FUNDAMENTELE REGELS DER GEMEENSCHAP IS TE BESCHOUWEN .

IN DE PRAKTIJK WORDT DOOR ZULKE VOORSCHRIFTEN VOORNAMELIJK AAN GEDISTILLEERD MET EEN HOOG ALCOHOLPERCENTAGE EEN VOORDEEL VERZEKERD : PRODUKTEN UIT ANDERE LID-STATEN DIE NIET AAN DE GESTELDE EISEN VOLDOEN , WORDEN VAN DE NATIONALE MARKT VERRE GEHOUDEN , HETGEEN WIL ZEGGEN DAT HET IN DE REGELING VAN EEN LID-STAAT EENZIJDIG VOORGESCHREVEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE , WAARAAN BIJ DE VERHANDELING VAN GEDISTILLEERD MOET ZIJN VOLDAAN , ALS EEN MET ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG ONVERENIGBARE BELEMMERING VAN HET HANDELSVERKEER IS TE BESCHOUWEN .

ER IS DUS GEEN GELDIGE REDEN OM TE BELETTEN DAT - IN EEN DER LID-STATEN REGULIER GEPRODUCEERDE EN VERHANDELDE - ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN EEN ANDERE LID-STAAT BINNENKOMEN , ZODAT HUN VERKOOP NIET KAN AFSTUITEN OP EEN WETTELIJK VERBOD OP DE VERHANDELING VAN GEDISTILLEERD MET EEN LAGER ALCOHOLPERCENTAGE DAN IN DE NATIONALE REGELING WORDT AANGEHOUDEN .

15. DE TERM ' ' MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN ' ' , ZOALS IN ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG GEBEZIGD , ZAL DERHALVE , IN ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG , IN DIE ZIN MOETEN WORDEN OMSCHREVEN DAT BEDOELDE VERBODSBEPALING OOK BETREKKING HEEFT OP DE VASTSTELLING - IN DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT - VAN EEN ALCOHOLPERCENTAGE , DAT IN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD GEDISTILLEERD TEN MINSTE MOET VOORKOMEN , ZOLANG ER SPRAKE IS VAN DE INVOER VAN GEDISTILLEERD DAT IN EEN ANDERE LID-STAAT RECHTMATIG GEPRODUCEERD EN IN DE HANDEL GEBRACHT IS .


Het beperken van de intracommunautaire verkeer is toegestaan middels het nemen van maatregelen die niet discriminatoir zijn - en aldus ook moeten gelden voor producten uit het eigen land -, hetzij dienen ter bescherming van in de verdragsartikelen opgesomde belangen of dringend noodzakelijk zijn omwille van een ander belang. Tevens moeten de maatregelen proportioneel zijn, aldus geschikt om het doel te realiseren en in een redelijke verhouding tot het doel staan. Het voorgaande impliceert evenwel een aanzienlijke beperking van de beleidsvrijheid van lidstaten en daarmee een verlies aan soevereiniteit.

Waar de lidstaten hun soevereiniteit hebben beperkt doordat zij elkaars producten niet meer mogen tegenhouden, dreigt een beleidsmatige wedloop, welke wedloop resulteert in een race to the bottom . Lidstaten met de gunstigste wet- en regelgeving voorzien hun bedrijven immers van een concurrentievoordeel en kunnen hiermee ook buitenlandse investeerders weten te lokken. Een voorstander van een ongebreidelde vrije markt zal het ongetwijfeld niet problematisch vinden wanneer wet- en regelgeving ter bescherming van onder meer consumenten en het milieu geleidelijk aan worden afgeschaft, maar naar Europese tradities is zulks onaanvaardbaar. Om deze race to the bottom te voorkomen, is communautaire wet- en regelgeving noodzakelijk.
Waar lidstaten nog wel de mogelijkheid hebben om de in-, door- en uitvoer te beperken, dreigt het gevaar van zogenoemde dispariteiten: wet- en regelgeving verschillen zodanig van elkaar, dat de markt geografisch wordt opgedeeld. Maar het is juist de bedoeling met een gemeenschappelijke markt, dat hiervan juist géén sprake is. Om deze 'positieve handelsbelemmeringen' weg te nemen, is communautaire wet- en regelgeving eveneens noodzakelijk.


Dit heb ik al uitgelegd in #83. De EU, ook de Raad vd EU, is in grote mate supranationaal: De lidstaten moeten de macht delen met EU instanties, en beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. En is er dan een keer iets dat intergouvernementeel (dat wil zeggen bij unanimiteit) besloten moet worden, zoals het associatieverdrag met de Oekraïne, dan wordt de wet overtreden om een veto te smoren. Deze EU is een poppenkast.


Terzake het associatieverdrag sla je de plank mis.


Waar ze vluchten naar Turkije kun je dat in een aantal gevallen beweren. Waar mensen vijf grenzen verder trekken om naar Duitsland te gaan zijn het gewoon gelukszoekers. We hebben niks aan een EU die onder het mom van vrij verkeer van personen massa-immigratie faciliteert.


Opnieuw sla je de plank volledig mis. Het vrije verkeer van personen heeft louter betrekking op ingezetenen der lidstaten en maakt onderdeel uit van de door jou bepleite gemeenschappelijke markt.

Wellicht dat ik mij tegen de huidige vorm van EEG had verzet, als die nog had bestaan en zich zo ontwikkeld had als de EU.
Maar de EEG bestaat niet meer. Het is nu EU.

Voor mij blijft de vraag wanneer aan welke burger, eigenaren van de diverse landen, werd voorgelegd om soevereiniteit over te dragen aan een of ander megalomaan moloch.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di apr 26, 2016 2:57 pm)
Volgens de wiki is een gemeenschappelijke markt een gebied zonder binnengrenzen en met een gemeenschappelijke buitengrens waarbij productiefactoren zich vrijelijk kunnen bewegen. Dat is iets anders dan de integratie ten alle kosten die de EU adepten er van willen maken.


De totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt impliceert het beperken van soevereiniteit van de betrokken lidstaten. Zij impliceert het scheppen van een rechtsorde die supranationaal gaat, aldus de lidstaten te boven gaat. Het één en ander werd ook bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn befaamd arrest HvJ EG 5 februari 1963, ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend en Loos/Nederlandse administratie der belastingen). Daarin overwoog het Hof als volgt.


(...) dat het oogmerk van het E.E.G.-Verdrag, namelijk de instelling van een gemeenschappelijke markt wier werkzaamheid de ingezetenen der Gemeenschap rechtstreeks betreft, meebrengt dat dit Verdrag meer is dan een overeenkomst welke slechts wederzijdse verplichtingen tussen de verdragsluitende mogendheden schept;
(...) dat uit deze omstandigheden moet worden afgeleid, dat de Gemeenschap in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de Staten [...] hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze Lid-Staten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn;


Een gemeenschappelijke markt betekent echter niet louter het wegnemen van tarifaire beperkingen maar ook van kwalitatieve beperken en soortgelijke belemmeringen, opdat de binnengrenzen daadwerkelijk worden afgebroken. Het één en ander werd nog eens verhelderd middels een ander befaamd arrest van opnieuw het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, te weten: HvJ EG 20 februari 1979, 120/78. Dit arrest werd gewezen nadat de coöperatieve vereniging Rewe-Zentral in 1976 sterkedrank vanuit Frankrijk naar West-Duitsland wenste te importeren, waaronder een lading Cassis de Dijon. Als antwoord op haar verzoek om een importvergunning kreeg voornoemde vereniging bericht inhoudende dat deze drank niet in West-Duitsland mocht worden verhandeld en voorts dat de Bundesmonopolverwaltung für Branntwein niet bevoegd was om ontheffing te verlenen. Vorenbedoelde likeur bevat namelijk een alcoholpercentage van vijftien tot twintig procent, terwijl destijds in de Bondsrepubliek Duitsland slechts vruchtenlikeur met een alcoholpercentage van ten minste tweeëndertig procent mocht worden verhandeld.
Rewe-Zentral trad hiertegen in rechte op en stelde dat het importverbod in strijd met het EEG-verdrag was, omdat op grond van de verdragsbepalingen kwantitatieve beperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden waren. In zijn arrest HvJ EG 20 februari 1979, 120/78 overwoog het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen als volgt.


8. BIJ GEBREKE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING[/b] VOOR DE PRODUKTIE EN DE VERHANDELING VAN ALCOHOL - AAN EEN OP 7 DECEMBER 1976 DOOR DE COMMISSIE BIJ DE RAAD INGEDIENDE ONTWERP-VERORDENING ( PB C 309 , BLZ . 2 ) HEEFT DE RAAD NOG GEEN VERDER GEVOLG GEGEVEN - STAAT HET AAN DE LID-STATEN OM , IEDER OP ZIJN EIGEN GRONDGEBIED , VOOR AL HETGEEN DE PRODUKTIE EN VERHANDELING VAN ALCOHOL EN GEDISTILLEERD RAAKT , REGELINGEN TE TREFFEN .

BELEMMERINGEN VAN HET INTRACOMMUNAUTAIRE VERKEER ALS GEVOLG VAN DISPARITEITEN VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN OP DE VERHANDELING DER BETROKKEN PRODUKTEN , MOETEN WORDEN AANVAARD VOOR ZOVER DRINGENDE BEHOEFTEN , ONDER MEER VERBAND HOUDEND MET DE DOELTREFFENDHEID DER FISCALE CONTROLES , DE BESCHERMING VAN DE VOLKSGEZONDHEID , DE EERLIJKHEID DER HANDELSTRANSACTIES EN DE BESCHERMING VAN CONSUMENTEN , ZE NOODZAKELIJK MAKEN .

9. DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , INTERVENIENTE , HEEFT EEN AANTAL ARGUMENTEN VOORGEDRAGEN WELKE VOOR GEDISTILLEERD EEN MINIMUM ALCOHOLGEHALTE RECHTVAARDIGEN , EN ZICH TE DIEN AANZIEN BEROEPEN OP OVERWEGINGEN DIE ENERZIJDS AAN DE BESCHERMING DER VOLKSGEZONDHEID , ANDERZIJDS AAN DE BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN TEGEN ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN ZIJN ONTLEEND .

10. MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DE VOLKSGEZONDHEID BETOOGT DE DUITSE REGERING DAT MEN , DOOR IN DE NATIONALE WET MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGES VOOR TE SCHRIJVEN , DE VERKOOP VAN GEDISTILLEERD OP DE NATIONALE MARKT , VOORAL VAN GEDISTILLEERD MET EEN NIET ZEER HOOG ALCOHOLPERCENTAGE , AAN BANDEN LEGT , WAARBIJ ZIJ ALS HAAR OPVATTING TE KENNEN GEEFT DAT ZULKE PRODUKTEN DE GEWENNING MEER IN DE HAND WERKEN DAN DRANKEN MET EEN HOGER ALCOHOLPERCENTAGE .

11. ZULKE OVERWEGINGEN ZEGGEN EVENWEL WEINIG , WANNEER DE CONSUMENT ZICH OP DE MARKT EEN ZEER GEVARIEERD ASSORTIMENT ZWAK OF MATIG ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN KAN VERSCHAFFEN , TERWIJL STERK ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN , DIE OP DE DUITSE MARKT VRIJ WORDEN VERHANDELD , OOK VEELVULDIG IN VERDUNDE VORM WORDEN GECONSUMEERD .

12. VOORTS BETOOGT DE DUITSE REGERING , DAT HET VASTSTELLEN VAN EEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE VOOR BEPAALDE LIKEUREN ZOU ZIJN BEDOELD OM DE CONSUMENT TEGEN ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN VAN PRODUCENTEN OF WEDERVERKOPERS VAN GEDISTILLEERD IN BESCHERMING TE NEMEN .

DIT BETOOG BERUST OP DE OVERWEGING DAT MEN , DOOR HET ALCOHOLPERCENTAGE TE VERLAGEN , DE BETROKKEN DRANKEN TEN OPZICHTE VAN DRANKEN MET EEN HOGER ALCOHOLPERCENTAGE EEN CONCURRENTIEVOORDEEL ZOU BEZORGEN , IMMERS DE AANZIENLIJKE FISCALE LAST MAAKT ALCOHOL TOT VERREWEG HET DUURSTE DRANKBESTANDDEEL .

BOVENDIEN ZOU MEN VOLGENS DE DUITSE REGERING , DOOR ALCOHOLHOUDENDE PRODUKTEN TOT HET VRIJE VERKEER TOE TE LATEN ALS ZE , WAT HET ALCOHOLPERCENTAGE BETREFT , MAAR AAN DE NORMEN VAN HET LAND VAN PRODUKTIE VOLDOEN , DE GEMEENSCHAP ALS GEMEENSCHAPPELIJKE STANDAARDNORM HET LAAGSTE ALCOHOLPERCENTAGE DAT IN EEN DER LID-STATEN WORDT AANVAARD , OPDRINGEN EN ZELFS ALLE TEN DEZE GEGEVEN VOORSCHRIFTEN TOT EEN DODE LETTER MAKEN , IMMERS IN DE REGELINGEN VAN MEER DAN EEN LID-STAAT WORDT TEN DEZE IN HET GEHEEL GEEN BENEDENGRENS AANGEHOUDEN .

13. DE COMMISSIE HEEFT ER TERECHT OP GEWEZEN DAT MEN DOOR VOOR HET ALCOHOLPERCENTAGE VAN GEDISTILLEERD GRENSWAARDEN VAST TE STELLEN , KAN BIJDRAGEN TOT STANDAARDISATIE VAN DE VERHANDELDE PRODUKTEN EN HUN HERKOMSTAANDUIDINGEN , WELKE STANDAARDISATIE AAN DE TRANSPARENTIE DER HANDELSTRANSACTIES EN DER AAN HET PUBLIEK GEDANE AANBIEDINGEN TEN GOEDE KAN KOMEN .

HET GAAT ECHTER TE VER TE MENEN DAT HET VOORSCHRIJVEN VAN EEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE ALS EEN WEZENLIJKE GARANTIE VOOR EEN EERLIJK HANDELSVERKEER IS TE BESCHOUWEN : OOK DOOR VERMELDING VAN HERKOMST EN ALCOHOLPERCENTAGE OP DE VERPAKKING TE VERLANGEN , KAN MEN DE KOPER ZEER WEL VAN DE NODIGE INFORMATIE VERZEKEREN .

14. BLIJKENS HET VORENSTAANDE ZIJN DE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE EEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE DAT IN GEDISTILLEERD ZOU MOETEN VOORKOMEN , NIET GERICHT OP DE VERWEZENLIJKING VAN EEN DOEL VAN ALGEMEEN BELANG , DAT ZOU MOETEN VOORGAAN BIJ DE EISEN VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN DAT ALS EEN VAN DE FUNDAMENTELE REGELS DER GEMEENSCHAP IS TE BESCHOUWEN .

IN DE PRAKTIJK WORDT DOOR ZULKE VOORSCHRIFTEN VOORNAMELIJK AAN GEDISTILLEERD MET EEN HOOG ALCOHOLPERCENTAGE EEN VOORDEEL VERZEKERD : PRODUKTEN UIT ANDERE LID-STATEN DIE NIET AAN DE GESTELDE EISEN VOLDOEN , WORDEN VAN DE NATIONALE MARKT VERRE GEHOUDEN , HETGEEN WIL ZEGGEN DAT HET IN DE REGELING VAN EEN LID-STAAT EENZIJDIG VOORGESCHREVEN MINIMUM ALCOHOLPERCENTAGE , WAARAAN BIJ DE VERHANDELING VAN GEDISTILLEERD MOET ZIJN VOLDAAN , ALS EEN MET ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG ONVERENIGBARE BELEMMERING VAN HET HANDELSVERKEER IS TE BESCHOUWEN .

ER IS DUS GEEN GELDIGE REDEN OM TE BELETTEN DAT - IN EEN DER LID-STATEN REGULIER GEPRODUCEERDE EN VERHANDELDE - ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN EEN ANDERE LID-STAAT BINNENKOMEN , ZODAT HUN VERKOOP NIET KAN AFSTUITEN OP EEN WETTELIJK VERBOD OP DE VERHANDELING VAN GEDISTILLEERD MET EEN LAGER ALCOHOLPERCENTAGE DAN IN DE NATIONALE REGELING WORDT AANGEHOUDEN .

15. DE TERM ' ' MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN ' ' , ZOALS IN ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG GEBEZIGD , ZAL DERHALVE , IN ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG , IN DIE ZIN MOETEN WORDEN OMSCHREVEN DAT BEDOELDE VERBODSBEPALING OOK BETREKKING HEEFT OP DE VASTSTELLING - IN DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT - VAN EEN ALCOHOLPERCENTAGE , DAT IN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD GEDISTILLEERD TEN MINSTE MOET VOORKOMEN , ZOLANG ER SPRAKE IS VAN DE INVOER VAN GEDISTILLEERD DAT IN EEN ANDERE LID-STAAT RECHTMATIG GEPRODUCEERD EN IN DE HANDEL GEBRACHT IS .


Het beperken van de intracommunautaire verkeer is toegestaan middels het nemen van maatregelen die niet discriminatoir zijn - en aldus ook moeten gelden voor producten uit het eigen land -, hetzij dienen ter bescherming van in de verdragsartikelen opgesomde belangen of dringend noodzakelijk zijn omwille van een ander belang. Tevens moeten de maatregelen proportioneel zijn, aldus geschikt om het doel te realiseren en in een redelijke verhouding tot het doel staan. Het voorgaande impliceert evenwel een aanzienlijke beperking van de beleidsvrijheid van lidstaten en daarmee een verlies aan soevereiniteit.

Waar de lidstaten hun soevereiniteit hebben beperkt doordat zij elkaars producten niet meer mogen tegenhouden, dreigt een beleidsmatige wedloop, welke wedloop resulteert in een race to the bottom . Lidstaten met de gunstigste wet- en regelgeving voorzien hun bedrijven immers van een concurrentievoordeel en kunnen hiermee ook buitenlandse investeerders weten te lokken. Een voorstander van een ongebreidelde vrije markt zal het ongetwijfeld niet problematisch vinden wanneer wet- en regelgeving ter bescherming van onder meer consumenten en het milieu geleidelijk aan worden afgeschaft, maar naar Europese tradities is zulks onaanvaardbaar. Om deze race to the bottom te voorkomen, is communautaire wet- en regelgeving noodzakelijk.
Waar lidstaten nog wel de mogelijkheid hebben om de in-, door- en uitvoer te beperken, dreigt het gevaar van zogenoemde dispariteiten: wet- en regelgeving verschillen zodanig van elkaar, dat de markt geografisch wordt opgedeeld. Maar het is juist de bedoeling met een gemeenschappelijke markt, dat hiervan juist géén sprake is. Om deze 'positieve handelsbelemmeringen' weg te nemen, is communautaire wet- en regelgeving eveneens noodzakelijk.


Dit heb ik al uitgelegd in #83. De EU, ook de Raad vd EU, is in grote mate supranationaal: De lidstaten moeten de macht delen met EU instanties, en beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. En is er dan een keer iets dat intergouvernementeel (dat wil zeggen bij unanimiteit) besloten moet worden, zoals het associatieverdrag met de Oekraïne, dan wordt de wet overtreden om een veto te smoren. Deze EU is een poppenkast.


Terzake het associatieverdrag sla je de plank mis.


Waar ze vluchten naar Turkije kun je dat in een aantal gevallen beweren. Waar mensen vijf grenzen verder trekken om naar Duitsland te gaan zijn het gewoon gelukszoekers. We hebben niks aan een EU die onder het mom van vrij verkeer van personen massa-immigratie faciliteert.


Opnieuw sla je de plank volledig mis. Het vrije verkeer van personen heeft louter betrekking op ingezetenen der lidstaten en maakt onderdeel uit van de door jou bepleite gemeenschappelijke markt.

Wellicht dat ik mij tegen de huidige vorm van EEG had verzet, als die nog had bestaan en zich zo ontwikkeld had als de EU.
Maar de EEG bestaat niet meer. Het is nu EU.

Voor mij blijft de vraag wanneer aan welke burger, eigenaren van de diverse landen, werd voorgelegd om soevereiniteit over te dragen aan een of ander megalomaan moloch.

Sinds de aanpak van bijvoorbeeld grensoverschrijdend(e) criminaliteit en terrorisme op gang is gebracht, hebben lidstaten verscheidene verkiezingen gehad. Daarnaast ken ik geen redelijk denkend persoon die zich verzet tegen een gezamenlijke aanpak van criminaliteit en terrorisme.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di apr 26, 2016 3:55 pm)


De totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt impliceert het beperken van soevereiniteit van de betrokken lidstaten. Zij impliceert het scheppen van een rechtsorde die supranationaal gaat, aldus de lidstaten te boven gaat. Het één en ander werd ook bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn befaamd arrest HvJ EG 5 februari 1963, ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend en Loos/Nederlandse administratie der belastingen). Daarin overwoog het Hof als volgt.Een gemeenschappelijke markt betekent echter niet louter het wegnemen van tarifaire beperkingen maar ook van kwalitatieve beperken en soortgelijke belemmeringen, opdat de binnengrenzen daadwerkelijk worden afgebroken. Het één en ander werd nog eens verhelderd middels een ander befaamd arrest van opnieuw het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, te weten: HvJ EG 20 februari 1979, 120/78. Dit arrest werd gewezen nadat de coöperatieve vereniging Rewe-Zentral in 1976 sterkedrank vanuit Frankrijk naar West-Duitsland wenste te importeren, waaronder een lading Cassis de Dijon. Als antwoord op haar verzoek om een importvergunning kreeg voornoemde vereniging bericht inhoudende dat deze drank niet in West-Duitsland mocht worden verhandeld en voorts dat de Bundesmonopolverwaltung für Branntwein niet bevoegd was om ontheffing te verlenen. Vorenbedoelde likeur bevat namelijk een alcoholpercentage van vijftien tot twintig procent, terwijl destijds in de Bondsrepubliek Duitsland slechts vruchtenlikeur met een alcoholpercentage van ten minste tweeëndertig procent mocht worden verhandeld.
Rewe-Zentral trad hiertegen in rechte op en stelde dat het importverbod in strijd met het EEG-verdrag was, omdat op grond van de verdragsbepalingen kwantitatieve beperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden waren. In zijn arrest HvJ EG 20 februari 1979, 120/78 overwoog het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen als volgt.Het beperken van de intracommunautaire verkeer is toegestaan middels het nemen van maatregelen die niet discriminatoir zijn - en aldus ook moeten gelden voor producten uit het eigen land -, hetzij dienen ter bescherming van in de verdragsartikelen opgesomde belangen of dringend noodzakelijk zijn omwille van een ander belang. Tevens moeten de maatregelen proportioneel zijn, aldus geschikt om het doel te realiseren en in een redelijke verhouding tot het doel staan. Het voorgaande impliceert evenwel een aanzienlijke beperking van de beleidsvrijheid van lidstaten en daarmee een verlies aan soevereiniteit.

Waar de lidstaten hun soevereiniteit hebben beperkt doordat zij elkaars producten niet meer mogen tegenhouden, dreigt een beleidsmatige wedloop, welke wedloop resulteert in een race to the bottom . Lidstaten met de gunstigste wet- en regelgeving voorzien hun bedrijven immers van een concurrentievoordeel en kunnen hiermee ook buitenlandse investeerders weten te lokken. Een voorstander van een ongebreidelde vrije markt zal het ongetwijfeld niet problematisch vinden wanneer wet- en regelgeving ter bescherming van onder meer consumenten en het milieu geleidelijk aan worden afgeschaft, maar naar Europese tradities is zulks onaanvaardbaar. Om deze race to the bottom te voorkomen, is communautaire wet- en regelgeving noodzakelijk.
Waar lidstaten nog wel de mogelijkheid hebben om de in-, door- en uitvoer te beperken, dreigt het gevaar van zogenoemde dispariteiten: wet- en regelgeving verschillen zodanig van elkaar, dat de markt geografisch wordt opgedeeld. Maar het is juist de bedoeling met een gemeenschappelijke markt, dat hiervan juist géén sprake is. Om deze 'positieve handelsbelemmeringen' weg te nemen, is communautaire wet- en regelgeving eveneens noodzakelijk.Terzake het associatieverdrag sla je de plank mis.Opnieuw sla je de plank volledig mis. Het vrije verkeer van personen heeft louter betrekking op ingezetenen der lidstaten en maakt onderdeel uit van de door jou bepleite gemeenschappelijke markt.

Wellicht dat ik mij tegen de huidige vorm van EEG had verzet, als die nog had bestaan en zich zo ontwikkeld had als de EU.
Maar de EEG bestaat niet meer. Het is nu EU.

Voor mij blijft de vraag wanneer aan welke burger, eigenaren van de diverse landen, werd voorgelegd om soevereiniteit over te dragen aan een of ander megalomaan moloch.

Sinds de aanpak van bijvoorbeeld grensoverschrijdend(e) criminaliteit en terrorisme op gang is gebracht, hebben lidstaten verscheidene verkiezingen gehad. Daarnaast ken ik geen redelijk denkend persoon die zich verzet tegen een gezamenlijke aanpak van criminaliteit en terrorisme.

Gek he, dat dat ook kan zonder overdracht van soevereiniteit!

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di apr 26, 2016 4:58 pm)


Wellicht dat ik mij tegen de huidige vorm van EEG had verzet, als die nog had bestaan en zich zo ontwikkeld had als de EU.
Maar de EEG bestaat niet meer. Het is nu EU.

Voor mij blijft de vraag wanneer aan welke burger, eigenaren van de diverse landen, werd voorgelegd om soevereiniteit over te dragen aan een of ander megalomaan moloch.


Sinds de aanpak van bijvoorbeeld grensoverschrijdend(e) criminaliteit en terrorisme op gang is gebracht, hebben lidstaten verscheidene verkiezingen gehad. Daarnaast ken ik geen redelijk denkend persoon die zich verzet tegen een gezamenlijke aanpak van criminaliteit en terrorisme.

Gek he, dat dat ook kan zonder overdracht van soevereiniteit!

:noo:


Je gaat nu in het op associatieverdrag, dat overigens erin voorziet dat Oekraïne de Europese standaarden heeft over te nemen. Het voordeel van Oekraïne is dat hiermee haar producten automatisch gaan voldoen aan de Europese standaarden.

Maar laat ik met jouw voorbeeld verder gaan. In een gemeenschappelijke markt zonder communautaire regelingen waarmee een race to the bottom effectief kan worden voorkomen, zullen omwille van economisch gewin en ten koste van onder meer de volksgezondheid de wet- en regelgeving omtrent uitstoot worden versoepeld. Ingeval Duitsland soepelere regels heeft dan Frankrijk, ontstaat hiermee effectief de situatie dat na verloop van tijd de autofabrikanten liever hun auto's - inclusief die voor de Franse markt - gaan produceren in Duitsland. Van fraude is dan overigens geen sprake, want zolang zij voldoen aan de Duitse wet- en regelgeving, kunnen zij in Frankrijk niet worden geweerd.
Zie alhier de noodzaak van communautaire regelingen, die reeds bestonden in de tijd van de Europese Economische Gemeenschappen.Ja mooi gezegd, ik ben het er ook mee eens - mits ook wordt aangegeven dat bv de kailieteit niet voldoet kan men de rommel ook best invoeren.
Zie bv dat elke zakenman liefst iets Duits rijdt, maar Franse auto's ook altijd hier te lande werd aangeboden. Kwaliteit... tja.

Maar ja, ook hier bewijst zich geen noodzaak van de EU: "....regelingen, die reeds bestonden in de tijd van de Europese Economische Gemeenschappen."

Schaf het toch gewoon af....

Bij het Verdrag van Maastricht ontstond de Europese Unie. Deze ging destijds bestaan uit drie peilers, te weten:
de Europese Gemeenschap, welke omvatte de economisch, milieu- en sociaal beleid en feitelijk bestond uit de vorige Europese Economische Gemeenschap;
het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, welke voortvloeide uit het sinds 1970 bestaande Europese Politieke Samenwerking;
Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

De tweede peiler was in het leven geroepen om zowel de belangen van individuele lidstaten en de Europese Economische Gemeenschappen enerzijds en die van de internationale gemeenschap - het bevorderen van erkenning en eerbiediging van mensenrechten alsmede het bevorderen van democratie en rechtsstatelijkheid - anderzijds te behartigen. Lidstaten zagen in dat zij bepaalde belangen niet (meer) zelfstandig konden behartigen. Deze tweede peiler bood de lidstaten onder meer een gezamenlijke spreekbuis bij de NAVO.
De derde peiler was voorzag in een gezamenlijke aanpak van criminaliteit en terrorisme. Dankzij het Verdrag van Amsterdam bestond deze pijler onder meer uit de oprichting van organisaties als Europol en Eurojust. Laatstvermelde organisatie richt zich op de bestrijding van grensoverschrijdende zware criminaliteit, onder meer computercriminaliteit, fraude, corruptie, witwassen van geld en milieucriminaliteit. Opgemerkt zij echter dat zowel Europol als Eurojust tot op heden geen uitvoerende instanties zijn; de lidstaten wensen dat zijzelf verantwoordelijk blijven voor de uitvoering.
In tegenstelling tot de eerste peiler, waren de tweede en derde peiler intergouvernementeel van aard. Slechts in uitzonderingsgevallen kon met een gekwalificeerde meerderheid in plaats van eenparigheid door de lidstaten (!) een besluit worden genomen. Een uitzondering was onder meer een besluit ter verfijning van een eerder, unaniem genomen algemeen besluit. Deze uitzonderingen waren het resultaat van de Verdragen van Amsterdam en Nice.

Door inwerkingtreding van Verdrag van Lissabon is de pijlerstructuur afgeschaft en zijn alle beleidsterreinen samengevoegd tot één rechtspersoon, te weten: de Europese Unie. Louter de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is buiten deze nieuwe structuur gebleven. Euratom wordt echter aangestuurd door dezelfde instituties als die van de Europese Unie.
Hoewel de pijlerstructuur is afgeschaft en alle beleidsterreinen zijn samengevoegd, verschilt de verdeling van bevoegdheden alsmede het totstandkomingsproces van besluiten nog steeds per beleidsterrein. Genoemd verdrag voorziet in drie verdelingen van bevoegdheden, te weten: exclusieve bevoegdheden der Unie, bevoegdheden die door de Unie en haar lidstaten gedeeld worden en aanvullende bevoegdheden voor de Unie.
Opgemerkt zij dat de bevoegdheden van de Unie niets zeggen over de wijze van besluitvorming. Alle wet- en regelgeving moet worden geloodst door de Raad van de Europese Unie, waarin de regeringen van alle achtentwintig (28) lidstaten zijn vertegenwoordigd. Daarin is het stemmen bij gekwalificeerde meerderheid de standaardprocedure geworden. Dit houdt in een meerderheid van vijfenvijftig proces (55%) der lidstaten die tezamen minstens vijfenzestig procent (65%) van alle inwoners der Unie omvatten. Beslissingen die niet zijn geïnitieerd de Europese Commissie doch de Raad zélf, moeten steun krijgen van tenminste tweeënzeventig procent (72%) van de lidstaten. Om wetgeving te blokkeren moeten slechts vier lidstaten tegenstemmen. Beslissingen op de gebieden van externe betrekkingen, fiscaliteit en defensie kunnen echter nog steeds alleen met eenparigheid genomen worden.
Bij gemeld verdrag de standaardprocedure geworden dat besluiten moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Louter op beleidsterreinen waarop de lidstaten méér zeggenschap hebben willen houden, wordt hiervan afgeweken. Daarnaast hebben de nationale parlementen meer expliciete bevoegdheden verkregen. Deze bevoegdheden bestaan parallel aan de staatsrechtelijke bevoegdheden, die uiteraard per lidstaat verschillen.

Tegen deze achtergrond is de vraag wat je exact wil afschaffen, Pizzaman. Dankzij de Europese Unie bestaan organisaties als Europol en Eurojust. Wil je die afschaffen, opdat grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme nog moeilijker aangepakt kan worden? Het is een feit van algemene bekendheid dat lidstaten thans onvoldoende samenwerken. Afschaffing van de Europese Unie zal deze samenwerking louter doen bemoeilijken, daar elk institutioneel kader zal gaan ontbreken.
Moet de internationale handelspolitiek die vroeger ten dienste stond van de Europese Economische Gemeenschappen, weer plaatsvinden op de vroegere, destijds ineffectief gebleken wijze? Moeten we stoppen met het uitdragen van mensenrechten, democratie en de rechtsstatelijke beginselen, omdat wij deze kennelijk ook niet meer onderschrijven?
Met andere woorden: moeten wij overgaan tot afschaffing van de instituties die vanwege de interne markt - hetgeen reeds met de Europese Economische Gemeenschappen reeds werd beoogd - noodzakelijk bleken te zijn?

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di apr 26, 2016 6:15 pm)


Sinds de aanpak van bijvoorbeeld grensoverschrijdend(e) criminaliteit en terrorisme op gang is gebracht, hebben lidstaten verscheidene verkiezingen gehad. Daarnaast ken ik geen redelijk denkend persoon die zich verzet tegen een gezamenlijke aanpak van criminaliteit en terrorisme.

Gek he, dat dat ook kan zonder overdracht van soevereiniteit!

:noo:


Ja mooi gezegd, ik ben het er ook mee eens - mits ook wordt aangegeven dat bv de kailieteit niet voldoet kan men de rommel ook best invoeren.
Zie bv dat elke zakenman liefst iets Duits rijdt, maar Franse auto's ook altijd hier te lande werd aangeboden. Kwaliteit... tja.

Maar ja, ook hier bewijst zich geen noodzaak van de EU: "....regelingen, die reeds bestonden in de tijd van de Europese Economische Gemeenschappen."

Schaf het toch gewoon af....

Bij het Verdrag van Maastricht ontstond de Europese Unie. Deze ging destijds bestaan uit drie peilers, te weten:
de Europese Gemeenschap, welke omvatte de economisch, milieu- en sociaal beleid en feitelijk bestond uit de vorige Europese Economische Gemeenschap;
het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, welke voortvloeide uit het sinds 1970 bestaande Europese Politieke Samenwerking;
Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

De tweede peiler was in het leven geroepen om zowel de belangen van individuele lidstaten en de Europese Economische Gemeenschappen enerzijds en die van de internationale gemeenschap - het bevorderen van erkenning en eerbiediging van mensenrechten alsmede het bevorderen van democratie en rechtsstatelijkheid - anderzijds te behartigen. Lidstaten zagen in dat zij bepaalde belangen niet (meer) zelfstandig konden behartigen. Deze tweede peiler bood de lidstaten onder meer een gezamenlijke spreekbuis bij de NAVO.
De derde peiler was voorzag in een gezamenlijke aanpak van criminaliteit en terrorisme. Dankzij het Verdrag van Amsterdam bestond deze pijler onder meer uit de oprichting van organisaties als Europol en Eurojust. Laatstvermelde organisatie richt zich op de bestrijding van grensoverschrijdende zware criminaliteit, onder meer computercriminaliteit, fraude, corruptie, witwassen van geld en milieucriminaliteit. Opgemerkt zij echter dat zowel Europol als Eurojust tot op heden geen uitvoerende instanties zijn; de lidstaten wensen dat zijzelf verantwoordelijk blijven voor de uitvoering.
In tegenstelling tot de eerste peiler, waren de tweede en derde peiler intergouvernementeel van aard. Slechts in uitzonderingsgevallen kon met een gekwalificeerde meerderheid in plaats van eenparigheid door de lidstaten (!) een besluit worden genomen. Een uitzondering was onder meer een besluit ter verfijning van een eerder, unaniem genomen algemeen besluit. Deze uitzonderingen waren het resultaat van de Verdragen van Amsterdam en Nice.

Door inwerkingtreding van Verdrag van Lissabon is de pijlerstructuur afgeschaft en zijn alle beleidsterreinen samengevoegd tot één rechtspersoon, te weten: de Europese Unie. Louter de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is buiten deze nieuwe structuur gebleven. Euratom wordt echter aangestuurd door dezelfde instituties als die van de Europese Unie.
Hoewel de pijlerstructuur is afgeschaft en alle beleidsterreinen zijn samengevoegd, verschilt de verdeling van bevoegdheden alsmede het totstandkomingsproces van besluiten nog steeds per beleidsterrein. Genoemd verdrag voorziet in drie verdelingen van bevoegdheden, te weten: exclusieve bevoegdheden der Unie, bevoegdheden die door de Unie en haar lidstaten gedeeld worden en aanvullende bevoegdheden voor de Unie.
Opgemerkt zij dat de bevoegdheden van de Unie niets zeggen over de wijze van besluitvorming. Alle wet- en regelgeving moet worden geloodst door de Raad van de Europese Unie, waarin de regeringen van alle achtentwintig (28) lidstaten zijn vertegenwoordigd. Daarin is het stemmen bij gekwalificeerde meerderheid de standaardprocedure geworden. Dit houdt in een meerderheid van vijfenvijftig proces (55%) der lidstaten die tezamen minstens vijfenzestig procent (65%) van alle inwoners der Unie omvatten. Beslissingen die niet zijn geïnitieerd de Europese Commissie doch de Raad zélf, moeten steun krijgen van tenminste tweeënzeventig procent (72%) van de lidstaten. Om wetgeving te blokkeren moeten slechts vier lidstaten tegenstemmen. Beslissingen op de gebieden van externe betrekkingen, fiscaliteit en defensie kunnen echter nog steeds alleen met eenparigheid genomen worden.
Bij gemeld verdrag de standaardprocedure geworden dat besluiten moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Louter op beleidsterreinen waarop de lidstaten méér zeggenschap hebben willen houden, wordt hiervan afgeweken. Daarnaast hebben de nationale parlementen meer expliciete bevoegdheden verkregen. Deze bevoegdheden bestaan parallel aan de staatsrechtelijke bevoegdheden, die uiteraard per lidstaat verschillen.

Tegen deze achtergrond is de vraag wat je exact wil afschaffen, Pizzaman. Dankzij de Europese Unie bestaan organisaties als Europol en Eurojust. Wil je die afschaffen, opdat grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme nog moeilijker aangepakt kan worden? Het is een feit van algemene bekendheid dat lidstaten thans onvoldoende samenwerken. Afschaffing van de Europese Unie zal deze samenwerking louter doen bemoeilijken, daar elk institutioneel kader zal gaan ontbreken.
Moet de internationale handelspolitiek die vroeger ten dienste stond van de Europese Economische Gemeenschappen, weer plaatsvinden op de vroegere, destijds ineffectief gebleken wijze? Moeten we stoppen met het uitdragen van mensenrechten, democratie en de rechtsstatelijke beginselen, omdat wij deze kennelijk ook niet meer onderschrijven?
Met andere woorden: moeten wij overgaan tot afschaffing van de instituties die vanwege de interne markt - hetgeen reeds met de Europese Economische Gemeenschappen reeds werd beoogd - noodzakelijk bleken te zijn?

Zoals ik zeg, het kan ook zonder overdracht van soevereiniteit. Dat noemen ze met een heel moeilijk woord 'samenwerking'. Geen EU of EEG voor nodig!


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]