WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17] 

Ga naar: "Een referendum is niet meer van deze tijd"

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (ma mei 02, 2016 7:30 pm)
Over gelukszoekers gesproken.
Ook recente data geven Timmermans ongelijk
Tsja, 1 miljoen man doorgelaten. De EU weet het niet, mompelt wat over "niet nader gespecificeerde personen”.
Wat een blamage.

Het gedrag van lidstaten alsmede niet-lidstaten zou je een blamage kunnen benoemen. Maar de naar binnen gekeerde houding van velen, leidt nu eenmaal hiertoe. Een migratie van één miljoen vluchtelingen staat gelijk aan minder dan drie/tienden procent (0,3%) van de Europese bevolking. Dat is nog eens iets anders dan de vijfentwintig procent (25%) (!) in een instabiel en economisch onderontwikkeld land als Libanon.

Je veronderstelt nu wel een gelijkmatige verdeling over Europa. Dat is niet het geval.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (ma mei 02, 2016 8:17 pm)

Tsja, 1 miljoen man doorgelaten. De EU weet het niet, mompelt wat over "niet nader gespecificeerde personen”.
Wat een blamage.

Het gedrag van lidstaten alsmede niet-lidstaten zou je een blamage kunnen benoemen. Maar de naar binnen gekeerde houding van velen, leidt nu eenmaal hiertoe. Een migratie van één miljoen vluchtelingen staat gelijk aan minder dan drie/tienden procent (0,3%) van de Europese bevolking. Dat is nog eens iets anders dan de vijfentwintig procent (25%) (!) in een instabiel en economisch onderontwikkeld land als Libanon.

Je veronderstelt nu wel een gelijkmatige verdeling over Europa. Dat is niet het geval.

Het ontbreken van een gelijkmatige verdeling kan echter louter de lidstaten worden tegengeworpen.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (ma mei 02, 2016 8:19 pm)


Het gedrag van lidstaten alsmede niet-lidstaten zou je een blamage kunnen benoemen. Maar de naar binnen gekeerde houding van velen, leidt nu eenmaal hiertoe. Een migratie van één miljoen vluchtelingen staat gelijk aan minder dan drie/tienden procent (0,3%) van de Europese bevolking. Dat is nog eens iets anders dan de vijfentwintig procent (25%) (!) in een instabiel en economisch onderontwikkeld land als Libanon.

Je veronderstelt nu wel een gelijkmatige verdeling over Europa. Dat is niet het geval.

Het ontbreken van een gelijkmatige verdeling kan echter louter de lidstaten worden tegengeworpen.

Het gaat nu om de feiten.

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (ma mei 02, 2016 9:56 pm)


Het gedrag van lidstaten alsmede niet-lidstaten zou je een blamage kunnen benoemen. Maar de naar binnen gekeerde houding van velen, leidt nu eenmaal hiertoe. Een migratie van één miljoen vluchtelingen staat gelijk aan minder dan drie/tienden procent (0,3%) van de Europese bevolking. Dat is nog eens iets anders dan de vijfentwintig procent (25%) (!) in een instabiel en economisch onderontwikkeld land als Libanon.

Dat buurland Libanon veel Syriërs opvangt ligt voor de hand. Dat is nu eenmaal de bedoeling bij opvang in de regio.
De EU heeft een miljoen man doorgelaten zonder te weten wie het waren. Dat is niet rechtvaardig tegenover echte vluchtelingen wiens plaats zij innemen. Het is ook niet rechtvaardig tegenover de Europese bevolking, die opgezadeld wordt met o.a. terroristen en economisch niet bijdragende migranten. Om met Sint-Thomas Aquino te spreken: “Gerechtigheid zonder barmhartigheid is wreedheid; barmhartigheid zonder gerechtigheid is de moeder van het bederf.”

wortel: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (ma mei 02, 2016 10:13 pm)Het gedrag van lidstaten alsmede niet-lidstaten zou je een blamage kunnen benoemen. Maar de naar binnen gekeerde houding van velen, leidt nu eenmaal hiertoe. Een migratie van één miljoen vluchtelingen staat gelijk aan minder dan drie/tienden procent (0,3%) van de Europese bevolking. Dat is nog eens iets anders dan de vijfentwintig procent (25%) (!) in een instabiel en economisch onderontwikkeld land als Libanon.

Dat buurland Libanon veel Syriërs opvangt ligt voor de hand. Dat is nu eenmaal de bedoeling bij opvang in de regio.
De EU heeft een miljoen man doorgelaten zonder te weten wie het waren. Dat is niet rechtvaardig tegenover echte vluchtelingen wiens plaats zij innemen. Het is ook niet rechtvaardig tegenover de Europese bevolking, die opgezadeld wordt met o.a. terroristen en economisch niet bijdragende migranten. Om met Sint-Thomas Aquino te spreken: “Gerechtigheid zonder barmhartigheid is wreedheid; barmhartigheid zonder gerechtigheid is de moeder van het bederf.”

Wanneer het voor de hand ligt dat Libanon vluchtelingen opvangt in de regio, waarom niet Israël, Marokko, Saoedi-Arabië? Leuk he, al die landen met hun eigen interne problemen. Wij zij anders als EU, wij hebben dat niet :evendenken:

Biertje: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di mei 03, 2016 6:25 am)
Over gelukszoekers gesproken.
Ook recente data geven Timmermans ongelijk
Tsja, 1 miljoen man doorgelaten. De EU weet het niet, mompelt wat over "niet nader gespecificeerde personen”.
Wat een blamage.

Het gedrag van lidstaten alsmede niet-lidstaten zou je een blamage kunnen benoemen. Maar de naar binnen gekeerde houding van velen, leidt nu eenmaal hiertoe. Een migratie van één miljoen vluchtelingen staat gelijk aan minder dan drie/tienden procent (0,3%) van de Europese bevolking. Dat is nog eens iets anders dan de vijfentwintig procent (25%) (!) in een instabiel en economisch onderontwikkeld land als Libanon. Typisch weer dat wegkijken van P-G. Hij vergeet immers hoeveel wij er al opgenomen hebben en wat voor problemen er zijn mede door verschillen in cultuur en segregatie. Het is ook wel een keer genoeg geweest, zeker nu er geen echte vluchtelingen naar Europa toekomen.

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di mei 03, 2016 9:03 pm)


Dat buurland Libanon veel Syriërs opvangt ligt voor de hand. Dat is nu eenmaal de bedoeling bij opvang in de regio.
De EU heeft een miljoen man doorgelaten zonder te weten wie het waren. Dat is niet rechtvaardig tegenover echte vluchtelingen wiens plaats zij innemen. Het is ook niet rechtvaardig tegenover de Europese bevolking, die opgezadeld wordt met o.a. terroristen en economisch niet bijdragende migranten. Om met Sint-Thomas Aquino te spreken: “Gerechtigheid zonder barmhartigheid is wreedheid; barmhartigheid zonder gerechtigheid is de moeder van het bederf.”
Wanneer het voor de hand ligt dat Libanon vluchtelingen opvangt in de regio, waarom niet Israël, Marokko, Saoedi-Arabië? Leuk he, al die landen met hun eigen interne problemen. Wij zij anders als EU, wij hebben dat niet :evendenken: Misschien melden zich in Israël nauwelijks asielzoekers om redenen die vergelijbaar zijn met de reden waarom het miljoen "niet nader gespecificeerde personen” geen interesse toonde in een asielverzoek in de oostelijke EU-landen. In Saoedi-Arabië bestaat 21% van de bevolking (waaronder 500.000 Syriërs) uit buitenlanders die welkom zijn wanneer ze economisch bijdragen. De EU heeft met zijn zwakke politiek, de resulterende slachtoffers en de diepe problemen in de grote steden van West Europa werkelijk geen enkele aanspraak op de zelfgenoegzame toon die je je hier permitteert.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di mei 03, 2016 9:48 pm)


Vertel eens. In welk verdrag hebben de Europese leiders besloten tot die rechtsstreekse werking. Of is dit weer zo een gevalletje juridisch activisme boven democratische besluitvorming?


De verdragsrechtelijke bepalingen zijn op een democratische wijze tot stand gekomen. Alle verdragen zijn immers geratificeerd door de lidstaten met een democratische regeringsvorm en wel op een wijze conform hun staatsrecht. Een verdragsrechtelijke bepaling heeft rechtstreekse werking ingeval zij:
duidelijk is, in de zin dat zij een concrete en ondubbelzinnige verplichting bevat voor de lidstaat met betrekking
tot de vorming van het interne recht in een materie die de burger rechtstreeks raakt;
onvoorwaardelijk is, in de zin dat zij niet (een) ander(e) verdragsbepaling(en) aangetast of verzwakt;
niet afhankelijk van enige discretionaire uitvoeringsmaatregel is.

Met andere woorden: een rechtstreekse werking van een verdragsbepaling moet voortvloeien uit de inhoud, de geest en de bewoordingen, bezien in de context van het gehele verdrag. Dat de lidstaten als zodanig de vorming van communautair recht hebben beoogd, bleek overigens uit de expliciete bewoordingen van het EEG-verdrag.

De rechtstreekse werking van verdragsbepalingen staat overigens nog los van andere vormen van directe werking van Europees recht. Verordeningen hebben zonder meer een rechtstreekse werking; bepalingen van Europese richtlijnen kunnen dat zijn en bestaand nationaal recht kan in lijn met een richtlijn worden geïnterpreteerd.
Nederland is daarnaast niet onbekend met een rechtstreekse werking van internationaal recht. In dit verband moet onder meer worden verwezen naar art. 93 en 94 Gw.


En in welke andere gemeenschappelijke markt op deze aardbol is rechtsstreekse werking verheven tot basisbeginsel? Is het niet zo dat je prima een gemeeschappelijke markt (common market) kunt hebben zonder rechtstreekse werking en zonder al die andere zaken die ik hierboven noem?


Hetgeen in de Engelstalige literatuur wordt aangeduid als een common market , kan niet worden vertaald naar het Nederlandse begrip van een 'gemeenschappelijke markt'.
Dat gezegd hebbende, Europese wetgeving kan rechtstreekse werking hebben. In elk geval hebben de lidstaten met het aangaan van de verdragen een separate rechtsorde geschapen. Ingeval van wetgeving met rechtstreekse werking, moet worden afgezien van toepassing van strijdig nationaal recht. Vergelijk dit met het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst, dat voorziet in een investeerder-staatarbitrage. Hierbij zetten verdragsbepalingen het nationale recht niet opzij, maar kan door arbiters voor rechte worden verklaard dat de lidstaat onrechtmatig handelt en een benadeelde moet compenseren. Deze wijze van conflictbeslechting vormt opmerkelijk genoeg één van de bezwaren tegen het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP).


Je argumentatie getuigt van een abominabel gebrek aan historisch inzicht. Europa is groot geworden door economische diversiteit, door onderlinge concurrentie en door een politiek die goed luistert naar wat de burgers in de landen nodig hebben. De EU droom van een one size fits all is een technocratisch monstrum. Zie de euro, die het voor Duitsland lekker goedkoop maakt om Audi's te exporteren, maar Zuid Europa veroordeelt tot diep misère. Voor de door jou veronderstelde race to the bottom zie ik graag voorbeelden bij andere gemeenschappelijke markten. Maar de EU heeft die al lang: Ga maar eens in Griekenland kijken. 50% jeugdwerkloosheid. Waar is het fatsoen van de EU?


Het scheppen van een interne markt sluit economische diversiteit geenszins uit; in de economische wetenschap bestaat de consensus dat het wegnemen van handelsbelemmeringen juist leidt tot specialisatie, waarbij economische regio's zich concentreren waarop zij het best in zijn. Let wel: het gaat hierbij om de economische diversiteit in de zin van de activiteiten die worden ontplooit en niet zozeer de beleidsmatige diversiteit, die handel tussen regio's juist bemoeilijken.

Opgemerkt zij overigens dat de kennelijk door jou bepleite race to the bottom eveneens neerkomt op een beleidsconvergentie, maar dan één waarbij gerechtvaardigde belangen van bijvoorbeeld consumenten, werknemers en milieu niet meer worden beschermd.


Premier Rutte heeft art 11 referendumwet overtreden. De man is lid, zelfs voorzitter van de Europese Raad die jij eerder een sleutelrol toedichtte. Toch bijzonder dat als reden voor deze wetsovertreding wordt opgegeven dat men zo het Brits referendum wil manipuleren. Jij begint in #10 over democratische legitimatie van de Europese besluitvorming, maar dat lukt zo te zien niet erg.


Opnieuw sla je de plank mis. Vorenbedoeld associatieverdrag betreft een gedeelde bevoegdheid; het economisch deel van het associatieverdrag gaat uitsluitend de Europese Unie aan en het politieke deel is uitsluitend een aangelegenheid der lidstaten. In die zin is de ratificatie van vorenbedoeld associatieverdrag een louter Nederlandse aangelegenheid, dat de Europese Unie niet kan worden tegengeworpen.


Dat is echt typisch EU: Instanties die essentiële dingen nalaten, die domme dingen doen, en altijd altijd klaar staan om een ander de schuld te geven. Soms moet je gewoon onder ogen zien dat je iets beter kunt afbreken en opnieuw beginnen.


Het typerende aan critici der Europese Unie is dat zij de Unie onterecht het één en ander tegenwerpen en zaken ten onrechte aan elkaar verbinden, waarbij het verwijt belangrijker is dan de feiten.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di mei 03, 2016 11:22 pm)Het gedrag van lidstaten alsmede niet-lidstaten zou je een blamage kunnen benoemen. Maar de naar binnen gekeerde houding van velen, leidt nu eenmaal hiertoe. Een migratie van één miljoen vluchtelingen staat gelijk aan minder dan drie/tienden procent (0,3%) van de Europese bevolking. Dat is nog eens iets anders dan de vijfentwintig procent (25%) (!) in een instabiel en economisch onderontwikkeld land als Libanon.

Dat buurland Libanon veel Syriërs opvangt ligt voor de hand. Dat is nu eenmaal de bedoeling bij opvang in de regio.
De EU heeft een miljoen man doorgelaten zonder te weten wie het waren. Dat is niet rechtvaardig tegenover echte vluchtelingen wiens plaats zij innemen. Het is ook niet rechtvaardig tegenover de Europese bevolking, die opgezadeld wordt met o.a. terroristen en economisch niet bijdragende migranten. Om met Sint-Thomas Aquino te spreken: “Gerechtigheid zonder barmhartigheid is wreedheid; barmhartigheid zonder gerechtigheid is de moeder van het bederf.”

Het moet klaarblijkelijk nogmaals worden benadrukt dat de grensbewaking primair een aangelegenheid der lidstaten is. Onderwijl vereist het beginsel van een eerlijke procesgang dat elke asielzoeker recht heeft om zijn zaak behoorlijk beoordeeld te krijgen.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo mei 04, 2016 7:21 am)
Het gedrag van lidstaten alsmede niet-lidstaten zou je een blamage kunnen benoemen. Maar de naar binnen gekeerde houding van velen, leidt nu eenmaal hiertoe. Een migratie van één miljoen vluchtelingen staat gelijk aan minder dan drie/tienden procent (0,3%) van de Europese bevolking. Dat is nog eens iets anders dan de vijfentwintig procent (25%) (!) in een instabiel en economisch onderontwikkeld land als Libanon.

Dat buurland Libanon veel Syriërs opvangt ligt voor de hand. Dat is nu eenmaal de bedoeling bij opvang in de regio.
De EU heeft een miljoen man doorgelaten zonder te weten wie het waren. Dat is niet rechtvaardig tegenover echte vluchtelingen wiens plaats zij innemen. Het is ook niet rechtvaardig tegenover de Europese bevolking, die opgezadeld wordt met o.a. terroristen en economisch niet bijdragende migranten. Om met Sint-Thomas Aquino te spreken: “Gerechtigheid zonder barmhartigheid is wreedheid; barmhartigheid zonder gerechtigheid is de moeder van het bederf.”

Het moet klaarblijkelijk nogmaals worden benadrukt dat de grensbewaking primair een aangelegenheid der lidstaten is. Onderwijl vereist het beginsel van een eerlijke procesgang dat elke asielzoeker recht heeft om zijn zaak behoorlijk beoordeeld te krijgen.

Het moet klaarblijkelijk nogmaals benadrukt worden, dat het oneerlijk is, om de grenslanden geheel te laten opdraaien voor de bewaking van de buitengrenzen van de EU. Het is duidelijk dat de neoliberalen in hun zucht naar open grenzen voor zo groot mogelijke winst, dit ten koste hebben laten gaan van de burgers en dan met name die van de grenslidstaten.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]