WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17] 

Ga naar: "Een referendum is niet meer van deze tijd"

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo mei 04, 2016 10:41 pm)


Vertel eens. In welk verdrag hebben de Europese leiders besloten tot die rechtsstreekse werking. Of is dit weer zo een gevalletje juridisch activisme boven democratische besluitvorming?
De verdragsrechtelijke bepalingen zijn op een democratische wijze tot stand gekomen. Alle verdragen zijn immers geratificeerd door de lidstaten met een democratische regeringsvorm en wel op een wijze conform hun staatsrecht. Een verdragsrechtelijke bepaling heeft rechtstreekse werking ingeval zij:
duidelijk is, in de zin dat zij een concrete en ondubbelzinnige verplichting bevat voor de lidstaat met betrekking
tot de vorming van het interne recht in een materie die de burger rechtstreeks raakt;
onvoorwaardelijk is, in de zin dat zij niet (een) ander(e) verdragsbepaling(en) aangetast of verzwakt;
niet afhankelijk van enige discretionaire uitvoeringsmaatregel is.

Met andere woorden: een rechtstreekse werking van een verdragsbepaling moet voortvloeien uit de inhoud, de geest en de bewoordingen, bezien in de context van het gehele verdrag. Dat de lidstaten als zodanig de vorming van communautair recht hebben beoogd, bleek overigens uit de expliciete bewoordingen van het EEG-verdrag.

De rechtstreekse werking van verdragsbepalingen staat overigens nog los van andere vormen van directe werking van Europees recht. Verordeningen hebben zonder meer een rechtstreekse werking; bepalingen van Europese richtlijnen kunnen dat zijn en bestaand nationaal recht kan in lijn met een richtlijn worden geïnterpreteerd.
Nederland is daarnaast niet onbekend met een rechtstreekse werking van internationaal recht. In dit verband moet onder meer worden verwezen naar art. 93 en 94 Gw. Prachtig verhaal maar geen antwoord op mijn vraag. In welk verdrag hebben de Europese leiders, onder controle van de nationale parlementen, besloten tot die rechtsstreekse werking? Zo te zien is deze ingrijpende beslissing op een vrijdag middag opgelegd door een stelletje Europees bevlogen en betaalde rechterlijke ambtenaren.


En in welke andere gemeenschappelijke markt op deze aardbol is rechtsstreekse werking verheven tot basisbeginsel? Is het niet zo dat je prima een gemeeschappelijke markt (common market) kunt hebben zonder rechtstreekse werking en zonder al die andere zaken die ik hierboven noem?
Hetgeen in de Engelstalige literatuur wordt aangeduid als een common market , kan niet worden vertaald naar het Nederlandse begrip van een 'gemeenschappelijke markt'. Dat gezegd hebbende, Europese wetgeving kan rechtstreekse werking hebben. In elk geval hebben de lidstaten met het aangaan van de verdragen een separate rechtsorde geschapen. Ingeval van wetgeving met rechtstreekse werking, moet worden afgezien van toepassing van strijdig nationaal recht. Vergelijk dit met het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst, dat voorziet in een investeerder-staatarbitrage. Hierbij zetten verdragsbepalingen het nationale recht niet opzij, maar kan door arbiters voor rechte worden verklaard dat de lidstaat onrechtmatig handelt en een benadeelde moet compenseren. Deze wijze van conflictbeslechting vormt opmerkelijk genoeg één van de bezwaren tegen het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP). Dus we moeten concluderen dat een gemeenschappelijke markt ook prima werkbaar is zonder rechtstreekse werking, maar ook zonder bedilzucht qua fiscaliteit / sociale zaken / consumentenbescherming / productievoorschriften, zonder sluipende machtsoverdracht naar EU instanties, zonder monetaire unie en zonder politieke / ideologische agenda. Immers, als een gesteld feit niet wordt weersproken, dan staat het vast.


Je argumentatie getuigt van een abominabel gebrek aan historisch inzicht. Europa is groot geworden door economische diversiteit, door onderlinge concurrentie en door een politiek die goed luistert naar wat de burgers in de landen nodig hebben. De EU droom van een one size fits all is een technocratisch monstrum. Zie de euro, die het voor Duitsland lekker goedkoop maakt om Audi's te exporteren, maar Zuid Europa veroordeelt tot diep misère. Voor de door jou veronderstelde race to the bottom zie ik graag voorbeelden bij andere gemeenschappelijke markten. Maar de EU heeft die al lang: Ga maar eens in Griekenland kijken. 50% jeugdwerkloosheid. Waar is het fatsoen van de EU?
Het scheppen van een interne markt sluit economische diversiteit geenszins uit; in de economische wetenschap bestaat de consensus dat het wegnemen van handelsbelemmeringen juist leidt tot specialisatie, waarbij economische regio's zich concentreren waarop zij het best in zijn. Let wel: het gaat hierbij om de economische diversiteit in de zin van de activiteiten die worden ontplooit en niet zozeer de beleidsmatige diversiteit, die handel tussen regio's juist bemoeilijken. Theoretische bespiegelingen P-G. De economische resultaten van de EU zijn een farce: Acht jaar nulgroei, hoge werkloosheid en steeds hogere staatsschulden. Marktwerking zeg je? De euro is een doorlopende subsidie voor Duitse export naar China. Het zijn de zwakke broeders binnen de eurozone die daar voor opdraaien. Frankrijk is zogenaamd "het best in landbouw", maar zou geen schijn van kans maken zonder de tientallen miljarden aan CAP subsidies en het afschermen van de markt. Wanneer de financiële markten Italiaanse en Spaanse staatsobligaties afstraffen vanwege belabberd financieel beleid, dan koopt de ECB die obligaties massaal op. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar het komt allemaal op hetzelfde neer: De EU is economisch een gefaald project.


Opgemerkt zij overigens dat de kennelijk door jou bepleite race to the bottom eveneens neerkomt op een beleidsconvergentie, maar dan één waarbij gerechtvaardigde belangen van bijvoorbeeld consumenten, werknemers en milieu niet meer worden beschermd.
Jij beweert dat er een race to the bottom komt, maar ik mis nog steeds de onderbouwing. Waar blijven de voorbeelden hiervan bij andere gemeenschappelijke markten?


Premier Rutte heeft art 11 referendumwet overtreden. De man is lid, zelfs voorzitter van de Europese Raad die jij eerder een sleutelrol toedichtte. Toch bijzonder dat als reden voor deze wetsovertreding wordt opgegeven dat men zo het Brits referendum wil manipuleren. Jij begint in #10 over democratische legitimatie van de Europese besluitvorming, maar dat lukt zo te zien niet erg.
Opnieuw sla je de plank mis. Vorenbedoeld associatieverdrag betreft een gedeelde bevoegdheid; het economisch deel van het associatieverdrag gaat uitsluitend de Europese Unie aan en het politieke deel is uitsluitend een aangelegenheid der lidstaten. In die zin is de ratificatie van vorenbedoeld associatieverdrag een louter Nederlandse aangelegenheid, dat de Europese Unie niet kan worden tegengeworpen. Ware dit een "louter Nederlandse aangelegenheid", dan zou Rutte niet in overleg hoeven met de EU en zou hij ook niet hoeven te wachten (en daarmee de wet te overtreden) tot na het Brits referendum. Feit is dat grote delen van het verdrag voorlopig al worden toegepast, dat de voorlopige toepassing onbeperkt kan worden gerekt, en dat zowel Rutte als EU buiten wat rookgordijnen geen moment de intentie hebben om de uitslag van het referendum te respecteren. Dat gebrek aan democratische legitimatie valt de EU vierkant aan te rekenen.


Dat is echt typisch EU: Instanties die essentiële dingen nalaten, die domme dingen doen, en altijd altijd klaar staan om een ander de schuld te geven. Soms moet je gewoon onder ogen zien dat je iets beter kunt afbreken en opnieuw beginnen.
Het typerende aan critici der Europese Unie is dat zij de Unie onterecht het één en ander tegenwerpen en zaken ten onrechte aan elkaar verbinden, waarbij het verwijt belangrijker is dan de feiten. Dat is onzin. Jij begint in #10 over democratische legitimatie van de Europese besluitvorming. Ik geef aan wat de gebreken van de EU in deze zijn, en bied je de gelegenheid om daar constructief op te reageren. Als je denkt dat je met herkauwen van wat EU regels overtuigt, dan vergis je je. Maar kom niet aanzetten met dit soort gejammer. Jij bent aan zet: Wat voor geloofwaardige maatregelen zie jij waardoor de EU zijn belabberde democratische profiel kan opvijzelen?

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di mei 10, 2016 11:31 pm)


Prachtig verhaal maar geen antwoord op mijn vraag. In welk verdrag hebben de Europese leiders, onder controle van de nationale parlementen, besloten tot die rechtsstreekse werking?


Dat antwoord heb ik reeds gegeven.Vertel eens. In welk verdrag hebben de Europese leiders besloten tot die rechtsstreekse werking. Of is dit weer zo een gevalletje juridisch activisme boven democratische besluitvorming?


De verdragsrechtelijke bepalingen zijn op een democratische wijze tot stand gekomen. Alle verdragen zijn immers geratificeerd door de lidstaten met een democratische regeringsvorm en wel op een wijze conform hun staatsrecht. Een verdragsrechtelijke bepaling heeft rechtstreekse werking ingeval zij:
duidelijk is, in de zin dat zij een concrete en ondubbelzinnige verplichting bevat voor de lidstaat met betrekking
tot de vorming van het interne recht in een materie die de burger rechtstreeks raakt;
onvoorwaardelijk is, in de zin dat zij niet (een) ander(e) verdragsbepaling(en) aangetast of verzwakt;
niet afhankelijk van enige discretionaire uitvoeringsmaatregel is.

Met andere woorden: een rechtstreekse werking van een verdragsbepaling moet voortvloeien uit de inhoud, de geest en de bewoordingen, bezien in de context van het gehele verdrag. Dat de lidstaten als zodanig de vorming van communautair recht hebben beoogd, bleek overigens uit de expliciete bewoordingen van het EEG-verdrag .


Dus we moeten concluderen dat een gemeenschappelijke markt ook prima werkbaar is zonder rechtstreekse werking, maar ook zonder bedilzucht qua fiscaliteit / sociale zaken / consumentenbescherming / productievoorschriften, zonder sluipende machtsoverdracht naar EU instanties, zonder monetaire unie en zonder politieke / ideologische agenda. Immers, als een gesteld feit niet wordt weersproken, dan staat het vast.


Een investeerder-staatarbitrage is niets anders dan een beperking van de eigen soevereiniteit, maar dan jegens private partijen.


Theoretische bespiegelingen P-G. De economische resultaten van de EU zijn een farce: Acht jaar nulgroei, hoge werkloosheid en steeds hogere staatsschulden. Marktwerking zeg je? De euro is een doorlopende subsidie voor Duitse export naar China. Het zijn de zwakke broeders binnen de eurozone die daar voor opdraaien. Frankrijk is zogenaamd "het best in landbouw", maar zou geen schijn van kans maken zonder de tientallen miljarden aan CAP subsidies en het afschermen van de markt. Wanneer de financiële markten Italiaanse en Spaanse staatsobligaties afstraffen vanwege belabberd financieel beleid, dan koopt de ECB die obligaties massaal op. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar het komt allemaal op hetzelfde neer: De EU is economisch een gefaald project.


De zogenoemde staatsschuldencrisis is mijn inziens één van de meest geframede vraagstukken. Van de zogenoemde steun aan Griekenland, hebben de Griekse autoriteiten en burgers feitelijk en praktisch niets teruggezien, daar de gelden bovenal bestemd waren voor de aflossing van leningen aan Duitse, Britse (!) en Franse banken. Onderwijl had Griekse overheid haar 'eigen' banken moeten ondersteunen. De zogenoemde Griekse crisis was niets anders dan een hernieuwde bankencrisis.
Zie in deze ook het tweeluik De Crisis als Businessmodel .


Jij beweert dat er een race to the bottom komt, maar ik mis nog steeds de onderbouwing. Waar blijven de voorbeelden hiervan bij andere gemeenschappelijke markten?


Klaarblijkelijk zijn de Panama Papers al uit de gedachten verdwenen. Deze documenten geven blijf van een race to the bottom in fiscale zin.


Ware dit een "louter Nederlandse aangelegenheid", dan zou Rutte niet in overleg hoeven met de EU en zou hij ook niet hoeven te wachten (en daarmee de wet te overtreden) tot na het Brits referendum. Feit is dat grote delen van het verdrag voorlopig al worden toegepast, dat de voorlopige toepassing onbeperkt kan worden gerekt, en dat zowel Rutte als EU buiten wat rookgordijnen geen moment de intentie hebben om de uitslag van het referendum te respecteren. Dat gebrek aan democratische legitimatie valt de EU vierkant aan te rekenen.


Hoe vaak wil je de plank nog misslaan? Voormeld associatieverdrag is ondertekend door zowel de Europese Unie als haar achtentwintig lidstaten. Het economische gedeelte betreft een bevoegdheid der Europese Unie, het politieke deel gaat de lidstaten aan. Daar het verdrag erop is ingericht dat alle achtentwintig lidstaten deze zouden ratificeren, dient nu een oplossing voor het Nederlandse 'nee' te worden gevonden.

Maar als jij het beter weet, zal je dat aan de hand van onder meer verdragsbepalingen moeten kunnen aantonen.


Jij bent aan zet: Wat voor geloofwaardige maatregelen zie jij waardoor de EU zijn belabberde democratische profiel kan opvijzelen?

Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie.
Dat moet je even uitleggen ... want ik zie niet wat er nu democratisch(er) is aan een federatie.

De besluitvorming van de Europese Unie is eigenlijk reeds democratisch gelegitimeerd. Laat ik daartoe het volgende opmerken.
Alle wet- en regelgeving moet worden geloodst door de Raad van de Europese Unie, waarin de regeringen van alle achtentwintig (28) lidstaten zijn vertegenwoordigd. Die regeringen handelen daarbij democratisch gelegitimeerd. In de Raad van de Europese Unie is het stemmen bij gekwalificeerde meerderheid thans de standaardprocedure. Dit houdt in een meerderheid van vijfenvijftig proces (55%) der lidstaten, die tezamen minstens vijfenzestig procent (65%) van alle inwoners der Unie omvatten. Beslissingen die niet zijn geïnitieerd de Europese Commissie doch de Raad zélf, moeten steun krijgen van tenminste tweeënzeventig procent (72%) van de lidstaten. Om wet- en regelgeving te blokkeren behoeven slechts vier (4) lidstaten tegenstemmen. Beslissingen op de gebieden van externe betrekkingen, fiscaliteit en defensie kunnen echter nog steeds alleen met eenparigheid genomen worden.
Daarnaast is het Europees Parlement direct door de inwoners der lidstaten verkozen. Dankzij het Verdrag van Lissabon is thans de standaardprocedure dat besluiten moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Louter op beleidsterreinen alwaar de lidstaten méér zeggenschap hebben willen behouden, wordt hiervan afgeweken. Daarnaast voorziet het Europese recht thans in expliciete bevoegdheden voor nationale parlementen, welke bevoegdheden bestaan parallel aan hun staatsrechtelijke bevoegdheden die uiteraard per lidstaat verschillen.
De Europese Commissie wordt met instemming van het Europees Parlement benoemd door de Raad van de Europese Unie. De Commissie kan daarnaast te allen tijde worden weggestuurd door het Europees Parlement.

Wil men de democratische legitimatie van de Europese besluitvorming verder vergroten? Prima, maar besef moet worden dat zulks samengaat met Europees federalisme. De Europese Unie heeft voor wat betreft de democratische legitimatie van besluitvorming (bijna) haar grenzen binnen de afwezigheid van een de federatie opgezocht. Voor wat betreft democratische hervormingen kan eigenlijk alleen nog worden gedacht aan:
de vereiste dat alle besluiten goedkeuring van het Europees Parlement behoeven;
de Raad van de Europese Unie in alle openheid zal vergaderen en zich daarmee ontwikkelt tot een Europese instituut dat zich laat vergelijken met de Duitse Bondsraad , dan wel wordt vervangen met een senaat ;
een benoeming van de leden der Europese Commissie, individueel én gezamenlijk, door het Europees Parlement.

Het bovenstaande impliceert evenwel dat afscheid wordt genomen van de Europese instituten die (grotendeels) nog een intergouvernementeel karakter hebben. Het zwaartepunt van de Europese besluitvorming zal niet langer meer liggen bij de lidstaten doch worden overgeheveld naar Europese Unie zélf. Zulks impliceert de vorming van een Europese federatie casu quo bondsstaat.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di mei 10, 2016 11:37 pm)


Theoretische bespiegelingen P-G. De economische resultaten van de EU zijn een farce: Acht jaar nulgroei, hoge werkloosheid en steeds hogere staatsschulden. Marktwerking zeg je? De euro is een doorlopende subsidie voor Duitse export naar China. Het zijn de zwakke broeders binnen de eurozone die daar voor opdraaien.


De Europese Unie is als geheel een tamelijk gesloten economie. Derhalve staat de winst van één regio gelijk aan het verlies van een ander. De Bondsrepubliek Duitsland en Nederland voeren sinds jaar en dag een economische politiek dat zich kenmerkt door sanering en loonmatiging. Dit heeft niet alleen geleid tot een achterblijvende koopkracht bij met name de Nederlandse burgers - en daarmee het uitblijven van een duurzaam herstel van economische groei en werkgelegenheid - doch ook enorme overschot op de lopende rekening. Het Nederlandse overschot op de lopende rekening is zelfs twee keer de afgesproken norm.
Dankzij deze economische politiek hebben de Zuidelijke lidstaten der Europese Unie in het algemeen en Griekenland in het bijzonder het buitengewoon moeilijk, daar zij in hun eigen regio worden weggeconcurreerd. Zie alhier een prachtig voorbeeld van een race to the bottom .

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr feb 01, 2019 8:24 pm)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nytimes.com/2016/10/05/world/americas/colombia-brexit-referendum-farc-cameron-santos.amp.html&ved=2ahUKEwjZgP3EkZvgAhUIL1AKHbb_DXwQFjACegQIBRAB&usg=AOvVaw0jGGsA_yZkNIeeTbzt-Jn0&ampcf=1

Biertje: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (za feb 02, 2019 11:45 am)


https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nytimes.com/2016/10/05/world/americas/colombia-brexit-referendum-farc-cameron-santos.amp.html&ved=2ahUKEwjZgP3EkZvgAhUIL1AKHbb_DXwQFjACegQIBRAB&usg=AOvVaw0jGGsA_yZkNIeeTbzt-Jn0&ampcf=1
dat is het vormen van een forum waarin een zeer klein aantal Nederlander die hun stem mogen geven over het wel of niet terugzetten van de klok eveneens niet. Wat eveneens niet democratisch is is dat Nederlanders garant staan voor de schulden van belastingparadijzen zoals Curaçao, Aruba etc.

Einstein: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (zo feb 03, 2019 3:24 pm)Theoretische bespiegelingen P-G. De economische resultaten van de EU zijn een farce: Acht jaar nulgroei, hoge werkloosheid en steeds hogere staatsschulden. Marktwerking zeg je? De euro is een doorlopende subsidie voor Duitse export naar China. Het zijn de zwakke broeders binnen de eurozone die daar voor opdraaien.


De Europese Unie is als geheel een tamelijk gesloten economie. Derhalve staat de winst van één regio gelijk aan het verlies van een ander. De Bondsrepubliek Duitsland en Nederland voeren sinds jaar en dag een economische politiek dat zich kenmerkt door sanering en loonmatiging. Dit heeft niet alleen geleid tot een achterblijvende koopkracht bij met name de Nederlandse burgers - en daarmee het uitblijven van een duurzaam herstel van economische groei en werkgelegenheid - doch ook enorme overschot op de lopende rekening. Het Nederlandse overschot op de lopende rekening is zelfs twee keer de afgesproken norm.
Dankzij deze economische politiek hebben de Zuidelijke lidstaten der Europese Unie in het algemeen en Griekenland in het bijzonder het buitengewoon moeilijk, daar zij in hun eigen regio worden weggeconcurreerd. Zie alhier een prachtig voorbeeld van een race to the bottom .
Euuhm ja ik ben een voorstander van Europa P-G, dat weet je.. maar dit klinkt toch niet zo handig.. laat Brussel zich nog een keer naar de economische slachtbank voeren ? gaan we een herhaling beleven van de Griekse crisis, alleen omdat er een onbalans blijft tussen de handelsbalans van landen onderling ? Daar zit dan een probleem dat opgelost moet worden, lijkt me ! Méér spenden in de rijkere landen. Meer stimuleren van onderaf, minder vertrouwen op beleggers. Lonen omhoog, koopkracht omhoog in landen als Nederland en Duitsland.. en meer subsidie naar de zonnecellen, windmolens en nieuwe verwarmingsketels. En geen Duitse ketels, maar import van Italiaanse, Spaanse en Griekse producten. Het geld moet doorrollen.. en niet alleen bij beleggers en de banken !

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (zo feb 03, 2019 4:32 pm)


Theoretische bespiegelingen P-G. De economische resultaten van de EU zijn een farce: Acht jaar nulgroei, hoge werkloosheid en steeds hogere staatsschulden. Marktwerking zeg je? De euro is een doorlopende subsidie voor Duitse export naar China. Het zijn de zwakke broeders binnen de eurozone die daar voor opdraaien.
De Europese Unie is als geheel een tamelijk gesloten economie. Derhalve staat de winst van één regio gelijk aan het verlies van een ander. De Bondsrepubliek Duitsland en Nederland voeren sinds jaar en dag een economische politiek dat zich kenmerkt door sanering en loonmatiging. Dit heeft niet alleen geleid tot een achterblijvende koopkracht bij met name de Nederlandse burgers - en daarmee het uitblijven van een duurzaam herstel van economische groei en werkgelegenheid - doch ook enorme overschot op de lopende rekening. Het Nederlandse overschot op de lopende rekening is zelfs twee keer de afgesproken norm.
Dankzij deze economische politiek hebben de Zuidelijke lidstaten der Europese Unie in het algemeen en Griekenland in het bijzonder het buitengewoon moeilijk, daar zij in hun eigen regio worden weggeconcurreerd. Zie alhier een prachtig voorbeeld van een race to the bottom . Euuhm ja ik ben een voorstander van Europa P-G, dat weet je.. maar dit klinkt toch niet zo handig.. laat Brussel zich nog een keer naar de economische slachtbank voeren ? gaan we een herhaling beleven van de Griekse crisis, alleen omdat er een onbalans blijft tussen de handelsbalans van landen onderling ? Daar zit dan een probleem dat opgelost moet worden, lijkt me ! Méér spenden in de rijkere landen. Meer stimuleren van onderaf, minder vertrouwen op beleggers. Lonen omhoog, koopkracht omhoog in landen als Nederland en Duitsland.. en meer subsidie naar de zonnecellen, windmolens en nieuwe verwarmingsketels . En geen Duitse ketels, maar import van Italiaanse, Spaanse en Griekse producten. Het geld moet doorrollen.. en niet alleen bij beleggers en de banken !
Dat rooie moet natuurlijk zijn "we moeten dijken bouwen" o.i.d. Voor de rest wel mee eens.
Maar of dat in de kaarten zit bij Brussel of het partijkartel? Ik betwijfel het.

Einstein: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (zo feb 03, 2019 4:45 pm)De Europese Unie is als geheel een tamelijk gesloten economie. Derhalve staat de winst van één regio gelijk aan het verlies van een ander. De Bondsrepubliek Duitsland en Nederland voeren sinds jaar en dag een economische politiek dat zich kenmerkt door sanering en loonmatiging. Dit heeft niet alleen geleid tot een achterblijvende koopkracht bij met name de Nederlandse burgers - en daarmee het uitblijven van een duurzaam herstel van economische groei en werkgelegenheid - doch ook enorme overschot op de lopende rekening. Het Nederlandse overschot op de lopende rekening is zelfs twee keer de afgesproken norm.
Dankzij deze economische politiek hebben de Zuidelijke lidstaten der Europese Unie in het algemeen en Griekenland in het bijzonder het buitengewoon moeilijk, daar zij in hun eigen regio worden weggeconcurreerd. Zie alhier een prachtig voorbeeld van een race to the bottom .
Euuhm ja ik ben een voorstander van Europa P-G, dat weet je.. maar dit klinkt toch niet zo handig.. laat Brussel zich nog een keer naar de economische slachtbank voeren ? gaan we een herhaling beleven van de Griekse crisis, alleen omdat er een onbalans blijft tussen de handelsbalans van landen onderling ? Daar zit dan een probleem dat opgelost moet worden, lijkt me ! Méér spenden in de rijkere landen. Meer stimuleren van onderaf, minder vertrouwen op beleggers. Lonen omhoog, koopkracht omhoog in landen als Nederland en Duitsland.. en meer subsidie naar de zonnecellen, windmolens en nieuwe verwarmingsketels . En geen Duitse ketels, maar import van Italiaanse, Spaanse en Griekse producten. Het geld moet doorrollen.. en niet alleen bij beleggers en de banken !
Dat rooie moet natuurlijk zijn "we moeten dijken bouwen" o.i.d. Voor de rest wel mee eens.
Maar of dat in de kaarten zit bij Brussel of het partijkartel? Ik betwijfel het.
Waar het om gaat is dat het geld de consument bereikt en niet alleen het bankensysteem. En ik ben altijd voor duurzame investeringen.. anders is het zonde van het geld. Noem het ouderwets. En inderdaad, Brussel kan op deze thema's niet passief afwachten, anders blijft het scheef groeien en zullen de problemen met Europa die P-G hierboven signaleerde blijven bestaan. Misschien zou Brussel de zuideijke vakantiebestemmingen kunnen subsidieren ? Wanneer Europa 75% van mijn internationale treinkaartje zou betalen, is het ineens goedkoper voor mij, om per trein naar Barcelona of Milaan te reizen dan per vliegtuig. Dat soort dingen.. Het nuttige met het aangename verenigen :)


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]