WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17] 

Ga naar: "Een referendum is niet meer van deze tijd"

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 3:57 pm)
Een referendum is prima, mits dat in het proces vóór het besluit van het kabinet en Tweede en Eerste Kamer ligt.

De EU is niet democratisch gesticht.


Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie. Ik zie meer heil in de ouderwetse EEG, waarin elk land verantwoordelijk is voor het ophouden van zijn eigen broek en op een aantal gebieden samenwerking is.

Waarom neem je de kunstmatige landsgrenzen als uitgangspunt? Hetzelfde beklag kan je ook aanvoeren met betrekking tot Nederland. Waarom moet de Randstad een gebied als Zuid-Limburg onderhouden, opdat laatstvermelde regio zijn eigen broek niet behoeft op te houden?

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 4:50 pm)
Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie. Dat moet je even uitleggen ... want ik zie niet wat er nu democratisch(er) is aan een federatie.

De besluitvorming van de Europese Unie is eigenlijk reeds democratisch gelegitimeerd. Laat ik daartoe het volgende opmerken.
Alle wet- en regelgeving moet worden geloodst door de Raad van de Europese Unie, waarin de regeringen van alle achtentwintig (28) lidstaten zijn vertegenwoordigd. Die regeringen handelen daarbij democratisch gelegitimeerd. In de Raad van de Europese Unie is het stemmen bij gekwalificeerde meerderheid thans de standaardprocedure. Dit houdt in een meerderheid van vijfenvijftig proces (55%) der lidstaten, die tezamen minstens vijfenzestig procent (65%) van alle inwoners der Unie omvatten. Beslissingen die niet zijn geïnitieerd de Europese Commissie doch de Raad zélf, moeten steun krijgen van tenminste tweeënzeventig procent (72%) van de lidstaten. Om wet- en regelgeving te blokkeren behoeven slechts vier (4) lidstaten tegenstemmen. Beslissingen op de gebieden van externe betrekkingen, fiscaliteit en defensie kunnen echter nog steeds alleen met eenparigheid genomen worden.
Daarnaast is het Europees Parlement direct door de inwoners der lidstaten verkozen. Dankzij het Verdrag van Lissabon is thans de standaardprocedure dat besluiten moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Louter op beleidsterreinen alwaar de lidstaten méér zeggenschap hebben willen behouden, wordt hiervan afgeweken. Daarnaast voorziet het Europese recht thans in expliciete bevoegdheden voor nationale parlementen, welke bevoegdheden bestaan parallel aan hun staatsrechtelijke bevoegdheden die uiteraard per lidstaat verschillen.
De Europese Commissie wordt met instemming van het Europees Parlement benoemd door de Raad van de Europese Unie. De Commissie kan daarnaast te allen tijde worden weggestuurd door het Europees Parlement.

Wil men de democratische legitimatie van de Europese besluitvorming verder vergroten? Prima, maar besef moet worden dat zulks samengaat met Europees federalisme. De Europese Unie heeft voor wat betreft de democratische legitimatie van besluitvorming (bijna) haar grenzen binnen de afwezigheid van een de federatie opgezocht. Voor wat betreft democratische hervormingen kan eigenlijk alleen nog worden gedacht aan:
de vereiste dat alle besluiten goedkeuring van het Europees Parlement behoeven;
de Raad van de Europese Unie in alle openheid zal vergaderen en zich daarmee ontwikkelt tot een Europese instituut dat zich laat vergelijken met de Duitse Bondsraad , dan wel wordt vervangen met een senaat ;
een benoeming van de leden der Europese Commissie, individueel én gezamenlijk, door het Europees Parlement.

Het bovenstaande impliceert evenwel dat afscheid wordt genomen van de Europese instituten die (grotendeels) nog een intergouvernementeel karakter hebben. Het zwaartepunt van de Europese besluitvorming zal niet langer meer liggen bij de lidstaten doch worden overgeheveld naar Europese Unie zélf. Zulks impliceert de vorming van een Europese federatie casu quo bondsstaat.

Het is jou ook zonder meer duidelijk, dat een regering niet gekozen is, maar benoemd. Het is de grootste partij, die op basis van de zetelverdeling probeert een meerderheid in de Kamer te verkrijgen, maar dat wil niet zeggen dat regeringsleden ook uit de gekozen Kamerleden dienen te komen.
Verder wordt zeer veel in achterkamertjes bekonkeld als er binnen een coalitie geen meerderheid voor kan worden verwezenlijkt. En dat laatste is vaak ook nog weer een uitruil in het Torentje.
Afgaande op de samenstellingen van de regeringen in de diverse landen meen ik dan ook te mogen betwijfelen, dat de EC en andere hoge pieten in de EU daadwerkelijk een afspiegeling zijn van de Europese bevolking. Zelfs het EP is behoorlijk ondemocratisch omdat men hoe dan ook fracties moet vormen die aan minimale vereisten dienen te voldoen, om -bijvoorbeeld- aan voldoende spreektijd te komen. Als een democratisch gekozen vertegenwoordiging van een partij dat niet lukt, heeft het bij voorbaat het pleit verloren.
De EU is zo ondemocratisch als de neten en ook de vermaledijde grondwet had/heeft daar geen verandering in gebracht!

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 5:29 pm)

De invulling van procedures binnen instellingen is geen valide argument voor afschaffing van die instellingen.

Daarnaast ben ik inderdaad voorstander van een parlementair stelsel, daar systeem zich meer leent voor een machtsdeling. Ook voorziet het inherent in een adequate conflictbeslechting, daar het ontbreken van botsende mandaten van de wetgevende macht enerzijds en de uitvoerende macht anderzijds een vertrouwensrelatie tussen het Europees Parlement en de leden der Europese Commissie mogelijk maakt. Niet valt in te zien wat hieraan ondemocratisch is.

Biertje: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 5:38 pm)


Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie. Ik zie meer heil in de ouderwetse EEG, waarin elk land verantwoordelijk is voor het ophouden van zijn eigen broek en op een aantal gebieden samenwerking is.

Waarom neem je de kunstmatige landsgrenzen als uitgangspunt? Hetzelfde beklag kan je ook aanvoeren met betrekking tot Nederland. Waarom moet de Randstad een gebied als Zuid-Limburg onderhouden, opdat laatstvermelde regio zijn eigen broek niet behoeft op te houden? In de VS steunt Texas ook staten die het wat minder breed hebben. Maar als ik jou zo hoor moeten de grenzen weg opdat Nederland Griekenland mag onderhouden. :bye:

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 5:43 pm)
Ik zie meer heil in de ouderwetse EEG, waarin elk land verantwoordelijk is voor het ophouden van zijn eigen broek en op een aantal gebieden samenwerking is.

Waarom neem je de kunstmatige landsgrenzen als uitgangspunt? Hetzelfde beklag kan je ook aanvoeren met betrekking tot Nederland. Waarom moet de Randstad een gebied als Zuid-Limburg onderhouden, opdat laatstvermelde regio zijn eigen broek niet behoeft op te houden? In de VS steunt Texas ook staten die het wat minder breed hebben. Maar als ik jou zo hoor moeten de grenzen weg opdat Nederland Griekenland mag onderhouden. :bye:

Waaruit blijkt dat ik voor een Europese eenheidsstaat ben?

Biertje: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 6:41 pm)


Waarom neem je de kunstmatige landsgrenzen als uitgangspunt? Hetzelfde beklag kan je ook aanvoeren met betrekking tot Nederland. Waarom moet de Randstad een gebied als Zuid-Limburg onderhouden, opdat laatstvermelde regio zijn eigen broek niet behoeft op te houden? In de VS steunt Texas ook staten die het wat minder breed hebben. Maar als ik jou zo hoor moeten de grenzen weg opdat Nederland Griekenland mag onderhouden. :bye:

Waaruit blijkt dat ik voor een Europese eenheidsstaat ben? Wat is het verschil tussen een Europese eenheidsstaat en een EU waar je gedwongen wordt om de aan jou voorgelegde verdragen te accepteren waar de bevolking zich niet over kon uitspreken en we middels het ESM gedwongen worden om failliete landen en banken te steunen?

Hume: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 9:21 pm)


Onzin. Je kunt ook pleiten voor gewone samenwerking.

Al die mensen die pleiten voor een referendum over EU zaken ,verkopen onzin en zijn niet democratisch.
Door de grote schaal ,de globalisering en de geopolitiek, is de EU niet meer geschikt voor referenda.
In Ieder dorp ,in iedere streek en stad en in ieder land en ook Europa ,kan een deel van de bevolking
alle veranderingen door de globalisering en digitalisering niet bijbenen.
Je kunt niet steeds met een referendum voor deze mensen, alle ontwikkelingen in Europa blokkeren.
Daarom is een referendum niet meer van deze tijd.

We zijn nog steeds geen land met de naam Europia o.i.d., waarin de lidstaten tot provincies zijn gedegradeerd. (Advies: loop niet te ver voor de fanfare uit, je kon wel eens een afslag missen!)
Alle besluiten aangaande de EU gaan het Nederlandse volk als land aan en leent zich derhalve voor een referendum, wat een D66'er of een ander ook beweerd.

We hebben een Nederlands parlement en Nederlandse regering, die in de EU het Nederlandse standpunt inbrengt.
Hier bij kiezen we ook nog een EU parlement.
Waarom moeten we dan over allerlei zaken nog een referendum houden ,
omdat een deel van de bevolking niet met veranderingen om kan gaan
en daarom de parlementaire democratie niet accepteert.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 9:46 pm)


Al die mensen die pleiten voor een referendum over EU zaken ,verkopen onzin en zijn niet democratisch.
Door de grote schaal ,de globalisering en de geopolitiek, is de EU niet meer geschikt voor referenda.
In Ieder dorp ,in iedere streek en stad en in ieder land en ook Europa ,kan een deel van de bevolking
alle veranderingen door de globalisering en digitalisering niet bijbenen.
Je kunt niet steeds met een referendum voor deze mensen, alle ontwikkelingen in Europa blokkeren.
Daarom is een referendum niet meer van deze tijd.

We zijn nog steeds geen land met de naam Europia o.i.d., waarin de lidstaten tot provincies zijn gedegradeerd. (Advies: loop niet te ver voor de fanfare uit, je kon wel eens een afslag missen!)
Alle besluiten aangaande de EU gaan het Nederlandse volk als land aan en leent zich derhalve voor een referendum, wat een D66'er of een ander ook beweerd.

We hebben een Nederlands parlement en Nederlandse regering, die in de EU het Nederlandse standpunt inbrengt.
Hier bij kiezen we ook nog een EU parlement.
Waarom moeten we dan over allerlei zaken nog een referendum houden ,
omdat een deel van de bevolking niet met veranderingen om kan gaan
en daarom de parlementaire democratie niet accepteert.

Zij brengen hun eigen standpunt in, dat is niet perse het Nederlandse standpunt.
En bij de verkiezing van het EU Parlement komt tweederde tot driekwart niet opdagen (komt dat je niet vreselijk bekent voor?), Die willen blijkbaar helemaal niet bij de EU.

Een referendum is gewoon een veel beter middel om te achterhalen wat burgers werkelijk willen, dan als Minister President gaan fantaseren over wat burgers willen en vervolgens beweren dat wat hij gefantaseerd heeft, feiten zijn.
Enne... verbiedt de grondwet niet ergens de overdracht van soevereiniteit aan een vreemde mogendheid?

baedeker: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 9:51 pm)


Wil men de democratische legitimatie van de Europese besluitvorming verder vergroten? Prima, maar besef moet worden dat zulks samengaat met Europees federalisme. De Europese Unie heeft voor wat betreft de democratische legitimatie van besluitvorming (bijna) haar grenzen binnen de afwezigheid van een de federatie opgezocht. Voor wat betreft democratische hervormingen kan eigenlijk alleen nog worden gedacht aan:
...
Het bovenstaande impliceert evenwel dat afscheid wordt genomen van de Europese instituten die (grotendeels) nog een intergouvernementeel karakter hebben. Het zwaartepunt van de Europese besluitvorming zal niet langer meer liggen bij de lidstaten doch worden overgeheveld naar Europese Unie zélf. Zulks impliceert de vorming van een Europese federatie casu quo bondsstaat.

Dit is een onder federalisten gangbare drogredenering. De EU grondwet (en daarmee een EU federatie) is bij de referenda van 2005 afgewezen. Politici uit de lidstaten zijn echter onderwater doorgegaan met het overdragen van (grondwettelijke) bevoegdheden aan de EU. Een voorbeeld is de uitholling van het grondwettelijk essentiële budgetrecht van de tweede kamer, die tegenwoordig de Nederlandse begroting moet voorleggen aan een eurocommissaris. Nu blijkt dat de EU de facto als federatie opereert zou dan, volgens de federasten, de enige democratische oplossing zijn om de EU "inspraak" instituten op te tuigen als legitieme beslissingsorganen en de macht van de lidstaten nog verder uit te hollen. De goede verstaander herkent natuurlijk gelijk de vals dilemma drogredenering. Er zijn natuurlijk betere oplossingen te bedenken. Je zou de EU kunnen afbouwen tot een gemeenschappelijke markt en ontdoen van de politiek ideologische agenda die de laatste jaren zoveel rampenprojecten heeft gegenereerd. Je zou per land een constitutioneel hof kunnen oprichten dat stringent toetst of de "ever closer union" zich houdt aan afspraken en aan gangbare regels voor inspraak. Je zou referenda voor alle landen verplicht kunnen stellen voor de nu ontstane situatie en voor iedere opvolgende wijziging van enige betekenis. Er zijn natuurlijk allerlei betere oplossingen te bedenken dan het EU gremium te belonen voor hun geknoei. Alleen zul je die uit monde van de federalisten nooit horen omdat die alleen inspraak dulden als deze hun agenda steunt. De EU is een tot in de haarvaten ondemocratisch project.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (vr apr 15, 2016 9:57 pm)Wil men de democratische legitimatie van de Europese besluitvorming verder vergroten? Prima, maar besef moet worden dat zulks samengaat met Europees federalisme. De Europese Unie heeft voor wat betreft de democratische legitimatie van besluitvorming (bijna) haar grenzen binnen de afwezigheid van een de federatie opgezocht. Voor wat betreft democratische hervormingen kan eigenlijk alleen nog worden gedacht aan:
...
Het bovenstaande impliceert evenwel dat afscheid wordt genomen van de Europese instituten die (grotendeels) nog een intergouvernementeel karakter hebben. Het zwaartepunt van de Europese besluitvorming zal niet langer meer liggen bij de lidstaten doch worden overgeheveld naar Europese Unie zélf. Zulks impliceert de vorming van een Europese federatie casu quo bondsstaat.

Dit is een onder federalisten gangbare drogredenering. De EU grondwet (en daarmee een EU federatie) is bij de referenda van 2005 afgewezen. Politici uit de lidstaten zijn echter onderwater doorgegaan met het overdragen van (grondwettelijke) bevoegdheden aan de EU. Een voorbeeld is de uitholling van het grondwettelijk essentiële budgetrecht van de tweede kamer, die tegenwoordig de Nederlandse begroting moet voorleggen aan een eurocommissaris. Nu blijkt dat de EU de facto als federatie opereert zou dan, volgens de federasten, de enige democratische oplossing zijn om de EU "inspraak" instituten op te tuigen als legitieme beslissingsorganen en de macht van de lidstaten nog verder uit te hollen. De goede verstaander herkent natuurlijk gelijk de vals dilemma drogredenering. Er zijn natuurlijk betere oplossingen te bedenken. Je zou de EU kunnen afbouwen tot een gemeenschappelijke markt en ontdoen van de politiek ideologische agenda die de laatste jaren zoveel rampenprojecten heeft gegenereerd. Je zou per land een constitutioneel hof kunnen oprichten dat stringent toetst of de "ever closer union" zich houdt aan afspraken en aan gangbare regels voor inspraak. Je zou referenda voor alle landen verplicht kunnen stellen voor de nu ontstane situatie en voor iedere opvolgende wijziging van enige betekenis. Er zijn natuurlijk allerlei betere oplossingen te bedenken dan het EU gremium te belonen voor hun geknoei. Alleen zul je die uit monde van de federalisten nooit horen omdat die alleen inspraak dulden als deze hun agenda steunt. De EU is een tot in de haarvaten ondemocratisch project.

:aplaus:


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]