WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17] 

Ga naar: "Een referendum is niet meer van deze tijd"

Frankly: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di apr 19, 2016 1:21 pm)Een referendum is prima, mits dat in het proces vóór het besluit van het kabinet en Tweede en Eerste Kamer ligt.

De EU is niet democratisch gesticht.


Wanneer jij erover klaagt dat de Europese Unie ondemocratisch is, moet je wel consistent zijn en pleiten voor een federatie.

Goed punt waarmee je indirekt erkend dat de huidige "vleesch-noch-visch" status van de EU ondemocratisch is.
Het zit ergens tussen een federatie en samenwerkingsverband in, met een volstrekt onduidelijke en ontoereikende democratische werking.
Een EU parlement, dat (komt ie) een "nep-parlement" is, een niet gekozen europese commissie die een "nep-regering" is, en een van vage achterkamertjes-politiek doorspekte raad van ministers die het echt voor het zeggen heeft.
In dat ondemocratische niemandsland kunnen referenda nog enig electoraal draagvalk en soulaas bieden.

Beter was geweest om vanaf 1990 met het toen beperkte aantal binnen bandbreedte vergelijkbare sociaal-economische landen naar een federale staat toe te werken; consolideren en een sterke federale EU basis vormen. In plaats daarvan is EU megalomane expansiedriften gaan botvieren, is geexplodeerd naar 28 lidstaten waarvan de helft sociaal-economisch niet bij west-europa aansluit. En nu zitten we met de gebakken peren.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di apr 19, 2016 8:52 pm)

Dit is een onder federalisten gangbare drogredenering. De EU grondwet (en daarmee een EU federatie) is bij de referenda van 2005 afgewezen. Politici uit de lidstaten zijn echter onderwater doorgegaan met het overdragen van (grondwettelijke) bevoegdheden aan de EU. Een voorbeeld is de uitholling van het grondwettelijk essentiële budgetrecht van de tweede kamer, die tegenwoordig de Nederlandse begroting moet voorleggen aan een eurocommissaris. Nu blijkt dat de EU de facto als federatie opereert zou dan, volgens de federasten, de enige democratische oplossing zijn om de EU "inspraak" instituten op te tuigen als legitieme beslissingsorganen en de macht van de lidstaten nog verder uit te hollen. De goede verstaander herkent natuurlijk gelijk de vals dilemma drogredenering. Er zijn natuurlijk betere oplossingen te bedenken. Je zou de EU kunnen afbouwen tot een gemeenschappelijke markt en ontdoen van de politiek ideologische agenda die de laatste jaren zoveel rampenprojecten heeft gegenereerd. Je zou per land een constitutioneel hof kunnen oprichten dat stringent toetst of de "ever closer union" zich houdt aan afspraken en aan gangbare regels voor inspraak. Je zou referenda voor alle landen verplicht kunnen stellen voor de nu ontstane situatie en voor iedere opvolgende wijziging van enige betekenis. Er zijn natuurlijk allerlei betere oplossingen te bedenken dan het EU gremium te belonen voor hun geknoei. Alleen zul je die uit monde van de federalisten nooit horen omdat die alleen inspraak dulden als deze hun agenda steunt. De EU is een tot in de haarvaten ondemocratisch project.

Je hebt je zeker nooit meegekregen waarom de EGKS ooit is ontwikkeld tot de Europese Unie?

Als het toen al de bedoeling was er een ondemocratische staat van te maken, hadden we toen al heel foute figuren rondlopen in de macht.

Over welke ondemocratische staat heb je het?

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (di apr 19, 2016 10:19 pm)


Nu blijkt dat de EU de facto als federatie opereert zou dan, volgens de federasten, de enige democratische oplossing zijn om de EU "inspraak" instituten op te tuigen als legitieme beslissingsorganen en de macht van de lidstaten nog verder uit te hollen.


Het zwaartepunt van de politieke besluitvorming ligt nog te allen tijde bij de lidstaten der Europese Unie. Niet zonder reden komt Europese wet- en regelgeving niet tot stand zonder instemming van de Raad van de Europese Unie, waarin alle regeringen der lidstaten zijn vertegenwoordigd. Zie alhier het intergouvermentele karakter der Europese Unie.De goede verstaander herkent natuurlijk gelijk de vals dilemma drogredenering. Er zijn natuurlijk betere oplossingen te bedenken. Je zou de EU kunnen afbouwen tot een gemeenschappelijke markt en ontdoen van de politiek ideologische agenda die de laatste jaren zoveel rampenprojecten heeft gegenereerd.


Wat moet worden verstaan onder 'een gemeenschappelijke markt'?

Medio maart bepleite Pizzaman iets soortgelijks. Daarop schreef ik onderstaand, tot op heden onbeantwoord gebleven bericht.


Je gaat nu in het op associatieverdrag, dat overigens erin voorziet dat Oekraïne de Europese standaarden heeft over te nemen. Het voordeel van Oekraïne is dat hiermee haar producten automatisch gaan voldoen aan de Europese standaarden.

Maar laat ik met jouw voorbeeld verder gaan. In een gemeenschappelijke markt zonder communautaire regelingen waarmee een race to the bottom effectief kan worden voorkomen, zullen omwille van economisch gewin en ten koste van onder meer de volksgezondheid de wet- en regelgeving omtrent uitstoot worden versoepeld. Ingeval Duitsland soepelere regels heeft dan Frankrijk, ontstaat hiermee effectief de situatie dat na verloop van tijd de autofabrikanten liever hun auto's - inclusief die voor de Franse markt - gaan produceren in Duitsland. Van fraude is dan overigens geen sprake, want zolang zij voldoen aan de Duitse wet- en regelgeving, kunnen zij in Frankrijk niet worden geweerd.
Zie alhier de noodzaak van communautaire regelingen, die reeds bestonden in de tijd van de Europese Economische Gemeenschappen.Ja mooi gezegd, ik ben het er ook mee eens - mits ook wordt aangegeven dat bv de kailieteit niet voldoet kan men de rommel ook best invoeren.
Zie bv dat elke zakenman liefst iets Duits rijdt, maar Franse auto's ook altijd hier te lande werd aangeboden. Kwaliteit... tja.

Maar ja, ook hier bewijst zich geen noodzaak van de EU: "....regelingen, die reeds bestonden in de tijd van de Europese Economische Gemeenschappen."

Schaf het toch gewoon af....

Bij het Verdrag van Maastricht ontstond de Europese Unie. Deze ging destijds bestaan uit drie peilers, te weten:
de Europese Gemeenschap, welke omvatte de economisch, milieu- en sociaal beleid en feitelijk bestond uit de vorige Europese Economische Gemeenschap;
het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, welke voortvloeide uit het sinds 1970 bestaande Europese Politieke Samenwerking;
Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

De tweede peiler was in het leven geroepen om zowel de belangen van individuele lidstaten en de Europese Economische Gemeenschappen enerzijds en die van de internationale gemeenschap - het bevorderen van erkenning en eerbiediging van mensenrechten alsmede het bevorderen van democratie en rechtsstatelijkheid - anderzijds te behartigen. Lidstaten zagen in dat zij bepaalde belangen niet (meer) zelfstandig konden behartigen. Deze tweede peiler bood de lidstaten onder meer een gezamenlijke spreekbuis bij de NAVO.
De derde peiler was voorzag in een gezamenlijke aanpak van criminaliteit en terrorisme. Dankzij het Verdrag van Amsterdam bestond deze pijler onder meer uit de oprichting van organisaties als Europol en Eurojust. Laatstvermelde organisatie richt zich op de bestrijding van grensoverschrijdende zware criminaliteit, onder meer computercriminaliteit, fraude, corruptie, witwassen van geld en milieucriminaliteit. Opgemerkt zij echter dat zowel Europol als Eurojust tot op heden geen uitvoerende instanties zijn; de lidstaten wensen dat zijzelf verantwoordelijk blijven voor de uitvoering.
In tegenstelling tot de eerste peiler, waren de tweede en derde peiler intergouvernementeel van aard. Slechts in uitzonderingsgevallen kon met een gekwalificeerde meerderheid in plaats van eenparigheid door de lidstaten (!) een besluit worden genomen. Een uitzondering was onder meer een besluit ter verfijning van een eerder, unaniem genomen algemeen besluit. Deze uitzonderingen waren het resultaat van de Verdragen van Amsterdam en Nice.

Door inwerkingtreding van Verdrag van Lissabon is de pijlerstructuur afgeschaft en zijn alle beleidsterreinen samengevoegd tot één rechtspersoon, te weten: de Europese Unie. Louter de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is buiten deze nieuwe structuur gebleven. Euratom wordt echter aangestuurd door dezelfde instituties als die van de Europese Unie.
Hoewel de pijlerstructuur is afgeschaft en alle beleidsterreinen zijn samengevoegd, verschilt de verdeling van bevoegdheden alsmede het totstandkomingsproces van besluiten nog steeds per beleidsterrein. Genoemd verdrag voorziet in drie verdelingen van bevoegdheden, te weten: exclusieve bevoegdheden der Unie, bevoegdheden die door de Unie en haar lidstaten gedeeld worden en aanvullende bevoegdheden voor de Unie.
Opgemerkt zij dat de bevoegdheden van de Unie niets zeggen over de wijze van besluitvorming. Alle wet- en regelgeving moet worden geloodst door de Raad van de Europese Unie, waarin de regeringen van alle achtentwintig (28) lidstaten zijn vertegenwoordigd. Daarin is het stemmen bij gekwalificeerde meerderheid de standaardprocedure geworden. Dit houdt in een meerderheid van vijfenvijftig proces (55%) der lidstaten die tezamen minstens vijfenzestig procent (65%) van alle inwoners der Unie omvatten. Beslissingen die niet zijn geïnitieerd de Europese Commissie doch de Raad zélf, moeten steun krijgen van tenminste tweeënzeventig procent (72%) van de lidstaten. Om wetgeving te blokkeren moeten slechts vier lidstaten tegenstemmen. Beslissingen op de gebieden van externe betrekkingen, fiscaliteit en defensie kunnen echter nog steeds alleen met eenparigheid genomen worden.
Bij gemeld verdrag de standaardprocedure geworden dat besluiten moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Louter op beleidsterreinen waarop de lidstaten méér zeggenschap hebben willen houden, wordt hiervan afgeweken. Daarnaast hebben de nationale parlementen meer expliciete bevoegdheden verkregen. Deze bevoegdheden bestaan parallel aan de staatsrechtelijke bevoegdheden, die uiteraard per lidstaat verschillen.

Tegen deze achtergrond is de vraag wat je exact wil afschaffen, Pizzaman. Dankzij de Europese Unie bestaan organisaties als Europol en Eurojust. Wil je die afschaffen, opdat grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme nog moeilijker aangepakt kan worden? Het is een feit van algemene bekendheid dat lidstaten thans onvoldoende samenwerken. Afschaffing van de Europese Unie zal deze samenwerking louter doen bemoeilijken, daar elk institutioneel kader zal gaan ontbreken.
Moet de internationale handelspolitiek die vroeger ten dienste stond van de Europese Economische Gemeenschappen, weer plaatsvinden op de vroegere, destijds ineffectief gebleken wijze? Moeten we stoppen met het uitdragen van mensenrechten, democratie en de rechtsstatelijke beginselen, omdat wij deze kennelijk ook niet meer onderschrijven?
Met andere woorden: moeten wij overgaan tot afschaffing van de instituties die vanwege de interne markt - hetgeen reeds met de Europese Economische Gemeenschappen reeds werd beoogd - noodzakelijk bleken te zijn?

Het bovenstaande zou ik bij deze graag ook tot jou willen richten.


Je zou per land een constitutioneel hof kunnen oprichten dat stringent toetst of de "ever closer union" zich houdt aan afspraken en aan gangbare regels voor inspraak. Je zou referenda voor alle landen verplicht kunnen stellen voor de nu ontstane situatie en voor iedere opvolgende wijziging van enige betekenis.


Hetgeen je bepleit - een vanuit de Europese Unie opgelegde inrichting van het staatsrecht der lidstaten - is onverenigbaar met jouw kritiek op de Unie.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 7:36 am)


Je hebt je zeker nooit meegekregen waarom de EGKS ooit is ontwikkeld tot de Europese Unie?

Als het toen al de bedoeling was er een ondemocratische staat van te maken, hadden we toen al heel foute figuren rondlopen in de macht.

Over welke ondemocratische staat heb je het?

Een land met een parlement en een als vermomde commissie vermomde ministerraad en een heuse president.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 3:16 pm)


Als het toen al de bedoeling was er een ondemocratische staat van te maken, hadden we toen al heel foute figuren rondlopen in de macht.


Over welke ondemocratische staat heb je het?

Een land met een parlement en een als vermomde commissie vermomde ministerraad en een heuse president.

De term van "president" kan in de context der Europese Unie verwijzen naar:
de voorzitter van de Europese Raad;
de voorzitter van de Europese Commissie;
de voorzitter van de Raad van de Europese Unie;
de voorzitter van het Europees Parlement.

In de Nederlandse media wordt de voorzitter van de Europese Raad doorgaans aangeduid als 'de Europese president'. De Europese Raad bestaat naast zijn eigen voorzitter uit de Raad van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie. Deze Raad ontbeert enige wetgevende taak. Zijn voorzitter heeft als taak:
het leiden en stimuleren van de werkzaamheden van de Europese Raad;
in samenwerking met de voorzitter van de Europese Commissie en op basis van de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken, zorg dragen voor de voorbereiding en de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad;
het bevorderen van de samenhang en de consensus binnen de Europese Raad;
het na afloop van iedere bijeenkomst van de Europese Raad afleggen van een verslag voor aan het Europees Parlement.

Deze zogenoemde president is geenszins een al dan niet symbolisch hoofd van alle Europese instellingen. Hij staat evenmin boven andere Europese ambtsdragers. Hoe de media dit ambt of zijn drager ook noemen, van een president(sambt) in staatsrechtelijke zin is in casu geen sprake; hij is louter de voorzitter van een specifiek overlegorgaan.

De Europese Commissie is onder meer het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. Daarmee laat zij zich vergelijken met een regering. Zij is dan ook verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 3:28 pm)


Over welke ondemocratische staat heb je het?


Een land met een parlement en een als vermomde commissie vermomde ministerraad en een heuse president.

De term van "president" kan in de context der Europese Unie verwijzen naar:
de voorzitter van de Europese Raad;
de voorzitter van de Europese Commissie;
de voorzitter van de Raad van de Europese Unie;
de voorzitter van het Europees Parlement.

In de Nederlandse media wordt de voorzitter van de Europese Raad doorgaans aangeduid als 'de Europese president'. De Europese Raad bestaat naast zijn eigen voorzitter uit de Raad van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie. Deze Raad ontbeert enige wetgevende taak. Zijn voorzitter heeft als taak:
het leiden en stimuleren van de werkzaamheden van de Europese Raad;
in samenwerking met de voorzitter van de Europese Commissie en op basis van de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken, zorg dragen voor de voorbereiding en de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad;
het bevorderen van de samenhang en de consensus binnen de Europese Raad;
het na afloop van iedere bijeenkomst van de Europese Raad afleggen van een verslag voor aan het Europees Parlement.

Deze zogenoemde president is geenszins een al dan niet symbolisch hoofd van alle Europese instellingen. Hij staat evenmin boven andere Europese ambtsdragers. Hoe de media dit ambt of zijn drager ook noemen, van een president(sambt) in staatsrechtelijke zin is in casu geen sprake; hij is louter de voorzitter van een specifiek overlegorgaan.

De Europese Commissie is onder meer het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. Daarmee laat zij zich vergelijken met een regering. Zij is dan ook verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement.

Hoe een land zijn staatsvorm ook inricht en welke bevoegdheden het al dan niet aan een president geeft, waar het vooral om gaat is of er soevereiniteit geldt. En aangezien er in de loop van de jaren -tegen de wil van veel burgers- steeds meer soevereiniteit is overgedragen aan de EU, is er sprake van een staat EU, een heus land, met een parlement, een raad van ministers en een president.

Enzo501: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 3:43 pm)


Over welke ondemocratische staat heb je het?

Een land met een parlement en een als vermomde commissie vermomde ministerraad en een heuse president.

De term van "president" kan in de context der Europese Unie verwijzen naar:
de voorzitter van de Europese Raad;
de voorzitter van de Europese Commissie;
de voorzitter van de Raad van de Europese Unie;
de voorzitter van het Europees Parlement.

In de Nederlandse media wordt de voorzitter van de Europese Raad doorgaans aangeduid als 'de Europese president'. De Europese Raad bestaat naast zijn eigen voorzitter uit de Raad van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie. Deze Raad ontbeert enige wetgevende taak. Zijn voorzitter heeft als taak:
het leiden en stimuleren van de werkzaamheden van de Europese Raad;
in samenwerking met de voorzitter van de Europese Commissie en op basis van de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken, zorg dragen voor de voorbereiding en de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad;
het bevorderen van de samenhang en de consensus binnen de Europese Raad;
het na afloop van iedere bijeenkomst van de Europese Raad afleggen van een verslag voor aan het Europees Parlement.

Deze zogenoemde president is geenszins een al dan niet symbolisch hoofd van alle Europese instellingen. Hij staat evenmin boven andere Europese ambtsdragers. Hoe de media dit ambt of zijn drager ook noemen, van een president(sambt) in staatsrechtelijke zin is in casu geen sprake; hij is louter de voorzitter van een specifiek overlegorgaan.

De Europese Commissie is onder meer het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. Daarmee laat zij zich vergelijken met een regering. Zij is dan ook verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement.
Feitelijke definities en omschrijvingen zijn redelijk zinloos in dit soort onderbuiktopics.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 4:37 pm)


Een land met een parlement en een als vermomde commissie vermomde ministerraad en een heuse president.

De term van "president" kan in de context der Europese Unie verwijzen naar:
de voorzitter van de Europese Raad;
de voorzitter van de Europese Commissie;
de voorzitter van de Raad van de Europese Unie;
de voorzitter van het Europees Parlement.

In de Nederlandse media wordt de voorzitter van de Europese Raad doorgaans aangeduid als 'de Europese president'. De Europese Raad bestaat naast zijn eigen voorzitter uit de Raad van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie. Deze Raad ontbeert enige wetgevende taak. Zijn voorzitter heeft als taak:
het leiden en stimuleren van de werkzaamheden van de Europese Raad;
in samenwerking met de voorzitter van de Europese Commissie en op basis van de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken, zorg dragen voor de voorbereiding en de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad;
het bevorderen van de samenhang en de consensus binnen de Europese Raad;
het na afloop van iedere bijeenkomst van de Europese Raad afleggen van een verslag voor aan het Europees Parlement.

Deze zogenoemde president is geenszins een al dan niet symbolisch hoofd van alle Europese instellingen. Hij staat evenmin boven andere Europese ambtsdragers. Hoe de media dit ambt of zijn drager ook noemen, van een president(sambt) in staatsrechtelijke zin is in casu geen sprake; hij is louter de voorzitter van een specifiek overlegorgaan.

De Europese Commissie is onder meer het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. Daarmee laat zij zich vergelijken met een regering. Zij is dan ook verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement.
Feitelijke definities en omschrijvingen zijn redelijk zinloos in dit soort onderbuiktopics.

Het bestaan van sentimenten doet afbreuk aan de idee van de kiezer als rationeel wezen, die inhoudelijke argumenten zorgvuldig afweegt en daardoor tot een gedegen besluit komt. Maar elk mens van vlees en bloed heeft nu eenmaal een beperkte ratio en wordt in zekere mate gedreven door emoties. Dit geldt voor de zogenoemde hogeropgeleide Grachtengordel-elite niet anders.

Het is de taak van degenen die daartoe in staat of gezien hun maatschappelijke positie verplicht zijn, om van sentimenten kennis te nemen en met mensen in gesprek te gaan én te blijven, opdat het één en ander kan worden uitgelegd. Vanzelfsprekend vereist dit ook dat men staat voor zijn zaak. Dit kenmerkt goed leiderschap; gezagsdragers hebben burgers mee te nemen in hun verhaal, waarbij zij duidelijk maken wat hun overtuigingen en drijfveren zijn. Helaas verzaken veel gezagsdragers hun plichten dienaangaande. Het uitblijven van een volwaardige campagne van de te onderscheiden partijen in de aanloop van het raadgevend referendum ter zake de ratificatie van het associatieverdrag met Oekraïne sprak in deze boekdelen.

Raya: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 5:52 pm)


De term van "president" kan in de context der Europese Unie verwijzen naar:
de voorzitter van de Europese Raad;
de voorzitter van de Europese Commissie;
de voorzitter van de Raad van de Europese Unie;
de voorzitter van het Europees Parlement.

In de Nederlandse media wordt de voorzitter van de Europese Raad doorgaans aangeduid als 'de Europese president'. De Europese Raad bestaat naast zijn eigen voorzitter uit de Raad van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie. Deze Raad ontbeert enige wetgevende taak. Zijn voorzitter heeft als taak:
het leiden en stimuleren van de werkzaamheden van de Europese Raad;
in samenwerking met de voorzitter van de Europese Commissie en op basis van de werkzaamheden van de Raad Algemene Zaken, zorg dragen voor de voorbereiding en de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad;
het bevorderen van de samenhang en de consensus binnen de Europese Raad;
het na afloop van iedere bijeenkomst van de Europese Raad afleggen van een verslag voor aan het Europees Parlement.

Deze zogenoemde president is geenszins een al dan niet symbolisch hoofd van alle Europese instellingen. Hij staat evenmin boven andere Europese ambtsdragers. Hoe de media dit ambt of zijn drager ook noemen, van een president(sambt) in staatsrechtelijke zin is in casu geen sprake; hij is louter de voorzitter van een specifiek overlegorgaan.

De Europese Commissie is onder meer het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. Daarmee laat zij zich vergelijken met een regering. Zij is dan ook verantwoording verschuldigd aan het Europees Parlement.
Feitelijke definities en omschrijvingen zijn redelijk zinloos in dit soort onderbuiktopics.

Het bestaan van sentimenten doet afbreuk aan de idee van de kiezer als rationeel wezen, die inhoudelijke argumenten zorgvuldig afweegt en daardoor tot een gedegen besluit komt. Maar elk mens van vlees en bloed heeft nu eenmaal een beperkte ratio en wordt in zekere mate gedreven door emoties. Dit geldt voor de zogenoemde hogeropgeleide Grachtengordel-elite niet anders.

Het is de taak van degenen die daartoe in staat of gezien hun maatschappelijke positie verplicht zijn, om van sentimenten kennis te nemen en met mensen in gesprek te gaan én te blijven, opdat het één en ander kan worden uitgelegd. Vanzelfsprekend vereist dit ook dat men staat voor zijn zaak. Dit kenmerkt goed leiderschap; gezagsdragers hebben burgers mee te nemen in hun verhaal, waarbij zij duidelijk maken wat hun overtuigingen en drijfveren zijn. Helaas verzaken veel gezagsdragers hun plichten dienaangaande. Het uitblijven van een volwaardige campagne van de te onderscheiden partijen in de aanloop van het raadgevend referendum ter zake de ratificatie van het associatieverdrag met Oekraïne sprak in deze boekdelen.

Dit is typisch het diskwalificeren van personen die het niet met jou eens zijn.
Net zoals Rutte denkt de redenen denkt te mogen invullen van de NEE-stemmers bij het onlangs gehouden referendum.

P-G: Re: Een referendum is niet meer van deze tijd (wo apr 20, 2016 6:25 pm)

Feitelijke definities en omschrijvingen zijn redelijk zinloos in dit soort onderbuiktopics.


Het bestaan van sentimenten doet afbreuk aan de idee van de kiezer als rationeel wezen, die inhoudelijke argumenten zorgvuldig afweegt en daardoor tot een gedegen besluit komt. Maar elk mens van vlees en bloed heeft nu eenmaal een beperkte ratio en wordt in zekere mate gedreven door emoties. Dit geldt voor de zogenoemde hogeropgeleide Grachtengordel-elite niet anders.

Het is de taak van degenen die daartoe in staat of gezien hun maatschappelijke positie verplicht zijn, om van sentimenten kennis te nemen en met mensen in gesprek te gaan én te blijven, opdat het één en ander kan worden uitgelegd. Vanzelfsprekend vereist dit ook dat men staat voor zijn zaak. Dit kenmerkt goed leiderschap; gezagsdragers hebben burgers mee te nemen in hun verhaal, waarbij zij duidelijk maken wat hun overtuigingen en drijfveren zijn. Helaas verzaken veel gezagsdragers hun plichten dienaangaande. Het uitblijven van een volwaardige campagne van de te onderscheiden partijen in de aanloop van het raadgevend referendum ter zake de ratificatie van het associatieverdrag met Oekraïne sprak in deze boekdelen.

Dit is typisch het diskwalificeren van personen die het niet met jou eens zijn.
Net zoals Rutte denkt de redenen denkt te mogen invullen van de NEE-stemmers bij het onlangs gehouden referendum.

Met feitenvrij debatteren word jij louter door jouzelf gediskwalificeerd, Raya.


Het bestaan van sentimenten doet afbreuk aan de idee van de kiezer als rationeel wezen, die inhoudelijke argumenten zorgvuldig afweegt en daardoor tot een gedegen besluit komt. Maar elk mens van vlees en bloed heeft nu eenmaal een beperkte ratio en wordt in zekere mate gedreven door emoties. Dit geldt voor de zogenoemde hogeropgeleide Grachtengordel-elite niet anders.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]