WSP [Bekijk forum]  >> WSP Forum [Bekijk forum]  >> Politiek & Maatschappij [Bekijk forum]
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]   [246]   [247]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]   [253]   [254]   [255]   [256]   [257]   [258]   [259]   [260]   [261]   [262]   [263]   [264]   [265]   [266]   [267]   [268]   [269]   [270]   [271]   [272]   [273]   [274]   [275]   [276]   [277]   [278]   [279]   [280]   [281]   [282]   [283]   [284]   [285] 

Ga naar: "Brexit: nieuwe fase!"

Lancelot: Re: Brexit: nieuwe fase! (wo jul 19, 2017 9:56 am)

Ik zat laatst op een terras ergens in Zuid Frankrijk. Mijn Ipad heeft geen 4G en het restaurant had geen wifi. Gebruikte ik mijn Samsung als hotspot. Heerlijk de krant gelezen onder het genot van een koele Cote du Rhone rosé. Kosten: € 11 voor de fles rosé. Lang leve de EU.

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (wo jul 19, 2017 10:00 am)


De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is verstrekkend. De gevolgen van politieke, economische, maatschappelijke en juridische aard zijn niet te overzien. Welhaast kan worden gesproken van de vorming van een hernieuwde Staat.
Tegen deze achtergrond kan worden afgevraagd of het politieke besluit strekkende tot vorenbedoelde terugtrekking als legitiem heeft te gelden, daar hij leunt op een electorale meerderheid van slechts éénenvijftig en negen/tiende procent (51,9%). Daarbij worden Schotten en Noord-Ieren tegen wil en dank in de terugtrekking meegenomen en jongeren opgezadeld met een toekomst die zij hebben afgewezen.

Er was leven VOOR de EU.
Er zal leven zijn NA de EU.

De EU is niet de heilige graal in het leven. In ieder geval niet voor de gewone burgers.
Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de adders onder het gras rond de nieuwe telefoonwetgeving, over gelijk tarief als je belt vanuit andere EU-landen. Daar gaan heel wat mensen instinken.

De huidige Unie is het politiek-juridische tussenresultaat van een ontwikkeling, welke aanving vlak na de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan het Europese project bestond inderdaad ook een wereld, te weten: één van oorlog en daarvoor één van protectionisme, die de Grote Depressie intensiveerde en verlengde.

Je kunt de huidige EU op geen enkele manier vergelijken met de Benelux of de EEG.
Wij stammen af een een apensoort, maar dat wil niet zeggen dat die aap ook een mens was. Snap-ie?!
De voorlopers van de EU waren niet de EU.

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (wo jul 19, 2017 10:03 am)


Het ingelegde pensioengeld -het uitgestelde loon- wordt belegd om aan te groeien. Uiteraard is die groei ook eigendom van de werknemers van wie ook het ingelegde loon is.
De afspraak met de overheid was, dat loon op het moment van bestemming voor pensioen, niet zou worden belast op het moment dat het werd opgespaard, maar pas op het moment van uitbetalen, wat voor veel mensen voordeliger was, omdat dan de inkomsten lager zouden zijn en ze in een lager tarief zouden vallen.
Het is nog steeds zo, dat mensen een pensioen krijgen uitgekeerd naar ratio van hun inleg + groei over die inleg. Het is echt niet zo, dat iemand die maar 10.000 euro heeft ingelegd in het verleden, een pensioen van gaat genieten welke is gekoppeld aan het minimumloon o.i.d. Hij of zij zal iets van 50 euro in de maand krijgen.


Het opgebouwde pensioenvermogen behoort tot het vermogen van de pensioenfonds, waartegenover verplichtingen jegens pensioengerechtigden bestaan. Om deze toekomstige verplichtingen in te schatten, werkt men met een zogenoemde rekenrente. Deze is thans kunstmatig hoog, opdat de te verwachten rendementen hoger gewaardeerd mogen worden. Het laat zich raden wie de uiteindelijke rekening zal betalen.
En zelfs met de kunstmatig hoge rekenrente komen pensioenfondsen tekort. Zulks is eenvoudigweg het resultaat van de vorming van één pensioenpot, waarbij de verplichtingen in tijd ongelijk zijn verdeeld. Hierdoor wordt een zoveelste rekening doorgeschoven naar de jongere generaties, die zich andermaal 'solidair' moeten tonen met de rijkste generatie ooit - zulks in de wetenschap dat mede door de vergrijzing de jongere generaties niet dezelfde kansen zullen krijgen.

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (wo jul 19, 2017 10:07 am)


Er was leven VOOR de EU.
Er zal leven zijn NA de EU.

De EU is niet de heilige graal in het leven. In ieder geval niet voor de gewone burgers.
Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de adders onder het gras rond de nieuwe telefoonwetgeving, over gelijk tarief als je belt vanuit andere EU-landen. Daar gaan heel wat mensen instinken.

De huidige Unie is het politiek-juridische tussenresultaat van een ontwikkeling, welke aanving vlak na de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan het Europese project bestond inderdaad ook een wereld, te weten: één van oorlog en daarvoor één van protectionisme, die de Grote Depressie intensiveerde en verlengde.

Je kunt de huidige EU op geen enkele manier vergelijken met de Benelux of de EEG.
Wij stammen af een een apensoort, maar dat wil niet zeggen dat die aap ook een mens was. Snap-ie?!
De voorlopers van de EU waren niet de EU.

Graag verwijst ondergetekende naar onderstaand, reeds meerdere malen geplaatst doch nimmer beantwoord bericht.


Je gaat nu in het op associatieverdrag, dat overigens erin voorziet dat Oekraïne de Europese standaarden heeft over te nemen. Het voordeel van Oekraïne is dat hiermee haar producten automatisch gaan voldoen aan de Europese standaarden.

Maar laat ik met jouw voorbeeld verder gaan. In een gemeenschappelijke markt zonder communautaire regelingen waarmee een race to the bottom effectief kan worden voorkomen, zullen omwille van economisch gewin en ten koste van onder meer de volksgezondheid de wet- en regelgeving omtrent uitstoot worden versoepeld. Ingeval Duitsland soepelere regels heeft dan Frankrijk, ontstaat hiermee effectief de situatie dat na verloop van tijd de autofabrikanten liever hun auto's - inclusief die voor de Franse markt - gaan produceren in Duitsland. Van fraude is dan overigens geen sprake, want zolang zij voldoen aan de Duitse wet- en regelgeving, kunnen zij in Frankrijk niet worden geweerd.
Zie alhier de noodzaak van communautaire regelingen, die reeds bestonden in de tijd van de Europese Economische Gemeenschappen.Ja mooi gezegd, ik ben het er ook mee eens - mits ook wordt aangegeven dat bv de kailieteit niet voldoet kan men de rommel ook best invoeren.
Zie bv dat elke zakenman liefst iets Duits rijdt, maar Franse auto's ook altijd hier te lande werd aangeboden. Kwaliteit... tja.

Maar ja, ook hier bewijst zich geen noodzaak van de EU: "....regelingen, die reeds bestonden in de tijd van de Europese Economische Gemeenschappen."

Schaf het toch gewoon af....

Bij het Verdrag van Maastricht ontstond de Europese Unie. Deze ging destijds bestaan uit drie peilers, te weten:
de Europese Gemeenschap, welke omvatte de economisch, milieu- en sociaal beleid en feitelijk bestond uit de vorige Europese Economische Gemeenschap;
het Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, welke voortvloeide uit het sinds 1970 bestaande Europese Politieke Samenwerking;
Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

De tweede peiler was in het leven geroepen om zowel de belangen van individuele lidstaten en de Europese Economische Gemeenschappen enerzijds en die van de internationale gemeenschap - het bevorderen van erkenning en eerbiediging van mensenrechten alsmede het bevorderen van democratie en rechtsstatelijkheid - anderzijds te behartigen. Lidstaten zagen in dat zij bepaalde belangen niet (meer) zelfstandig konden behartigen. Deze tweede peiler bood de lidstaten onder meer een gezamenlijke spreekbuis bij de NAVO.
De derde peiler was voorzag in een gezamenlijke aanpak van criminaliteit en terrorisme. Dankzij het Verdrag van Amsterdam bestond deze pijler onder meer uit de oprichting van organisaties als Europol en Eurojust. Laatstvermelde organisatie richt zich op de bestrijding van grensoverschrijdende zware criminaliteit, onder meer computercriminaliteit, fraude, corruptie, witwassen van geld en milieucriminaliteit. Opgemerkt zij echter dat zowel Europol als Eurojust tot op heden geen uitvoerende instanties zijn; de lidstaten wensen dat zijzelf verantwoordelijk blijven voor de uitvoering.
In tegenstelling tot de eerste peiler, waren de tweede en derde peiler intergouvernementeel van aard. Slechts in uitzonderingsgevallen kon met een gekwalificeerde meerderheid in plaats van eenparigheid door de lidstaten (!) een besluit worden genomen. Een uitzondering was onder meer een besluit ter verfijning van een eerder, unaniem genomen algemeen besluit. Deze uitzonderingen waren het resultaat van de Verdragen van Amsterdam en Nice.

Door inwerkingtreding van Verdrag van Lissabon is de pijlerstructuur afgeschaft en zijn alle beleidsterreinen samengevoegd tot één rechtspersoon, te weten: de Europese Unie. Louter de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) is buiten deze nieuwe structuur gebleven. Euratom wordt echter aangestuurd door dezelfde instituties als die van de Europese Unie.
Hoewel de pijlerstructuur is afgeschaft en alle beleidsterreinen zijn samengevoegd, verschilt de verdeling van bevoegdheden alsmede het totstandkomingsproces van besluiten nog steeds per beleidsterrein. Genoemd verdrag voorziet in drie verdelingen van bevoegdheden, te weten: exclusieve bevoegdheden der Unie, bevoegdheden die door de Unie en haar lidstaten gedeeld worden en aanvullende bevoegdheden voor de Unie.
Opgemerkt zij dat de bevoegdheden van de Unie niets zeggen over de wijze van besluitvorming. Alle wet- en regelgeving moet worden geloodst door de Raad van de Europese Unie, waarin de regeringen van alle achtentwintig (28) lidstaten zijn vertegenwoordigd. Daarin is het stemmen bij gekwalificeerde meerderheid de standaardprocedure geworden. Dit houdt in een meerderheid van vijfenvijftig proces (55%) der lidstaten die tezamen minstens vijfenzestig procent (65%) van alle inwoners der Unie omvatten. Beslissingen die niet zijn geïnitieerd de Europese Commissie doch de Raad zélf, moeten steun krijgen van tenminste tweeënzeventig procent (72%) van de lidstaten. Om wetgeving te blokkeren moeten slechts vier lidstaten tegenstemmen. Beslissingen op de gebieden van externe betrekkingen, fiscaliteit en defensie kunnen echter nog steeds alleen met eenparigheid genomen worden.
Bij gemeld verdrag de standaardprocedure geworden dat besluiten moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Louter op beleidsterreinen waarop de lidstaten méér zeggenschap hebben willen houden, wordt hiervan afgeweken. Daarnaast hebben de nationale parlementen meer expliciete bevoegdheden verkregen. Deze bevoegdheden bestaan parallel aan de staatsrechtelijke bevoegdheden, die uiteraard per lidstaat verschillen.

Tegen deze achtergrond is de vraag wat je exact wil afschaffen, Pizzaman. Dankzij de Europese Unie bestaan organisaties als Europol en Eurojust. Wil je die afschaffen, opdat grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme nog moeilijker aangepakt kan worden? Het is een feit van algemene bekendheid dat lidstaten thans onvoldoende samenwerken. Afschaffing van de Europese Unie zal deze samenwerking louter doen bemoeilijken, daar elk institutioneel kader zal gaan ontbreken.
Moet de internationale handelspolitiek die vroeger ten dienste stond van de Europese Economische Gemeenschappen, weer plaatsvinden op de vroegere, destijds ineffectief gebleken wijze? Moeten we stoppen met het uitdragen van mensenrechten, democratie en de rechtsstatelijke beginselen, omdat wij deze kennelijk ook niet meer onderschrijven?
Met andere woorden: moeten wij overgaan tot afschaffing van de instituties die vanwege de interne markt - hetgeen reeds met de Europese Economische Gemeenschappen reeds werd beoogd - noodzakelijk bleken te zijn?

Lancelot: Re: Brexit: nieuwe fase! (wo jul 19, 2017 10:09 am)


Er was leven VOOR de EU.
Er zal leven zijn NA de EU.

De EU is niet de heilige graal in het leven. In ieder geval niet voor de gewone burgers.
Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de adders onder het gras rond de nieuwe telefoonwetgeving, over gelijk tarief als je belt vanuit andere EU-landen. Daar gaan heel wat mensen instinken.

De huidige Unie is het politiek-juridische tussenresultaat van een ontwikkeling, welke aanving vlak na de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan het Europese project bestond inderdaad ook een wereld, te weten: één van oorlog en daarvoor één van protectionisme, die de Grote Depressie intensiveerde en verlengde.

Je kunt de huidige EU op geen enkele manier vergelijken met de Benelux of de EEG.
Wij stammen af een een apensoort, maar dat wil niet zeggen dat die aap ook een mens was. Snap-ie?!
De voorlopers van de EU waren niet de EU.
Jawel hoor, de hoofdmoot van de EU is nog steeds de economische unie. Toen de EEG veranderde in de EU kwamen er twee pijlers bij, te weten het buitenlands en veiligheidsbeleid en politionele en justitionele samenwerking. Het merendeel van de verdragen gaan over hoe wij de gezamenlijke markt inrichten, ergo zoals het gebeurde onder de EEG.

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (wo jul 19, 2017 10:14 am)


De huidige Unie is het politiek-juridische tussenresultaat van een ontwikkeling, welke aanving vlak na de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan het Europese project bestond inderdaad ook een wereld, te weten: één van oorlog en daarvoor één van protectionisme, die de Grote Depressie intensiveerde en verlengde.


Je kunt de huidige EU op geen enkele manier vergelijken met de Benelux of de EEG.
Wij stammen af een een apensoort, maar dat wil niet zeggen dat die aap ook een mens was. Snap-ie?!
De voorlopers van de EU waren niet de EU.
Jawel hoor, de hoofdmoot van de EU is nog steeds de economische unie. Toen de EEG veranderde in de EU kwamen er twee pijlers bij, te weten het buitenlands en veiligheidsbeleid en politionele en justitionele samenwerking. Het merendeel van de verdragen gaan over hoe wij de gezamenlijke markt inrichten, ergo zoals het gebeurde onder de EEG.

De hoofdmoot is een vrije markt: geen last meer van grenzen, douaneformaliteiten en koersverliezen voor de multinationals. Dat is iets anders dan een gemeenschappelijke economie. Die probeert men er wel van te maken, door zelfs de sociale huursector in Nederland in Brusselse handen te leggen. Dat was ten tijde van de Benelux en de EEG allemaal niet het geval, en ook zeer beslist niet het plan. EEG is ook niet voor niets omgedoopt naar EU!

Enzo501: Re: Brexit: nieuwe fase! (wo jul 19, 2017 10:16 am)


Je kunt de huidige EU op geen enkele manier vergelijken met de Benelux of de EEG.
Wij stammen af een een apensoort, maar dat wil niet zeggen dat die aap ook een mens was. Snap-ie?!
De voorlopers van de EU waren niet de EU.
Jawel hoor, de hoofdmoot van de EU is nog steeds de economische unie. Toen de EEG veranderde in de EU kwamen er twee pijlers bij, te weten het buitenlands en veiligheidsbeleid en politionele en justitionele samenwerking. Het merendeel van de verdragen gaan over hoe wij de gezamenlijke markt inrichten, ergo zoals het gebeurde onder de EEG.

De hoofdmoot is een vrije markt: geen last meer van grenzen, douaneformaliteiten en koersverliezen voor de multinationals. Dat is iets anders dan een gemeenschappelijke economie. Die probeert men er wel van te maken, door zelfs de sociale huursector in Nederland in Brusselse handen te leggen. Dat was ten tijde van de Benelux en de EEG allemaal niet het geval, en ook zeer beslist niet het plan. EEG is ook niet voor niets omgedoopt naar EU!
De sociale huursector is in Nederland een doel op zich geworden. Die knop moet om.

Biertje: Re: Brexit: nieuwe fase! (wo jul 19, 2017 10:19 am)

Jawel hoor, de hoofdmoot van de EU is nog steeds de economische unie. Toen de EEG veranderde in de EU kwamen er twee pijlers bij, te weten het buitenlands en veiligheidsbeleid en politionele en justitionele samenwerking. Het merendeel van de verdragen gaan over hoe wij de gezamenlijke markt inrichten, ergo zoals het gebeurde onder de EEG.

De hoofdmoot is een vrije markt: geen last meer van grenzen, douaneformaliteiten en koersverliezen voor de multinationals. Dat is iets anders dan een gemeenschappelijke economie. Die probeert men er wel van te maken, door zelfs de sociale huursector in Nederland in Brusselse handen te leggen. Dat was ten tijde van de Benelux en de EEG allemaal niet het geval, en ook zeer beslist niet het plan. EEG is ook niet voor niets omgedoopt naar EU!
De sociale huursector is in Nederland een doel op zich geworden. Die knop moet om. Dat geldt natuurlijk ook voor alles maar kapitaliseren en de verliezen daarop te laten betaling door de belastingbetaler.

Raya: Re: Brexit: nieuwe fase! (wo jul 19, 2017 10:21 am)

Jawel hoor, de hoofdmoot van de EU is nog steeds de economische unie. Toen de EEG veranderde in de EU kwamen er twee pijlers bij, te weten het buitenlands en veiligheidsbeleid en politionele en justitionele samenwerking. Het merendeel van de verdragen gaan over hoe wij de gezamenlijke markt inrichten, ergo zoals het gebeurde onder de EEG.

De hoofdmoot is een vrije markt: geen last meer van grenzen, douaneformaliteiten en koersverliezen voor de multinationals. Dat is iets anders dan een gemeenschappelijke economie. Die probeert men er wel van te maken, door zelfs de sociale huursector in Nederland in Brusselse handen te leggen. Dat was ten tijde van de Benelux en de EEG allemaal niet het geval, en ook zeer beslist niet het plan. EEG is ook niet voor niets omgedoopt naar EU!
De sociale huursector is in Nederland een doel op zich geworden. Die knop moet om.
De huurprijzen zijn te hoog, zowel in de sociale huursector als in de vrije huursector. DIE knop moet om. Maar daar wil de markt niet aan. Die zweert bij minder aanbod zodat de prijzen nog verder kunnen stijgen, omdat mensen gewoon een dak boven hun hoofd MOETEN hebben.

P-G: Re: Brexit: nieuwe fase! (wo jul 19, 2017 10:32 am)


Je kunt de huidige EU op geen enkele manier vergelijken met de Benelux of de EEG.
Wij stammen af een een apensoort, maar dat wil niet zeggen dat die aap ook een mens was. Snap-ie?!
De voorlopers van de EU waren niet de EU.

Jawel hoor, de hoofdmoot van de EU is nog steeds de economische unie. Toen de EEG veranderde in de EU kwamen er twee pijlers bij, te weten het buitenlands en veiligheidsbeleid en politionele en justitionele samenwerking. Het merendeel van de verdragen gaan over hoe wij de gezamenlijke markt inrichten, ergo zoals het gebeurde onder de EEG.

De hoofdmoot is een vrije markt: geen last meer van grenzen, douaneformaliteiten en koersverliezen voor de multinationals. Dat is iets anders dan een gemeenschappelijke economie. Die probeert men er wel van te maken, door zelfs de sociale huursector in Nederland in Brusselse handen te leggen. Dat was ten tijde van de Benelux en de EEG allemaal niet het geval, en ook zeer beslist niet het plan. EEG is ook niet voor niets omgedoopt naar EU!

De grondslag voor de - door de lidstaten aanvaardde (!) richtlijn terzake de sociale woningbouw was reeds te vinden in de eerdere verdragen. Raya is er eerder op gewezen dat de richtlijn ertoe dient om valse concurrentie te voorkomen en zekerheid te scheppen voor marktpartijen. Toen hij daarop werd gewezen, werd het onderwerp van het debat spoedig veranderd.
Met de Europese Economische Gemeenschap werd overigens wel degelijk beoogd een interne markt te vormen.


 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [155]   [156]   [157]   [158]   [159]   [160]   [161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]   [177]   [178]   [179]   [180]   [181]   [182]   [183]   [184]   [185]   [186]   [187]   [188]   [189]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [201]   [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]   [220]   [221]   [222]   [223]   [224]   [225]   [226]   [227]   [228]   [229]   [230]   [231]   [232]   [233]   [234]   [235]   [236]   [237]   [238]   [239]   [240]   [241]   [242]   [243]   [244]   [245]   [246]   [247]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]   [253]   [254]   [255]   [256]   [257]   [258]   [259]   [260]   [261]   [262]   [263]   [264]   [265]   [266]   [267]   [268]   [269]   [270]   [271]   [272]   [273]   [274]   [275]   [276]   [277]   [278]   [279]   [280]   [281]   [282]   [283]   [284]   [285]