Het is nu di jun 02, 2020 2:29 am

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Er voldeden 3 resultaten aan de zoekterm
Doorzocht onderwerp: Klimaatgekte is.......?
Doorzoek de resultaten:

Auteur Bericht

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Klimaatgekte is.......?

 Berichttitel: Re: Klimaatgekte is.......?
Geplaatst: di feb 18, 2020 6:25 pm 

Reacties: 38
Bekeken: 1175


Enzo501 schreef:
Daarnaast is er [...] in de bouw (reguleringen op bestemmingsplannen) amper sprake van een vrije markt, en jij pleit zelfs voor nog meer regulering.


Vanuit de idee van een vrije markt is ruimtelijke ordening inderdaad een zonde. Wanneer iemand midden in een woonwijk een disco, een kroeg, bordeel, een kernreactor of een vuurwerkfabriek wil bouwen, dan moet dat gewoon kunnen!

De woningmarkt bleef niet vrijgesteld van het beleid van sanering; collectieve voorzieningen zijn versoberd en er is meer ruimte voor marktwerking dan ooit. De voorraad aan corporatiewoningen is teruggebracht, woonstichtingen en -corporaties mogen zich alleen nog concentreren op de (extreem?) lage inkomens, sociale woningen vormen een grondslag voor een specifieke belasting - met als gevolg een nog meer afnemende voorraad aan corporatiewoningen als gevolg -, tijdelijke en zonder meer opzegbare huurcontracten zijn de nieuwe standaard en tot slot bestaat er geen begrenzing voor huurverhogingen meer. En de (Rijks)overheid heeft zich teruggetrokken voor wat betreft nieuwbouwwoningen en private partijen zijn uitsluitend gericht op koop- en huurwoningen in het hoogste marktsegment.

En waartoe heeft dit alles geleid? In menig stad zijn hele woonwijken verworden tot een gebied met 'privé-accommodaties', tenzij een 'socialistisch' gemeentebestuur uiteindelijk besluit het één en ander te reguleren. Dan rest die arme huisjesmelker helaas niets anders dan 'verkameren'. Waarom zou iemand immers een eengezinswoning als één geheel verhuren voor een maandelijkse huurbedrag ad vijftienhonderd euro (€ 1.500,00) exclusief nutsvoorzieningen, als ook kan worden overgegaan tot de verhuur van meerdere kamertjes van een paar vierkante meter voor al snel achthonderd euro (€ 800,00) per maand? En voila, zie alhier de zegeningen van de vrije markt!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Klimaatgekte is.......?

 Berichttitel: Re: Klimaatgekte is.......?
Geplaatst: di feb 18, 2020 5:37 pm 

Reacties: 38
Bekeken: 1175


Enzo501 schreef:
Waar staat dat ik tegen hogere lonen ben? Je suggereert hier dat we maar hogere lonen moeten gaan betalen en wel nu en anders blijf je op bed liggen. Je lijkt wel een millenial. Het verhogen van lonen alleen heeft ook weinig nut als de lasten meestijgen. Er zijn nu berichten dat de lonen sterk stijgen en de koopkracht positief zal uitvallen voor velen, maar ik denk dat we aan het eind van het jaar weer allemaal verhalen gaan lezen dat het WEER tegenvalt. Door overheidsgedrag.
Daarnaast is er zowel in de bouw (reguleringen op bestemmingsplannen), agrarische sector (800 miljoen euro subsidie er jaar) en de zorg amper sprake van een vrije markt, en jij pleit zelfs voor nog meer regulering.


Laat één ding helder zijn: ondergetekende is een millennial.

Het is niet te weerleggen dat de arbeidsinkomensquote historisch laag is. Dit staat los van de grondslagen en de percentages van de belastingen die de overheid int. Maar om het moet worden gezegd: het komt er bij de werkenden - drie kaar raden wie dat in toenemende mate zijn - nog eens bij dat in de afgelopen decennia de belastingdruk is verschoven van kapitaal naar inkomen. Drie keer raden welke groep daarvan profiteert. Ten koste van de publieke voorzieningen als huisvesting, onderwijs en zorg wenst de Rijksoverheid een excessief overschot op de Rijksbegroting te behouden en zelfs te vergroten. Toch kan niet worden voorkomen dat bijvoorbeeld de zorguitgaven stijgen. Dat is niet vreemd gezien de demografische ontwikkelingen, maar de rekening wordt inderdaad eenzijdig neergelegd.

De arbeidsinkomensquote is historisch laag ten gevolge van een weloverwogen overheidsbeleid, welke op neoliberale leest is geschoeid. Sedert de jaren tachtig van de twintigste eeuw stond het overheidsbeleid alleen in het teken van loonmatiging en sanering. Bij een laagconjunctuur wordt - procyclisch! - ambtenaren een nullijn opgelegd en bezuinigd op collectieve voorzieningen; bij een hoogconjunctuur staat alles in het teken van het aflossen van de staatsschuld, zodat de publieke goederen ten behoeve van degenen die geen schuld hadden aan de opbouw van die staatsschuld, niet worden hersteld. En ondertussen heeft de overheid de arbeidsmarkt zodanig geliberaliseerd, dat economische machtsverschillen nog nauwelijks worden gecorrigeerd doch maar worden geëxploiteerd; zogenoemde zelfstandigen en flexwerkers hebben op straffe van werkloosheid een lager loon te accepteren en hun lage lonen worden gebruikt om het loon van vaste werknemers te matigen - geheel volgens de economische wetten van vraag en aanbod worden de aanbieders van arbeiders geacht met elkaar te concurreren. Dit alles verklaart waarom de loon- en economische ontwikkeling al decennialang uit elkaar groeien.
De werknemer die zijn loon echter niet ziet stijgen, is niet de koopkrachtige consument die het bedrijfsleven nodig heeft voor een afzet. Om dit probleem te ondervangen, waren er echter twee oplossingen bedacht: krediet en export. Als lagelonenland weet het Nederlandse bedrijfsleven op menig afzetmarkt andere aanbieders weg te concurreren. En dankzij het dereguleren - vrij markt! - van de financiële sector kwamen benodigde gelden niet als loon maar als krediet alsnog bij die werknemer/consument terecht. What could possibly go wrong?

De resultaten spreken voor zichzelf. Ons land kent een excessief overschot op zowel de Rijksbegroting als de lopende rekening, de arbeidsinkomensquote is historisch laag, de (vermogens)ongelijkheid is hoog - schulden en vermogen zijn twee zijden van dezelfde medaille - en de realisatie van publieke goederen verloopt rampzalig. En dan wil Enzo nog meer van hetzelfde? Naar analogie van zijn eigen woorden: OK, boomer!

 Forum: Politiek & Maatschappij   Onderwerp: Klimaatgekte is.......?

 Berichttitel: Re: Klimaatgekte is.......?
Geplaatst: ma feb 17, 2020 5:23 pm 

Reacties: 38
Bekeken: 1175


Enzo501 schreef:
Biertje schreef:
Meer of minder migranten uit de EU? Jetten en Segers kruisen de degens
Immigratie is hot. Gisteren presenteerden we de feiten en prikten we mythes door, vandaag geven twee politici hun uitgesproken mening over de grootste groep die naar Nederland komt: Europese arbeidsmigranten. Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zijn de aantallen te groot, D66-fractieleider Rob Jetten denkt dat we juist meer arbeidsmigranten nodig hebben.


Jetten: ‘Juist door open grenzen kunnen we de concurrentie met China en de VS aan’
Nederland heeft de komende jaren extra mensen nodig, stelt D66-fractieleider Rob Jetten. Hij schrikt van het gemak waarmee collega’s pleiten voor minder Europese arbeidsmigranten. ,,Als je daaraan morrelt, stel je onze welvaart in de waagschaal.”


,,Natuurlijk wil je vooral dat Nederlanders in een uitkering aan het werk gaan. Maar je ziet nu al sectoren zoals de bouw en de land- en tuinbouw die zonder arbeidsmigranten niet zouden functioneren. Als je net zoals wij willen dat er 75.000 huizen per jaar worden gebouwd, heb je die mensen gewoon nodig.

Boeren en tuinders hebben wel geprobeerd om bijvoorbeeld mensen uit de bijstand te werven, maar niet elke Nederlander is op zoek naar seizoenswerk en dat begrijp ik ook. Tegelijkertijd moeten de akkers wel worden gerooid en de kassen geplukt. Door de vergrijzing zal de krapte op de arbeidsmarkt bovendien alleen maar toenemen, want er is een dubbel effect. Niet alleen gaan meer mensen met pensioen, maar we krijgen ook meer ouderen die ondersteund moeten worden, bijvoorbeeld in de zorg.

Ik zie heus dat er ook uitdagingen zijn, zoals met huisvesting. Vooral bij seizoenswerk is dat een probleem. Het is niet acceptabel wanneer er twaalf Polen in een eengezinswoning worden gestopt. Werkgevers zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de huisvesting. En ook zou het goed zijn als de mensen die een tijdje in Nederland werken de taal een beetje kunnen spreken, zodat ze kunnen communiceren en een beetje meedoen aan de samenleving. En als ze permanent blijven moeten ze inburgeren.

Ik schrik van het gemak waarmee sommige politici zoals Gert-Jan Segers of CDA-vicepremier Hugo de Jonge pleiten voor inperking van arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Ik ben daar absoluut niet toe bereid. Het vrije verkeer van personen is één van de belangrijkste verworvenheden van de EU. Als je daaraan morrelt, schaadt je de gemeenschappelijke markt en stel je onze welvaart in de waagschaal. Juist door de open grenzen kunnen we de concurrentie aan met grote handelsblokken als China en de VS.

Zo’n discussie over quota voor Europese arbeidsmigranten klinkt misschien leuk, maar is niet realistisch. Alle landen van de EU zouden zich daar achter moeten scharen, dat gaan vele nooit pikken. Het is beter om de problemen die er zijn gezamenlijk aan te pakken. Vanuit Nederland vinden we al langer dat mensen die gelijk werk doen ook een gelijk salaris moeten krijgen. Dat pleidooi stuitte aanvankelijk op weerstand, maar wordt inmiddels door alle lidstaten begrepen. Hetzelfde geldt voor versterking van de arbeidsinspectie om misstanden aan te pakken. Die kant moeten we op.”

Segers: ‘De voordelen zijn voor de werkgever, de nadelen voor de samenleving’
Nederland moet minder Europese arbeidsmigranten toestaan, vindt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Het leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt en dient vooral het belang van het bedrijfsleven: ,,De politiek moet zich om de samenleving bekommeren.’’

,,Ik vind het echt raar dat er wordt gesproken over vrij verkeer van personen in de Europese Unie alsof dat in twee stenen tafelen gebeiteld staat, die ons ooit op een berg zijn gegeven en waar wij niks aan kunnen doen. De lidstaten moeten in elk geval kunnen besluiten om onderling afspraken te maken om dat vrije verkeer te beperken als de nadelen van arbeidsmigratie groter zijn dan de voordelen.

De EU staat dat ook toe als migratie leidt tot ontwrichting van de samenleving. Daar is sprake van. Niet alleen hier. In Polen gaan soms hele gezinnen naar West-Europa. Alleen de heel jonge en de oude generaties blijven achter. Voor hen komen Oekraïners of Moldaviërs in de plaats, waardoor het probleem weer verschuift.

In Nederland zie je een onstuimige groei van de bevolking, die voor het grootste deel tot stand komt door arbeidsmigratie. Die groei is vele malen hoger dan ons werd voorgespiegeld toen de grenzen opengingen. Toenmalig staatssecretaris Mark Rutte had het over ‘enkele tienduizenden’. Maar het gaat om honderdduizenden. En je ziet dat mensen blijven.

Nu is het iets wat ons overkomt. Arbeidsmigratie moet de uitkomst zijn van doelbewuste, weloverwogen politieke besluitvorming. Daar is nu helemaal geen sprake van.

De belangrijkste reden om arbeidsmigratie onbelemmerd toe te laten is het belang van het grote bedrijfsleven, dat nu het goed gaat goedkope arbeidskrachten nodig heeft. Maar dan komt er een crisis en wentelen de bedrijven de kosten af op de samenleving: in de vorm van bijstand, onderwijskosten en huisvesting. De voordelen zijn voor de werkgever, de nadelen voor de samenleving. Dáár moet de politiek zich om bekommeren.

We breken ons al heel lang het hoofd over het feit dat de lonen nauwelijks stijgen als er krapte is op de arbeidsmarkt. Met arbeidsmigratie vergroot je het aantal arbeidskrachten, waardoor de lonen kunstmatig laag worden gehouden. Nederlanders die dat werk ook kunnen doen – er zitten 100.000 Nederlanders in de bijstand of in de ww – blijven aan de kant staan. Die mensen wil ik niet afschrijven.


Begrijp me goed, ik ben niet tegen arbeidsmigratie. Maar je moet het reguleren. Dan kun je afspraken met bedrijfstakken. Dat ze eerst in hun kaartenbakken moeten kijken naar mensen die al hier wonen. Lukt dat niet, dan staan we arbeidsmigratie toe. Dan heb je de hand aan de klink: je weet wie er binnenkomt, onder welke omstandigheden en hoe lang.”


https://www.ad.nl/politiek/meer-of-mind ... ~abd54af3/

Precies wat Segers zegt: Als het aan Jetten ligt laat hij de samenleving barsten. En het blijft vreemd waarom Jetten het huisvestingsprobleem voor migranten niet voor een fors deel afwentelt op de werkgever

Populistisch gezwam van Segers. Hij heeft het over verdringing op de arbeidsmarkt, maar waar vindt dat feitelijk plaats dan? Werkgevers in de agrarische sector, de zorg en de bouw hebben al jaren te maken met tekorten aan gemotiveerde werknemers. Nederlanders zijn er gewoon niet meer voor te porren, zie ook bijvoorbeeld bijdragen op dit forum waar het eigenlijk wel logisch wordt gevonden dat men niet meer in deze sectoren wil werken.


De arbeidsinkomensquote vertelt ons welk aandeel van de economie uitgedrukt in het bruto binnenlands product naar lonen gaan. De arbeidsinkomensquote is historisch laag en verklapt dat ruimte bestaat voor aanzienlijke loonsverhogingen. Met name een propagandist van de vrije markt zou dan toch met oog op de 'helende werking' van vraag en aanbod moeten toegeven dat werkgevers eenvoudigweg over de brug dienen te komen?
Sorteer op:  
Pagina 1 van 1 [ Er voldeden 3 resultaten aan de zoekterm ]


Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Ga naar:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling