Het is nu di dec 07, 2021 8:58 pm

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 639 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  Volgende
Auteur Bericht
Bericht nummer:#141  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 5:57 pm 
Online
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: ma mei 07, 2012 10:05 am
Berichten: 6174
Berichten: Intopic
Marcel schreef:
PeterJKH schreef:
Marcel schreef:


Ja, hoor, het grondrecht op cafébezoek wordt geschonden.
:luidlachen: :luidlachen:


Zo reageerden bepaalde mensen ook in 1941. Joden mochten niet meer naar een café, of op een terrasje, en er werden zelfs specifieke punten aangewezen waar ze nog (net) wel welkom waren. En men lachte erom: wat zeuren die Joden nou, tjee zeg, het grondrecht om vrijelijk een restaurant of lunchroom te kunnen bezoeken, waar hebben we het over...

En nogmaals, de vergelijking met de holocaust in de zin van stelselmatige uitroeiing van bevolkingsgroepen, gaat ook mij te ver. Maar het is wel goed je te realiseren dat het begon met opmerkingen zoals de jouwe: waar maken ze zich druk over.


Zolang je geen benul hebt wat grondrechten zijn kun je het woord beter niet gebruiken.


En jij hebt dat benul wel, begrijp ik? Leg me uit, ik sta er altijd voor open iets bij te leren.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#142  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 6:12 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: zo mei 06, 2012 12:39 pm
Berichten: 8440
Berichten: Intopic
PeterJKH schreef:
Marcel schreef:
PeterJKH schreef:


Zo reageerden bepaalde mensen ook in 1941. Joden mochten niet meer naar een café, of op een terrasje, en er werden zelfs specifieke punten aangewezen waar ze nog (net) wel welkom waren. En men lachte erom: wat zeuren die Joden nou, tjee zeg, het grondrecht om vrijelijk een restaurant of lunchroom te kunnen bezoeken, waar hebben we het over...

En nogmaals, de vergelijking met de holocaust in de zin van stelselmatige uitroeiing van bevolkingsgroepen, gaat ook mij te ver. Maar het is wel goed je te realiseren dat het begon met opmerkingen zoals de jouwe: waar maken ze zich druk over.


Zolang je geen benul hebt wat grondrechten zijn kun je het woord beter niet gebruiken.


En jij hebt dat benul wel, begrijp ik? Leg me uit, ik sta er altijd voor open iets bij te leren.


Ja ik heb dat benul wel, de grondrechten worden beschreven in de 23 artikelen van het eerste hoofdstuk van de Grondwet.


1.
Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

2.
Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land
1.
De wet regelt wie Nederlander is.
2.
De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
3.
Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
4.
Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.
Eventuele toelichting, andere versies en achtergronddocumenten
3.
Gelijke benoembaarheid
Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

4.
Kiesrecht
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

5.
Petitierecht
Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

6.
Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
1.
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

7.
Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
1.
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

8.
Vrijheid van vereniging
Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

9.
Vrijheid van vergadering en betoging
1.
Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

10.
Privacy
1.
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2.
De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3.
De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

11.
Onaantastbaarheid lichaam
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

12.
Huisrecht
1.
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2.
Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.
Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

13.
Briefgeheim
1.
Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
2.
Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

14.
Onteigening
1.
Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.
2.
De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.
3.
In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

15.
Vrijheidsontneming
1.
Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.
2.
Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.
3.
De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.
4.
Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

16.
Geen straf zonder wet; Nulla poena-beginsel
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

17.
Ius de non evocando; Wettelijke toekenning rechter
Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

18.
Rechtsbijstand
1.
Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
2.
De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

19.
Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid
1.
Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
2.
De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
3.
Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

20.
Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid
1.
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2.
De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3.
Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

21.
Milieu
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

22.
Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing
1.
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2.
Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3.
Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

23.
Het openbaar en bijzonder onderwijs
1.
Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3.
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4.
In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
5.
De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6.
Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
7.
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8.
De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.Het recht op cafébezoek zie ik er niet tussen staan.

_________________
I never forget a face, but in your case I'll be glad to make
an exception.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#143  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 6:24 pm 
Online
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: ma mei 07, 2012 10:05 am
Berichten: 6174
Berichten: Intopic
Marcel schreef:
PeterJKH schreef:
Marcel schreef:


Zolang je geen benul hebt wat grondrechten zijn kun je het woord beter niet gebruiken.


En jij hebt dat benul wel, begrijp ik? Leg me uit, ik sta er altijd voor open iets bij te leren.


Ja ik heb dat benul wel, de grondrechten worden beschreven in de 23 artikelen van het eerste hoofdstuk van de Grondwet.


1.
Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

2.
Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land
1.
De wet regelt wie Nederlander is.
2.
De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
3.
Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
4.
Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.
Eventuele toelichting, andere versies en achtergronddocumenten
3.
Gelijke benoembaarheid
Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

4.
Kiesrecht
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

5.
Petitierecht
Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

6.
Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
1.
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

7.
Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
1.
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

8.
Vrijheid van vereniging
Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

9.
Vrijheid van vergadering en betoging
1.
Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

10.
Privacy
1.
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2.
De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3.
De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

11.
Onaantastbaarheid lichaam
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

12.
Huisrecht
1.
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2.
Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.
Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

13.
Briefgeheim
1.
Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
2.
Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

14.
Onteigening
1.
Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.
2.
De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.
3.
In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

15.
Vrijheidsontneming
1.
Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.
2.
Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.
3.
De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.
4.
Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

16.
Geen straf zonder wet; Nulla poena-beginsel
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

17.
Ius de non evocando; Wettelijke toekenning rechter
Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

18.
Rechtsbijstand
1.
Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
2.
De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

19.
Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid
1.
Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
2.
De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
3.
Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

20.
Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid
1.
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2.
De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3.
Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

21.
Milieu
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

22.
Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing
1.
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2.
Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3.
Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

23.
Het openbaar en bijzonder onderwijs
1.
Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3.
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4.
In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
5.
De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6.
Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
7.
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8.
De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.Het recht op cafébezoek zie ik er niet tussen staan.


Ieder mens heeft recht op vrije deelname aan de samenleving. Iemand kan niet worden uitgesloten vanwege religie, sexe, geaardheid, levensovertuiging, enz. Dat betekent dat iedereen het recht heeft zich ongehinderd te begeven in alle aspecten van de samenleving, of dat nou een winkel is, een restaurant is, een terras is, een theater is, enz. Een horecagelegenheid mag niet vinden dat mensen met een donkere huidskleur om die reden de toegang geweigerd wordt. Een museum mag geen mensen weigeren op grond van het feit dat ze een hoofddoek dragen.

Bewijslast voor eventuele misstanden ligt daarom ook altijd bij de overheid. Je bent niet schuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus als jij geweigerd wordt in de horeca, of in een theater, omdat je geen code kunt overleggen, is het de taak van de weigerende partij te bewijzen dat je besmet(telijk) bent. Niet jouw taak om te bewijzen dat je dat niét bent. Wie beschuldigt, moet bewijzen.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#144  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 6:33 pm 
Online
lid

Geregistreerd: za mei 05, 2012 9:28 pm
Berichten: 23986
Berichten: Intopic
PeterJKH schreef:
Marcel schreef:
PeterJKH schreef:


En jij hebt dat benul wel, begrijp ik? Leg me uit, ik sta er altijd voor open iets bij te leren.


Ja ik heb dat benul wel, de grondrechten worden beschreven in de 23 artikelen van het eerste hoofdstuk van de Grondwet.


1.
Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

2.
Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land
1.
De wet regelt wie Nederlander is.
2.
De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
3.
Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
4.
Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.
Eventuele toelichting, andere versies en achtergronddocumenten
3.
Gelijke benoembaarheid
Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

4.
Kiesrecht
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

5.
Petitierecht
Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

6.
Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
1.
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

7.
Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
1.
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

8.
Vrijheid van vereniging
Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

9.
Vrijheid van vergadering en betoging
1.
Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

10.
Privacy
1.
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2.
De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3.
De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

11.
Onaantastbaarheid lichaam
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

12.
Huisrecht
1.
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2.
Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.
Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

13.
Briefgeheim
1.
Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
2.
Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

14.
Onteigening
1.
Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.
2.
De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.
3.
In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

15.
Vrijheidsontneming
1.
Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.
2.
Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.
3.
De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.
4.
Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

16.
Geen straf zonder wet; Nulla poena-beginsel
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

17.
Ius de non evocando; Wettelijke toekenning rechter
Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

18.
Rechtsbijstand
1.
Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
2.
De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

19.
Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid
1.
Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
2.
De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
3.
Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

20.
Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid
1.
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2.
De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3.
Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

21.
Milieu
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

22.
Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing
1.
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2.
Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3.
Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

23.
Het openbaar en bijzonder onderwijs
1.
Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3.
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4.
In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
5.
De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6.
Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
7.
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8.
De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.Het recht op cafébezoek zie ik er niet tussen staan.


Ieder mens heeft recht op vrije deelname aan de samenleving. Iemand kan niet worden uitgesloten vanwege religie, sexe, geaardheid, levensovertuiging, enz. Dat betekent dat iedereen het recht heeft zich ongehinderd te begeven in alle aspecten van de samenleving, of dat nou een winkel is, een restaurant is, een terras is, een theater is, enz. Een horecagelegenheid mag niet vinden dat mensen met een donkere huidskleur om die reden de toegang geweigerd wordt. Een museum mag geen mensen weigeren op grond van het feit dat ze een hoofddoek dragen.

Bewijslast voor eventuele misstanden ligt daarom ook altijd bij de overheid. Je bent niet schuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus als jij geweigerd wordt in de horeca, of in een theater, omdat je geen code kunt overleggen, is het de taak van de weigerende partij te bewijzen dat je besmet(telijk) bent. Niet jouw taak om te bewijzen dat je dat niét bent. Wie beschuldigt, moet bewijzen.

'De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie'.

Er is een wettelijke basis voor het invoeren van de coronapas. Er wordt hier vaak geopperd dat het illegaal zou zijn als er grondrechten worden ingeperkt, maar dat klopt ook niet. Als iemand denkt dat dit niet zo is kan er een rechtzaak of kortgeding worden gevoerd. Tegenwerpingen dat het 'allemaal wel meevalt met corona', dat er vaccinatiedwang is of dat de mensen het zat zijn zullen waarschijnlijk in de rechtzaal geen stand houden.
Hier nog wat meer duiding:


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#145  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 6:45 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: wo mei 09, 2012 4:18 pm
Berichten: 62221
Berichten: Intopic
Marcel schreef:
PeterJKH schreef:
Marcel schreef:


Zolang je geen benul hebt wat grondrechten zijn kun je het woord beter niet gebruiken.


En jij hebt dat benul wel, begrijp ik? Leg me uit, ik sta er altijd voor open iets bij te leren.


Ja ik heb dat benul wel, de grondrechten worden beschreven in de 23 artikelen van het eerste hoofdstuk van de Grondwet.


1.
Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

2.
Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land
1.
De wet regelt wie Nederlander is.
2.
De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
3.
Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
4.
Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.
Eventuele toelichting, andere versies en achtergronddocumenten
3.
Gelijke benoembaarheid
Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

4.
Kiesrecht
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

5.
Petitierecht
Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

6.
Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
1.
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

7.
Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
1.
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

8.
Vrijheid van vereniging
Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

9.
Vrijheid van vergadering en betoging
1.
Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

10.
Privacy
1.
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2.
De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3.
De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

11.
Onaantastbaarheid lichaam
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

12.
Huisrecht
1.
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2.
Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.
Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

13.
Briefgeheim
1.
Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
2.
Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

14.
Onteigening
1.
Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.
2.
De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.
3.
In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

15.
Vrijheidsontneming
1.
Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.
2.
Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.
3.
De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.
4.
Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

16.
Geen straf zonder wet; Nulla poena-beginsel
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

17.
Ius de non evocando; Wettelijke toekenning rechter
Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

18.
Rechtsbijstand
1.
Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
2.
De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

19.
Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid
1.
Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
2.
De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
3.
Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

20.
Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid
1.
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2.
De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3.
Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

21.
Milieu
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

22.
Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing
1.
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2.
Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3.
Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

23.
Het openbaar en bijzonder onderwijs
1.
Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3.
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4.
In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
5.
De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6.
Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
7.
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8.
De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.Het recht op cafébezoek zie ik er niet tussen staan.Staat in artikel 1

_________________
"En Adam sleug Eva met ne sükkerbiete veur de kont, holadié, holadió
Maar dat gef allemaal niks want wie hoalt van mekaar, holadié, ladió"


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#146  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 6:51 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: wo mei 09, 2012 4:18 pm
Berichten: 62221
Berichten: Intopic
Enzo501 schreef:
PeterJKH schreef:
Marcel schreef:


Ja ik heb dat benul wel, de grondrechten worden beschreven in de 23 artikelen van het eerste hoofdstuk van de Grondwet.


1.
Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

2.
Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land
1.
De wet regelt wie Nederlander is.
2.
De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen.
3.
Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven.
4.
Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.
Eventuele toelichting, andere versies en achtergronddocumenten
3.
Gelijke benoembaarheid
Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

4.
Kiesrecht
Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

5.
Petitierecht
Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

6.
Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
1.
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

7.
Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
1.
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

8.
Vrijheid van vereniging
Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde.

9.
Vrijheid van vergadering en betoging
1.
Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

10.
Privacy
1.
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2.
De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3.
De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

11.
Onaantastbaarheid lichaam
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

12.
Huisrecht
1.
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2.
Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.
Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

13.
Briefgeheim
1.
Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
2.
Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

14.
Onteigening
1.
Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.
2.
De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.
3.
In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt.

15.
Vrijheidsontneming
1.
Buiten de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen.
2.
Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.
3.
De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.
4.
Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt.

16.
Geen straf zonder wet; Nulla poena-beginsel
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

17.
Ius de non evocando; Wettelijke toekenning rechter
Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.

18.
Rechtsbijstand
1.
Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
2.
De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

19.
Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid
1.
Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
2.
De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
3.
Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

20.
Bestaanszekerheid; welvaart; sociale zekerheid
1.
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2.
De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3.
Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

21.
Milieu
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

22.
Volksgezondheid; woongelegenheid; ontplooiing
1.
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
2.
Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
3.
Zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

23.
Het openbaar en bijzonder onderwijs
1.
Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3.
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4.
In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
5.
De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6.
Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
7.
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8.
De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.Het recht op cafébezoek zie ik er niet tussen staan.


Ieder mens heeft recht op vrije deelname aan de samenleving. Iemand kan niet worden uitgesloten vanwege religie, sexe, geaardheid, levensovertuiging, enz. Dat betekent dat iedereen het recht heeft zich ongehinderd te begeven in alle aspecten van de samenleving, of dat nou een winkel is, een restaurant is, een terras is, een theater is, enz. Een horecagelegenheid mag niet vinden dat mensen met een donkere huidskleur om die reden de toegang geweigerd wordt. Een museum mag geen mensen weigeren op grond van het feit dat ze een hoofddoek dragen.

Bewijslast voor eventuele misstanden ligt daarom ook altijd bij de overheid. Je bent niet schuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus als jij geweigerd wordt in de horeca, of in een theater, omdat je geen code kunt overleggen, is het de taak van de weigerende partij te bewijzen dat je besmet(telijk) bent. Niet jouw taak om te bewijzen dat je dat niét bent. Wie beschuldigt, moet bewijzen.

'De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie'.

Er is een wettelijke basis voor het invoeren van de coronapas. Er wordt hier vaak geopperd dat het illegaal zou zijn als er grondrechten worden ingeperkt, maar dat klopt ook niet. Als iemand denkt dat dit niet zo is kan er een rechtzaak of kortgeding worden gevoerd. Tegenwerpingen dat het 'allemaal wel meevalt met corona', dat er vaccinatiedwang is of dat de mensen het zat zijn zullen waarschijnlijk in de rechtzaal geen stand houden.
Hier nog wat meer duiding:Radar vergat iets in haar opsomming: "of op welke grond dan ook".

En nee, een rechter mag niet toetsen aan de grondwet. Dus een proces aanvangen omdat je in je grondrechten volgens de grondwet wordt aangetast, is zinloos. Daar mag de rechter zich niet over uitspreken.

Hiermee wordt de overheid zich de vrije hand gegeven om rechten van burgers middels wetgeving in te perken. En uiteraard moet dat niet kunnen. Dat een rechter niet mag toetsen aan de grondwet, wil niet zeggen dat de overheid die mag overtreden. Maar als ze dat doet, kan ze daarop niet worden aangepakt, ook al is ze zo schuldig als wat.

_________________
"En Adam sleug Eva met ne sükkerbiete veur de kont, holadié, holadió
Maar dat gef allemaal niks want wie hoalt van mekaar, holadié, ladió"


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#147  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 7:03 pm 
Online
lid

Geregistreerd: za mei 05, 2012 9:28 pm
Berichten: 23986
Berichten: Intopic
Raya schreef:
Enzo501 schreef:
PeterJKH schreef:


Ieder mens heeft recht op vrije deelname aan de samenleving. Iemand kan niet worden uitgesloten vanwege religie, sexe, geaardheid, levensovertuiging, enz. Dat betekent dat iedereen het recht heeft zich ongehinderd te begeven in alle aspecten van de samenleving, of dat nou een winkel is, een restaurant is, een terras is, een theater is, enz. Een horecagelegenheid mag niet vinden dat mensen met een donkere huidskleur om die reden de toegang geweigerd wordt. Een museum mag geen mensen weigeren op grond van het feit dat ze een hoofddoek dragen.

Bewijslast voor eventuele misstanden ligt daarom ook altijd bij de overheid. Je bent niet schuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus als jij geweigerd wordt in de horeca, of in een theater, omdat je geen code kunt overleggen, is het de taak van de weigerende partij te bewijzen dat je besmet(telijk) bent. Niet jouw taak om te bewijzen dat je dat niét bent. Wie beschuldigt, moet bewijzen.

'De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie'.

Er is een wettelijke basis voor het invoeren van de coronapas. Er wordt hier vaak geopperd dat het illegaal zou zijn als er grondrechten worden ingeperkt, maar dat klopt ook niet. Als iemand denkt dat dit niet zo is kan er een rechtzaak of kortgeding worden gevoerd. Tegenwerpingen dat het 'allemaal wel meevalt met corona', dat er vaccinatiedwang is of dat de mensen het zat zijn zullen waarschijnlijk in de rechtzaal geen stand houden.
Hier nog wat meer duiding:Radar vergat iets in haar opsomming: "of op welke grond dan ook".

En nee, een rechter mag niet toetsen aan de grondwet. Dus een proces aanvangen omdat je in je grondrechten volgens de grondwet wordt aangetast, is zinloos. Daar mag de rechter zich niet over uitspreken.

Hiermee wordt de overheid zich de vrije hand gegeven om rechten van burgers middels wetgeving in te perken. En uiteraard moet dat niet kunnen. Dat een rechter niet mag toetsen aan de grondwet, wil niet zeggen dat de overheid die mag overtreden. Maar als ze dat doet, kan ze daarop niet worden aangepakt, ook al is ze zo schuldig als wat.

Ja hoor, tegen de wet die de coronapas mogelijk maakt kunnen rechtzaken gevoerd worden. Zoals iemand als Willem Engel al een flink aantal rechtzaken heeft gevoerd en ze bijna allemaal heeft verloren. Als je de juridische achtergrond van de wetgeving wat meer zou bestuderen zou je begrijpen waarom de coronapas niet illegaal is en dat zelfs een beroep op grondrechten ook niet betekent dat de pas onrechtmatig is.
Deze club denkt een case te hebben, wellicht horen we er later meer over.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#148  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 7:19 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: di apr 15, 2014 4:28 pm
Berichten: 7904
Berichten: Intopic
Woonplaats: Mijn eigen Vinexwijk
Raya schreef:
Radar vergat iets in haar opsomming: "of op welke grond dan ook".

En nee, een rechter mag niet toetsen aan de grondwet. Dus een proces aanvangen omdat je in je grondrechten volgens de grondwet wordt aangetast, is zinloos. Daar mag de rechter zich niet over uitspreken.

Hiermee wordt de overheid zich de vrije hand gegeven om rechten van burgers middels wetgeving in te perken. En uiteraard moet dat niet kunnen. Dat een rechter niet mag toetsen aan de grondwet, wil niet zeggen dat de overheid die mag overtreden. Maar als ze dat doet, kan ze daarop niet worden aangepakt, ook al is ze zo schuldig als wat.

Daar zou je parlementariers voor moeten hebben. Maar slechts 58 van 128 aanwezige parlementsleden stemden voor de motie Wilders en 22 leden vonden de prioriteit niet zo hoog dat ze kwamen opdagen.

Als je dus zo bang bent gemaakt dat Covid je leven bedreigt, dan wil je veel offers brengen. Het gaat zo ver dat veel burgers de apartheidspassen toejuichen. Maar daar zullen ze later verschrikkelijke spijt over voelen, de mensen die beseffen dat ze in hun positie iets anders hadden moeten doen.

Wat nu als er mensen zijn die het meer definitief afnemen van grondrechten een goed idee beginnen te vinden? Grondrechten die moeten juist wel door parlementsleden worden verdedigd. Onze gezondheid en die van onze naasten, daar KAN een regering zelfs weinig aan doen; maar zelf kunnen daar juist WEL iets aan doen.

Het recht en de wet kun je niet terzijde schuiven, zonder vreselijk gevaar op te roepen.

_________________
Een uitvoerende macht die zich niet gecontroleerd weet, gaat daar op een gegeven moment gebruik van maken.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#149  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 7:26 pm 
Online
lid

Geregistreerd: za mei 05, 2012 9:28 pm
Berichten: 23986
Berichten: Intopic
Rightnow schreef:
Raya schreef:
Radar vergat iets in haar opsomming: "of op welke grond dan ook".

En nee, een rechter mag niet toetsen aan de grondwet. Dus een proces aanvangen omdat je in je grondrechten volgens de grondwet wordt aangetast, is zinloos. Daar mag de rechter zich niet over uitspreken.

Hiermee wordt de overheid zich de vrije hand gegeven om rechten van burgers middels wetgeving in te perken. En uiteraard moet dat niet kunnen. Dat een rechter niet mag toetsen aan de grondwet, wil niet zeggen dat de overheid die mag overtreden. Maar als ze dat doet, kan ze daarop niet worden aangepakt, ook al is ze zo schuldig als wat.

Daar zou je parlementariers voor moeten hebben. Maar slechts 58 van 128 aanwezige parlementsleden stemden voor de motie Wilders en 22 leden vonden de prioriteit niet zo hoog dat ze kwamen opdagen.

Als je dus zo bang bent gemaakt dat Covid je leven bedreigt, dan wil je veel offers brengen. Het gaat zo ver dat veel burgers de apartheidspassen toejuichen. Maar daar zullen ze later verschrikkelijke spijt over voelen, de mensen die beseffen dat ze in hun positie iets anders hadden moeten doen.

Wat nu als er mensen zijn die het meer definitief afnemen van grondrechten een goed idee beginnen te vinden? Grondrechten die moeten juist wel door parlementsleden worden verdedigd. Onze gezondheid en die van onze naasten, daar KAN een regering zelfs weinig aan doen; maar zelf kunnen daar juist WEL iets aan doen.

Het recht en de wet kun je niet terzijde schuiven, zonder vreselijk gevaar op te roepen.

Dat laatste zinnetje wijst wederom op een angstpsychose.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#150  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 7:35 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: zo mei 06, 2012 12:39 pm
Berichten: 8440
Berichten: Intopic
Raya schreef:
Staat in artikel 1


Nee hoor, daar staat:"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Staat niks over het recht op cafébezoek.

_________________
I never forget a face, but in your case I'll be glad to make
an exception.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#151  BerichtGeplaatst: vr sep 24, 2021 9:48 pm 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: vr nov 20, 2015 5:26 pm
Berichten: 11647
Berichten: Intopic
Enzo501 schreef:
'De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie'.


Wel volledig quoten hè. Volgende zin: 'Toch zijn er gevallen waarin uitsluiting op basis van de coronapas wél onder discriminatie zou kunnen vallen' ... en daarmee ben je terug bij af.

Wat is een indicatie? 'Een indicatie (letterlijk "aanwijzing") binnen de geneeskunde houdt in: een aanwijzing dat een bepaald gevolg moet/kan worden gegeven aan een aandoening, ziekte of klacht van de patiënt. Er kan een indicatie zijn voor een geneesmiddel, behandeling, aanvullend onderzoek of verwijzing (bijvoorbeeld naar een (andere) medisch specialist of paramedicus).' Met andere woorden bij klacht type #345 wordt de arts geacht behandeling type #xyz voor te schrijven. Als hij daarvan afwijkt, dan moet hij dat goed overleggen met de patiënt. Het is geen discriminatie dat de overheid een speeltje coronapas bedacht heeft als 'medische indicatie', wat Radar zegt. Het is wel een probleem als dat speeltje leidt tot uitsluiting cq discriminatie, wat Radar ook gewoon vermeldt.

Uiteraard heeft de burger recht op lichamelijke integriteit (art 11 GW), wat betekent dat hij niet via drangdwang gedwongen kan worden tot een behandeling of indicatie waar hij om wat voor reden dan ook niet achter staat.
Uitzondering: wettelijke regeling, urgentie, geen alternatieven, enz.
Maar: er zijn nauwelijks doden; de IC-capaciteit is voldoende en kan uitgebreid worden. Er is dus geen urgentie.

En uiteraard heeft de burger recht op vrijstelling van vrijheidsontneming (art 15 GW), wat in verdragen verder uitgewerkt is als het recht om te gaan en staan waar hij wil in Nederland. Ja Marcel, dus ook voor cafébezoek.
Uitzondering: wettelijke regeling, urgentie, enz.
Maar: er zijn nauwelijks doden; de IC-capaciteit is voldoende en kan uitgebreid worden. Er is dus geen urgentie.

Een voorbeeld van discriminatie op welke grond dan ook (art 1 GW)? Als je gevaccineerd Jantje vrij toegang geeft terwijl hij heel goed corona kan hebben en verspreiden, het ook niet zou merken als hij het had, maar niks hoeft te bewijzen, tegenover ongevaccineerd Pietje die corona heeft gehad, antistoffen heeft, geen symptomen heeft, maar een test moet afleggen om te bewijzen dat hij geen corona heeft.

Een hele zwik aan grondrechten wordt voor ongevaccineerde bij het grofvuil gezet

Voor het eerst sinds WO II zijn er weer eerste- en tweederangsburgers in Nederland. En dat alles zonder medische of wetenschappelijke rechtvaardiging, met als enige doel om zoveel mogelijk mensen aan de spuit te krijgen. Daar walg ik van.


Gelukkig staan de juristen in de rij om dit aan te vechten.

_________________
Je verwacht een fatsoenlijke overheid, en dan krijg je 10 jaar systemisch racisme bij de belastingdienst, en een afbraak van democratie en rechtsstaat. Je verwacht dat de verantwoordelijken verantwoordelijkheid nemen, maar die stoppen het in de doofpot, en stellen zich gewoon weer kandidaat, alsof er niets aan de hand is. Je verwacht verstandige kiezers die dit afstraffen, maar dan heb je kartelgastjes die op het crimineeltje stemmen, of op vriendjes van het crimineeltje, om Rutte er mee weg te laten komen. What's next?


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#152  BerichtGeplaatst: za sep 25, 2021 8:00 am 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: wo mei 09, 2012 4:18 pm
Berichten: 62221
Berichten: Intopic
Enzo501 schreef:
Raya schreef:
Enzo501 schreef:

'De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie'.

Er is een wettelijke basis voor het invoeren van de coronapas. Er wordt hier vaak geopperd dat het illegaal zou zijn als er grondrechten worden ingeperkt, maar dat klopt ook niet. Als iemand denkt dat dit niet zo is kan er een rechtzaak of kortgeding worden gevoerd. Tegenwerpingen dat het 'allemaal wel meevalt met corona', dat er vaccinatiedwang is of dat de mensen het zat zijn zullen waarschijnlijk in de rechtzaal geen stand houden.
Hier nog wat meer duiding:Radar vergat iets in haar opsomming: "of op welke grond dan ook".

En nee, een rechter mag niet toetsen aan de grondwet. Dus een proces aanvangen omdat je in je grondrechten volgens de grondwet wordt aangetast, is zinloos. Daar mag de rechter zich niet over uitspreken.

Hiermee wordt de overheid zich de vrije hand gegeven om rechten van burgers middels wetgeving in te perken. En uiteraard moet dat niet kunnen. Dat een rechter niet mag toetsen aan de grondwet, wil niet zeggen dat de overheid die mag overtreden. Maar als ze dat doet, kan ze daarop niet worden aangepakt, ook al is ze zo schuldig als wat.

Ja hoor, tegen de wet die de coronapas mogelijk maakt kunnen rechtzaken gevoerd worden. Zoals iemand als Willem Engel al een flink aantal rechtzaken heeft gevoerd en ze bijna allemaal heeft verloren. Als je de juridische achtergrond van de wetgeving wat meer zou bestuderen zou je begrijpen waarom de coronapas niet illegaal is en dat zelfs een beroep op grondrechten ook niet betekent dat de pas onrechtmatig is.
Deze club denkt een case te hebben, wellicht horen we er later meer over.


Ja hoor!

Natuurlijk kun je tegen de coronawet een proces aanspannen. Blijft dat de rechter niet mag toetsen aan de grondwet, enkel aan andere wetten en hier en daar aan een verdrag die boven de Nederlandse wetgeving gaat. Maar NIET aan de grondwet. Dus logisch als je een proces aanspant verwijzend naar de grondwet, dat je de zaak verliest!

_________________
"En Adam sleug Eva met ne sükkerbiete veur de kont, holadié, holadió
Maar dat gef allemaal niks want wie hoalt van mekaar, holadié, ladió"


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#153  BerichtGeplaatst: za sep 25, 2021 8:10 am 
Online
lid

Geregistreerd: za mei 05, 2012 9:28 pm
Berichten: 23986
Berichten: Intopic
Raya schreef:
Enzo501 schreef:
Raya schreef:Radar vergat iets in haar opsomming: "of op welke grond dan ook".

En nee, een rechter mag niet toetsen aan de grondwet. Dus een proces aanvangen omdat je in je grondrechten volgens de grondwet wordt aangetast, is zinloos. Daar mag de rechter zich niet over uitspreken.

Hiermee wordt de overheid zich de vrije hand gegeven om rechten van burgers middels wetgeving in te perken. En uiteraard moet dat niet kunnen. Dat een rechter niet mag toetsen aan de grondwet, wil niet zeggen dat de overheid die mag overtreden. Maar als ze dat doet, kan ze daarop niet worden aangepakt, ook al is ze zo schuldig als wat.

Ja hoor, tegen de wet die de coronapas mogelijk maakt kunnen rechtzaken gevoerd worden. Zoals iemand als Willem Engel al een flink aantal rechtzaken heeft gevoerd en ze bijna allemaal heeft verloren. Als je de juridische achtergrond van de wetgeving wat meer zou bestuderen zou je begrijpen waarom de coronapas niet illegaal is en dat zelfs een beroep op grondrechten ook niet betekent dat de pas onrechtmatig is.
Deze club denkt een case te hebben, wellicht horen we er later meer over.


Ja hoor!

Natuurlijk kun je tegen de coronawet een proces aanspannen. Blijft dat de rechter niet mag toetsen aan de grondwet, enkel aan andere wetten en hier en daar aan een verdrag die boven de Nederlandse wetgeving gaat. Maar NIET aan de grondwet. Dus logisch als je een proces aanspant verwijzend naar de grondwet, dat je de zaak verliest!

Ja natuurlijk. :lol:
De rechter zal altijd juridische en maatschappelijke afwegingen maken bij uitspraken of het nu om de grondwet gaat of wetten die onder de paraplu van die grondwet worden ingevoerd, zoals de wet die de coronapas mogelijk maakt. Ik verwijs naar mijn links hierboven die dat uitleggen. Dus ook met wetten die door de regering/kamers worden ingevoerd mogen niet in strijd zijn met de grondwet.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#154  BerichtGeplaatst: za sep 25, 2021 8:13 am 
Online
lid

Geregistreerd: za mei 05, 2012 9:28 pm
Berichten: 23986
Berichten: Intopic
baedeker schreef:
Enzo501 schreef:
'De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie'.


Wel volledig quoten hè. Volgende zin: 'Toch zijn er gevallen waarin uitsluiting op basis van de coronapas wél onder discriminatie zou kunnen vallen' ... en daarmee ben je terug bij af.

Wat is een indicatie? 'Een indicatie (letterlijk "aanwijzing") binnen de geneeskunde houdt in: een aanwijzing dat een bepaald gevolg moet/kan worden gegeven aan een aandoening, ziekte of klacht van de patiënt. Er kan een indicatie zijn voor een geneesmiddel, behandeling, aanvullend onderzoek of verwijzing (bijvoorbeeld naar een (andere) medisch specialist of paramedicus).' Met andere woorden bij klacht type #345 wordt de arts geacht behandeling type #xyz voor te schrijven. Als hij daarvan afwijkt, dan moet hij dat goed overleggen met de patiënt. Het is geen discriminatie dat de overheid een speeltje coronapas bedacht heeft als 'medische indicatie', wat Radar zegt. Het is wel een probleem als dat speeltje leidt tot uitsluiting cq discriminatie, wat Radar ook gewoon vermeldt.

Uiteraard heeft de burger recht op lichamelijke integriteit (art 11 GW), wat betekent dat hij niet via drangdwang gedwongen kan worden tot een behandeling of indicatie waar hij om wat voor reden dan ook niet achter staat.
Uitzondering: wettelijke regeling, urgentie, geen alternatieven, enz.
Maar: er zijn nauwelijks doden; de IC-capaciteit is voldoende en kan uitgebreid worden. Er is dus geen urgentie.

En uiteraard heeft de burger recht op vrijstelling van vrijheidsontneming (art 15 GW), wat in verdragen verder uitgewerkt is als het recht om te gaan en staan waar hij wil in Nederland. Ja Marcel, dus ook voor cafébezoek.
Uitzondering: wettelijke regeling, urgentie, enz.
Maar: er zijn nauwelijks doden; de IC-capaciteit is voldoende en kan uitgebreid worden. Er is dus geen urgentie.

Een voorbeeld van discriminatie op welke grond dan ook (art 1 GW)? Als je gevaccineerd Jantje vrij toegang geeft terwijl hij heel goed corona kan hebben en verspreiden, het ook niet zou merken als hij het had, maar niks hoeft te bewijzen, tegenover ongevaccineerd Pietje die corona heeft gehad, antistoffen heeft, geen symptomen heeft, maar een test moet afleggen om te bewijzen dat hij geen corona heeft.

Een hele zwik aan grondrechten wordt voor ongevaccineerde bij het grofvuil gezet

Voor het eerst sinds WO II zijn er weer eerste- en tweederangsburgers in Nederland. En dat alles zonder medische of wetenschappelijke rechtvaardiging, met als enige doel om zoveel mogelijk mensen aan de spuit te krijgen. Daar walg ik van.


Gelukkig staan de juristen in de rij om dit aan te vechten.

Een advocaat die het vooral op de emotie gooit, hij walgt en heeft het over drijfjachten (jaja).
Ik zou eerder juridische onderbouwing verwachten van zo iemand, nu lijkt het erop dat hij zelf er ook weinig vertrouwen heeft in een winnende zaak.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#155  BerichtGeplaatst: za sep 25, 2021 8:41 am 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: zo feb 02, 2014 4:10 pm
Berichten: 11170
Berichten: Intopic
Raya schreef:
Enzo501 schreef:
Raya schreef:Radar vergat iets in haar opsomming: "of op welke grond dan ook".

En nee, een rechter mag niet toetsen aan de grondwet. Dus een proces aanvangen omdat je in je grondrechten volgens de grondwet wordt aangetast, is zinloos. Daar mag de rechter zich niet over uitspreken.

Hiermee wordt de overheid zich de vrije hand gegeven om rechten van burgers middels wetgeving in te perken. En uiteraard moet dat niet kunnen. Dat een rechter niet mag toetsen aan de grondwet, wil niet zeggen dat de overheid die mag overtreden. Maar als ze dat doet, kan ze daarop niet worden aangepakt, ook al is ze zo schuldig als wat.

Ja hoor, tegen de wet die de coronapas mogelijk maakt kunnen rechtzaken gevoerd worden. Zoals iemand als Willem Engel al een flink aantal rechtzaken heeft gevoerd en ze bijna allemaal heeft verloren. Als je de juridische achtergrond van de wetgeving wat meer zou bestuderen zou je begrijpen waarom de coronapas niet illegaal is en dat zelfs een beroep op grondrechten ook niet betekent dat de pas onrechtmatig is.
Deze club denkt een case te hebben, wellicht horen we er later meer over.


Ja hoor!

Natuurlijk kun je tegen de coronawet een proces aanspannen. Blijft dat de rechter niet mag toetsen aan de grondwet, enkel aan andere wetten en hier en daar aan een verdrag die boven de Nederlandse wetgeving gaat. Maar NIET aan de grondwet. Dus logisch als je een proces aanspant verwijzend naar de grondwet, dat je de zaak verliest!


Is het CDA ook van mening veranderd? Of is ze minister van een ander CDA dan Hugo de Jong
Of stapt Mona ook naar de rechter voor haar Volendammers?

Laatst las Mona Keijzer in de krant hoe blij een vrouw was dat de coronapas wordt ingevoerd. „Ze zei: dan kan ik tenminste veilig naar het café. Toen dacht ik bij mezelf: wat is er toch gebeurd dat we inmiddels bang zijn geworden voor elkaar? Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op? Ik ben staatssecretaris, maar ik ben ook een CDA’er. Mensen hóren bij elkaar.”

We ’zitten op een keerpunt’, vindt Keijzer. „We hebben anderhalf jaar corona gehad. Daarbij is de focus steeds gelegd op de zorg. Dat zie je aan elk OMT-advies, dat begint met de doelstellingen: kwetsbaren beschermen, zicht houden op het virus, de zorg toegankelijk houden.” Er is echter een nieuwe fase aangebroken, stelt de bewindsvrouw. „De meeste mensen hebben geen of lichte klachten van corona. Inmiddels is iedereen in de gelegenheid geweest zich te vaccineren. We zitten op een vaccinatiegraad van ongeveer 85 procent. Daar komt op vrijwillige basis niet veel meer bij. Bovendien is het een feit dat de volledige opening van de scholen en universiteiten eind augustus niet hebben geleid tot grote instroom in de ziekenhuizen en op de ic’s. Terwijl de vaccinatiegraad onder studenten laag is. Dan denk ik: ja jongens, gaan we nou door op deze weg of gaan we het anders organiseren?


https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt ... 5_88209502


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#156  BerichtGeplaatst: za sep 25, 2021 8:44 am 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: vr nov 20, 2015 5:26 pm
Berichten: 11647
Berichten: Intopic
Enzo501 schreef:
baedeker schreef:
Enzo501 schreef:
'De corona-checkapp valt onder ‘medische indicatie’ en valt daarmee juridisch gezien niet onder discriminatie'.


Wel volledig quoten hè. Volgende zin: 'Toch zijn er gevallen waarin uitsluiting op basis van de coronapas wél onder discriminatie zou kunnen vallen' ... en daarmee ben je terug bij af.

Wat is een indicatie? 'Een indicatie (letterlijk "aanwijzing") binnen de geneeskunde houdt in: een aanwijzing dat een bepaald gevolg moet/kan worden gegeven aan een aandoening, ziekte of klacht van de patiënt. Er kan een indicatie zijn voor een geneesmiddel, behandeling, aanvullend onderzoek of verwijzing (bijvoorbeeld naar een (andere) medisch specialist of paramedicus).' Met andere woorden bij klacht type #345 wordt de arts geacht behandeling type #xyz voor te schrijven. Als hij daarvan afwijkt, dan moet hij dat goed overleggen met de patiënt. Het is geen discriminatie dat de overheid een speeltje coronapas bedacht heeft als 'medische indicatie', wat Radar zegt. Het is wel een probleem als dat speeltje leidt tot uitsluiting cq discriminatie, wat Radar ook gewoon vermeldt.

Uiteraard heeft de burger recht op lichamelijke integriteit (art 11 GW), wat betekent dat hij niet via drangdwang gedwongen kan worden tot een behandeling of indicatie waar hij om wat voor reden dan ook niet achter staat.
Uitzondering: wettelijke regeling, urgentie, geen alternatieven, enz.
Maar: er zijn nauwelijks doden; de IC-capaciteit is voldoende en kan uitgebreid worden. Er is dus geen urgentie.

En uiteraard heeft de burger recht op vrijstelling van vrijheidsontneming (art 15 GW), wat in verdragen verder uitgewerkt is als het recht om te gaan en staan waar hij wil in Nederland. Ja Marcel, dus ook voor cafébezoek.
Uitzondering: wettelijke regeling, urgentie, enz.
Maar: er zijn nauwelijks doden; de IC-capaciteit is voldoende en kan uitgebreid worden. Er is dus geen urgentie.

Een voorbeeld van discriminatie op welke grond dan ook (art 1 GW)? Als je gevaccineerd Jantje vrij toegang geeft terwijl hij heel goed corona kan hebben en verspreiden, het ook niet zou merken als hij het had, maar niks hoeft te bewijzen, tegenover ongevaccineerd Pietje die corona heeft gehad, antistoffen heeft, geen symptomen heeft, maar een test moet afleggen om te bewijzen dat hij geen corona heeft.

Een hele zwik aan grondrechten wordt voor ongevaccineerde bij het grofvuil gezet

Voor het eerst sinds WO II zijn er weer eerste- en tweederangsburgers in Nederland. En dat alles zonder medische of wetenschappelijke rechtvaardiging, met als enige doel om zoveel mogelijk mensen aan de spuit te krijgen. Daar walg ik van.


Gelukkig staan de juristen in de rij om dit aan te vechten.
Een advocaat die het vooral op de emotie gooit, hij walgt en heeft het over drijfjachten (jaja). Ik zou eerder juridische onderbouwing verwachten van zo iemand, nu lijkt het erop dat hij zelf er ook weinig vertrouwen heeft in een winnende zaak.

Drijfjachten ja.

Verkleinde Afbeelding
Verkleinde afbeelding. Klik om te vergroten.

_________________
Je verwacht een fatsoenlijke overheid, en dan krijg je 10 jaar systemisch racisme bij de belastingdienst, en een afbraak van democratie en rechtsstaat. Je verwacht dat de verantwoordelijken verantwoordelijkheid nemen, maar die stoppen het in de doofpot, en stellen zich gewoon weer kandidaat, alsof er niets aan de hand is. Je verwacht verstandige kiezers die dit afstraffen, maar dan heb je kartelgastjes die op het crimineeltje stemmen, of op vriendjes van het crimineeltje, om Rutte er mee weg te laten komen. What's next?


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#157  BerichtGeplaatst: za sep 25, 2021 9:28 am 
Online
lid

Geregistreerd: za mei 05, 2012 9:28 pm
Berichten: 23986
Berichten: Intopic
baedeker schreef:
Enzo501 schreef:
baedeker schreef:

Wel volledig quoten hè. Volgende zin: 'Toch zijn er gevallen waarin uitsluiting op basis van de coronapas wél onder discriminatie zou kunnen vallen' ... en daarmee ben je terug bij af.

Wat is een indicatie? 'Een indicatie (letterlijk "aanwijzing") binnen de geneeskunde houdt in: een aanwijzing dat een bepaald gevolg moet/kan worden gegeven aan een aandoening, ziekte of klacht van de patiënt. Er kan een indicatie zijn voor een geneesmiddel, behandeling, aanvullend onderzoek of verwijzing (bijvoorbeeld naar een (andere) medisch specialist of paramedicus).' Met andere woorden bij klacht type #345 wordt de arts geacht behandeling type #xyz voor te schrijven. Als hij daarvan afwijkt, dan moet hij dat goed overleggen met de patiënt. Het is geen discriminatie dat de overheid een speeltje coronapas bedacht heeft als 'medische indicatie', wat Radar zegt. Het is wel een probleem als dat speeltje leidt tot uitsluiting cq discriminatie, wat Radar ook gewoon vermeldt.

Uiteraard heeft de burger recht op lichamelijke integriteit (art 11 GW), wat betekent dat hij niet via drangdwang gedwongen kan worden tot een behandeling of indicatie waar hij om wat voor reden dan ook niet achter staat.
Uitzondering: wettelijke regeling, urgentie, geen alternatieven, enz.
Maar: er zijn nauwelijks doden; de IC-capaciteit is voldoende en kan uitgebreid worden. Er is dus geen urgentie.

En uiteraard heeft de burger recht op vrijstelling van vrijheidsontneming (art 15 GW), wat in verdragen verder uitgewerkt is als het recht om te gaan en staan waar hij wil in Nederland. Ja Marcel, dus ook voor cafébezoek.
Uitzondering: wettelijke regeling, urgentie, enz.
Maar: er zijn nauwelijks doden; de IC-capaciteit is voldoende en kan uitgebreid worden. Er is dus geen urgentie.

Een voorbeeld van discriminatie op welke grond dan ook (art 1 GW)? Als je gevaccineerd Jantje vrij toegang geeft terwijl hij heel goed corona kan hebben en verspreiden, het ook niet zou merken als hij het had, maar niks hoeft te bewijzen, tegenover ongevaccineerd Pietje die corona heeft gehad, antistoffen heeft, geen symptomen heeft, maar een test moet afleggen om te bewijzen dat hij geen corona heeft.

Een hele zwik aan grondrechten wordt voor ongevaccineerde bij het grofvuil gezet

Voor het eerst sinds WO II zijn er weer eerste- en tweederangsburgers in Nederland. En dat alles zonder medische of wetenschappelijke rechtvaardiging, met als enige doel om zoveel mogelijk mensen aan de spuit te krijgen. Daar walg ik van.


Gelukkig staan de juristen in de rij om dit aan te vechten.
Een advocaat die het vooral op de emotie gooit, hij walgt en heeft het over drijfjachten (jaja). Ik zou eerder juridische onderbouwing verwachten van zo iemand, nu lijkt het erop dat hij zelf er ook weinig vertrouwen heeft in een winnende zaak.

Drijfjachten ja.

Verkleinde Afbeelding
Verkleinde afbeelding. Klik om te vergroten.

Ja, goed gevonden, en dit was onnodig, maar de advocaat had het over de QR code en niet over de rellen van eerder dit jaar (waar tientallen mensen voor veroordeeld zijn trouwens, dus het waren niet allemaal onschuldige slachtoffers).


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#158  BerichtGeplaatst: za sep 25, 2021 10:16 am 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: vr nov 20, 2015 5:26 pm
Berichten: 11647
Berichten: Intopic
Enzo501 schreef:
baedeker schreef:
Enzo501 schreef:
Een advocaat die het vooral op de emotie gooit, hij walgt en heeft het over drijfjachten (jaja). Ik zou eerder juridische onderbouwing verwachten van zo iemand, nu lijkt het erop dat hij zelf er ook weinig vertrouwen heeft in een winnende zaak.

Drijfjachten ja.

Verkleinde Afbeelding
Verkleinde afbeelding. Klik om te vergroten.
Ja, goed gevonden, en dit was onnodig, maar de advocaat had het over de QR code en niet over de rellen van eerder dit jaar (waar tientallen mensen voor veroordeeld zijn trouwens, dus het waren niet allemaal onschuldige slachtoffers).

Week na week politiegeweld op Malieveld en Museumplein. Bestuurders die burgers als "wappies" dehumaniseren, en grondrechten bij het grofvuil zetten. Media die aan de lopende band stemming maken. Je hoeft niet heel veel fantasie te hebben om te snappen waar dit heen gaat. Alleen een beetje integriteit.

Mona Keijzer snapt de coronapas ook niet.

Raisa Blommestijn legt uit waarom zij niet meedoet aan de QR.
Gelijk heeft ze.

_________________
Je verwacht een fatsoenlijke overheid, en dan krijg je 10 jaar systemisch racisme bij de belastingdienst, en een afbraak van democratie en rechtsstaat. Je verwacht dat de verantwoordelijken verantwoordelijkheid nemen, maar die stoppen het in de doofpot, en stellen zich gewoon weer kandidaat, alsof er niets aan de hand is. Je verwacht verstandige kiezers die dit afstraffen, maar dan heb je kartelgastjes die op het crimineeltje stemmen, of op vriendjes van het crimineeltje, om Rutte er mee weg te laten komen. What's next?


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#159  BerichtGeplaatst: za sep 25, 2021 10:25 am 
Online
lid

Geregistreerd: za mei 05, 2012 9:28 pm
Berichten: 23986
Berichten: Intopic
baedeker schreef:
Enzo501 schreef:
baedeker schreef:
Ja, goed gevonden, en dit was onnodig, maar de advocaat had het over de QR code en niet over de rellen van eerder dit jaar (waar tientallen mensen voor veroordeeld zijn trouwens, dus het waren niet allemaal onschuldige slachtoffers).

Week na week politiegeweld op Malieveld en Museumplein. Bestuurders die burgers als "wappies" dehumaniseren, en grondrechten bij het grofvuil zetten. Media die aan de lopende band stemming maken. Je hoeft niet heel veel fantasie te hebben om te snappen waar dit heen gaat. Alleen een beetje integriteit.

Mona Keijzer snapt de coronapas ook niet.

Raisa Blommestijn legt uit waarom zij niet meedoet aan de QR.
Gelijk heeft ze.

Waar het heengaat? De QR code voor de horeca zal er snel, over een maandje of zo, afgaan en daarna nog voor grotere evenementen en later nachtleven vooral binnen, nog een tijdje in stand gehouden worden. Tenzij onverhoopt de besmettingen en de druk op de ziekenhuizen weer zou oplopen.


Omhoog
 Profiel  
 
Bericht nummer:#160  BerichtGeplaatst: za sep 25, 2021 10:49 am 
Offline
lid
Avatar gebruiker

Geregistreerd: vr nov 20, 2015 5:26 pm
Berichten: 11647
Berichten: Intopic
Enzo501 schreef:
baedeker schreef:
Enzo501 schreef:
Ja, goed gevonden, en dit was onnodig, maar de advocaat had het over de QR code en niet over de rellen van eerder dit jaar (waar tientallen mensen voor veroordeeld zijn trouwens, dus het waren niet allemaal onschuldige slachtoffers).
Week na week politiegeweld op Malieveld en Museumplein. Bestuurders die burgers als "wappies" dehumaniseren, en grondrechten bij het grofvuil zetten. Media die aan de lopende band stemming maken. Je hoeft niet heel veel fantasie te hebben om te snappen waar dit heen gaat. Alleen een beetje integriteit.

Mona Keijzer snapt de coronapas ook niet.

Raisa Blommestijn legt uit waarom zij niet meedoet aan de QR.
Gelijk heeft ze.
Waar het heengaat? De QR code voor de horeca zal er snel, over een maandje of zo, afgaan en daarna nog voor grotere evenementen en later nachtleven vooral binnen, nog een tijdje in stand gehouden worden. Tenzij onverhoopt de besmettingen en de druk op de ziekenhuizen weer zou oplopen.

Feitenvrij en verdorven.
:snooty:

Denemarken schaft alle maatregelen af.
Zweden doet dat ook.
Het VK ziet af van de coronapas.

Nederland voert de apartheid in. Het is vragen om problemen.
:foei:

_________________
Je verwacht een fatsoenlijke overheid, en dan krijg je 10 jaar systemisch racisme bij de belastingdienst, en een afbraak van democratie en rechtsstaat. Je verwacht dat de verantwoordelijken verantwoordelijkheid nemen, maar die stoppen het in de doofpot, en stellen zich gewoon weer kandidaat, alsof er niets aan de hand is. Je verwacht verstandige kiezers die dit afstraffen, maar dan heb je kartelgastjes die op het crimineeltje stemmen, of op vriendjes van het crimineeltje, om Rutte er mee weg te laten komen. What's next?


Omhoog
 Profiel  
 
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op  
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 639 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  Volgende

Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: HvR, PeterJKH en 137 gasten


Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen

Zoek naar:
Ga naar:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
phpBB.nl Vertaling